Myko-rekultywacja pestycydów chlorowanych: wgląd w układ metaboliczny grzybów

Syntetyczne chemikalia, w tym pestycydy chloroorganiczne, stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ze względu na właściwości trwałe i bioakumulacyjne. Większość z nich jest uznawana za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Grzyby są wszechobecne w przyrodzie i wykorzystują wydajną maszynerię enzymatyczną do biotransformacji i degradacji toksycznych, opornych zanieczyszczeń. W niniejszym przeglądzie krytycznie omówiono proces biotransformacji chloroorganicznej za pośrednictwem grzybów i podkreślono rolę układu enzymatycznego odpowiedzialnego za biotransformację, a zwłaszcza dystrybucję homologów dehalogenaz wśród klas grzybów.

Bada również potencjalne zastosowanie biomateriału pochodzącego z grzybów, głównie chitozanu jako biomateriału adsorpcyjnego do usuwania pestycydów i metali ciężkich. Ponadto omówiono perspektywy wykorzystania grzybów do przezwyciężenia istniejących ograniczeń bioremediacji. W pracy podkreślono potencjalny zakres wykorzystania grzybów do wstępnej biotransformacji, poprzedzającej ostateczną biodegradację przez gatunki bakterii w warunkach środowiskowych.

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane ciągłym niekontrolowanym zrzutem toksycznych barwników do zbiorników wodnych zapewnia wgląd w potrzebę wyeliminowania zanieczyszczeń przed ich zrzutem.

 • Ostatnio dużą uwagę przyciągnęła kombinacja konwencjonalnych środków chemioterapeutycznych i nanocząstek. W tym przypadku nanocząstki magnetyczne (Fe 3 O 4 -NP) zostały zsyntetyzowane przy użyciu metabolitów  Aspergillus niger .
 • Ponadto, powierzchnie Fe 3 O 4 -NPs funkcjonalizowano przy użyciu kwasu 3-merkaptoproionowego, co potwierdzono analizami XRD, TEM i SEM. Oczyszczoną  lakkazę P. expansum  unieruchomiono na Fe 3 O 4 /3-MPA-SH, a następnie nałożono rozwiniętą unieruchomioną lakkazę (Fe 3 O 4 /3-MPA-SS-lakkaza) w celu uzyskania degradacji za pośrednictwem redoks różnych barwników . Fe 3 O 4 /3-MPA-SS-lakkaza wykazywała znacznie lepszą stabilność względem pH, temperatury, rozpuszczalników organicznych i okresów przechowywania. Fe 3 O 4/3-MPA-SS-lakkaza wykazywała odpowiednią stabilność działania, zachowując 84,34% swojej początkowej aktywności po 10 cyklach. Powinowactwo katalityczne ( Kcat /Km ) immobilizowanego biokatalizatora wzrosło ponad 10-krotnie.
 • Dane eksperymentalne wykazały znaczną poprawę w odbarwieniu barwników przy użyciu immobilizowanego biokatalizatora w obecności mediatora redoks w siedmiu kolejnych cyklach. Tak więc przygotowaną nową nanokompozytową lakkazę można zastosować jako alternatywną obiecującą strategię bioremediacji ścieków włókienniczych. Poziom cytotoksyczny karboplatyny i Fe 3 O 4 -NP pojedynczo lub w połączeniu na różnych liniach komórkowych był zależny od stężenia
 • Ze względu na redukcję morfologiczną i brak amplifikowanych genów plastydów identyfikacja fotosyntetycznych krewnych roślin heterotroficznych jest problematyczna. Chociaż sekwencje genów jądrowych i mitochondrialnych mogą stanowić pożądane alternatywne źródło markerów filogenetycznych, obecność heterogeniczności tempa w tych genach może wprowadzić błąd systematyczny/systematyczny w analizach filogenetycznych.
 • Badamy pozycję filogenetyczną Thismiaceae w oparciu o dane z sekwencji jądrowego 18S rDNA i mitochondrialnego DNA atpA, a także stosując metody parsimony, wiarygodności i wnioskowania bayesowskiego. Znaczące różnice w szybkości ewolucji tych genów między blisko spokrewnionymi taksonami prowadzą do sprzecznych wyników: podczas gdy analizy oszczędnościowe 18S rDNA i połączone dane silnie wspierają monofilię Thismiaceae, wnioskowanie bayesowskie, z i bez rozluźnionego zegara molekularnego, jak również Swofford- Test Olsena-Waddella-Hillisa (SOWH) pewnie odrzuca tę hipotezę.
 • Pokazujemy, że niejednorodność wskaźników w naszych danych prowadzi do artefaktów przyciągania długich gałęzi w analizie oszczędności. Jednak przy użyciu metod wnioskowania opartego na modelach pytanie, czy Thismiaceae są monofiletyczne, pozostaje nieuchwytne. Z jednej strony testy nieparametrycznego ładowania początkowego i hipotez parametrycznych o maksymalnym prawdopodobieństwie nie wspierają parafiletycznych Thismiaceae, z drugiej strony metody wnioskowania bayesowskiego (zarówno bez, jak i ze zrelaksowanym zegarem) znacząco odrzucają monofiletyczne Thismiaceae.
 • Wyniki te pokazują, że odpowiednie pobieranie próbek, wykorzystanie jednorodnych danych dotyczących szybkości oraz zastosowanie różnych metod wnioskowania są ważnymi czynnikami przy opracowywaniu hipotez filogenetycznych roślin mykoheterotroficznych

Obecne badania opisują wyizolowanie Colletotrichum plurivorum, endofitycznego grzyba z rośliny pseudolimon Citrus i jego wykorzystanie w zielonej syntezie nanokuboidów tlenku srebra (Ag 2 O NC) w temperaturze pokojowej.

Zsyntetyzowane nanokryształy zostały dokładnie scharakteryzowane za pomocą spektroskopii UV-Vis, FTIR, polowego mikroskopu skaningowego (FESEM), transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Obrazy z mikroskopu elektronowego potwierdziły powstawanie cząstek o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 200-250 nm długości i 80-150 nm szerokości, podczas gdy XRD i obraz dyfrakcji elektronów w wybranym obszarze (SAED) potwierdzają powstawanie sześciennych nanokryształów Ag2O . Wtedy te Ag 2O NCs są stosowane w działaniu przeciwbakteryjnym przeciwko chorobotwórczym bakteriom Gram-ujemnym Escherichia coli i bakteriom Gram-dodatnim Bacillus subtilis i wykazują bardzo dobre działanie przeciwko nim. Obecnie tego typu nanokuboidy wzbudzają duże zainteresowanie w dziedzinie katalizy, fotokatalizy do zastosowań biomedycznych.

Pozapłucne zakażenia prątkowe charakteryzują się paucibacillary charakter i próbki pozapłucne składają się z różnych matryc; przetwarzanie tych próbek wymaga wysokiego poziomu umiejętności manualnych i niestandardowych procedur. Celem pracy było porównanie wydajności MYCO-TB z MycoPrep na próbkach pozapłucnych pod kątem wykrywania prątków, zanieczyszczenia hodowli i przydatności do testu molekularnego.

To prospektywne badanie przeprowadzono na 201 próbkach pozapłucnych pobranych od podejrzanych przypadków zakażenia prątkami. Próbki podzielono na dwie równe porcje; jeden został odkażony za pomocą MYCO-TB, drugi za pomocą MycoPrep. Stopień kontaminacji kultur płynnych był istotnie różny: 2,5% (5/201) dla MYCO-TB i 7,5% (15/201) dla MycoPrep (p = 0,036). Co najmniej 1 dodatnią hodowlę Mycobacterium tuberculosis complex (MTBc) wykryto w 6 próbkach poddanych działaniu MYCO-TB i 8 MycoPrep, bez znaczących różnic w czasie do dodatniego wyniku (TTP) w hodowli płynnej.

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 592.8 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002-100ug Biotium 100uG 193.2 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF680r

9-00003 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF680r

9-00003 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF640r

9-00004 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF640r

9-00004 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF488a

9-00005 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin CF488a

9-00005 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF568

9-00006 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF568

9-00006 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF594

9-00007 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin CF594

9-00007 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF633

9-00009 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF633

9-00009 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin

00010-1 Biotium 1MG 201.6 EUR

Fluorescein-Alpha-bungarotoxin

00011 Biotium 500uG 440.4 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-bungarotoxin

00012 Biotium 500uG 459.6 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00013 Biotium 10ST 500.4 EUR

Tetramethylrhodamine-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00014 Biotium 10ST 559.2 EUR

Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (500ug)

00015 Biotium 500uG 559.2 EUR

Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (10x50ug)

00016 Biotium 10ST 627.6 EUR

Biotin-xx-a-bungarotoxin

00017 Biotium 500uG 519.6 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

9-00018 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

9-00018 Biotium
 • 592.80 EUR
 • 193.20 EUR
 • 500uG
 • 100ug

Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt:

00020 Biotium 1MG 376.8 EUR

Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

00020-1 Biotium 20ST 501.6 EUR

Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt:

00021 Biotium 1MG 412.8 EUR

Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

00021-1 Biotium 20ST 537.6 EUR

Cyanine 644-cAMP:

00022 Biotium 1MG 589.2 EUR

Cyanine 644-cAMP: (20x50ug)

00022-1 Biotium 20ST 750 EUR

Fluorescein Methotrexate, triammonium salt:

00023 Biotium 1MG 337.2 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 166.8 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF543

00026 Biotium 500uG 592.8 EUR

Rhodamine phalloidin 300u

00027 Biotium 300 414 EUR

Biotin-xx-phalloidin

00028 Biotium 100U 513.6 EUR

Fluorescein-phalloidin

00030 Biotium 300U 414 EUR

Rhodamine 110 phalloidin

00032 Biotium 300ST 414 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas-Red) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 414 EUR

Phalloidin, CF405M

00034 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF405M

00034-T Biotium 50U 159.6 EUR

CF488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 206.4 EUR

CF640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 206.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF647

00041 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF647

00041-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF488A

00042 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF488A

00042-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF543

00043 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF543

00043-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF568

00044 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF568

00044-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF594

00045 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF594

00045-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF633

00046 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF633

00046-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF660R

00047 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF660R

00047-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF680R

00048 Biotium 300U 559.2 EUR

Phalloidin, CF680R

00048-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF350

00049 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF350

00049-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF640R

00050 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF640R

00050-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF532

00051 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF532

00051-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF660C

00052 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF660C

00052-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF680

00053 Biotium 300U 559.2 EUR

Phalloidin, CF680

00053-T Biotium 50U 176.4 EUR

Phalloidin, CF430

00054 Biotium 300U 538.8 EUR

Phalloidin, CF430

00054-T Biotium 50U 166.8 EUR

Phalloidin, CF440

00055 Biotium 300U 538.8 EUR

Phalloidin, CF440

00055-T Biotium 50U 166.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF488A conjugate

00070 Biotium 100ug 313.2 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF568 conjugate

00071 Biotium 100ug 313.2 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF594 conjugate

00072 Biotium 100ug 313.2 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF640R conjugate

00073 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF532 conjugate

00074 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF543 conjugate

00075 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF633 conjugate

00077 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF660R conjugate

00078 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF680R conjugate

00079 Biotium 100ug 338.4 EUR

Human Transferrin, CF488A conjugate

00081 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF543 conjugate

00082 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF568 conjugate

00083 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF594 conjugate

00084 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF640R conjugate

00085 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF680R conjugate

00086 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF750 conjugate

00087 Biotium 1mg 186 EUR

HIV-1 tat recombinant antigen

00110-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 tat recombinant antigen

00110-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

00111-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

00111-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 nef recombinant antigen

00112-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 nef recombinant antigen

00112-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 env gp41 recombinant antigen

00113-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 env gp41 recombinant antigen

00113-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

00114-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

00114-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

00116-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

00116-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

00116-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

00116-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

00116-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

00116-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

00116-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

00116-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS3 recombinant antigen

00117-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS3 recombinant antigen

00117-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00131-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00131-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00132-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00132-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

00133-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

00133-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p15

00141-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p15

00141-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p17

00142-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p17

00142-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p45

00143-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p45

00143-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, pallidum recombinant antigen TmpA

00144-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, pallidum recombinant antigen TmpA

00144-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV Core 24 Antigen

00151-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV Core 24 Antigen

00151-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

00153-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

00153-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS3 1359-1456aa antigen

00154-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS3 1359-1456aa antigen

00154-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 mosaic recombinant antigen

00155-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 mosaic recombinant antigen

00155-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

00156-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

00156-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

00157-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

00157-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

00158-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

00158-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00159-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00159-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP4-VP2 recombinant antigen

00160-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP4-VP2 recombinant antigen

00160-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00161-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00161-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV P3C recombinant antigen

00162-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV P3C recombinant antigen

00162-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP3 recombinant antigen

00163-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP3 recombinant antigen

00163-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00164-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00164-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV HAV P2C recombinant antigen

00165-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV HAV P2C recombinant antigen

00165-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00166-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00166-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

00168-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

00168-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 p17/24/gp120 antigen

00169-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 p17/24/gp120 antigen

00169-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 gp41 recombinant antigen,

00170-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 gp41 recombinant antigen,

00170-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

00171-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

00171-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-2 gp32 recombinant antigen

00173-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-2 gp32 recombinant antigen

00173-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 p24 recombinant antigen,

00174-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 p24 recombinant antigen,

00174-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

00175-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

00175-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1 envelope recombinant antigen

00176-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1 envelope recombinant antigen

00176-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV type O envelope antigen

00178-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV type O envelope antigen

00178-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV -2 env gp36 recombinant antigen

00179-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV -2 env gp36 recombinant antigen

00179-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 2 gp36 envelope antigen

00180-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 2 gp36 envelope antigen

00180-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00181-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00181-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00182-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00182-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00183-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00183-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00184-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00184-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00185-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00185-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp150 recombinant antigen

00186-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp150 recombinant antigen

00186-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV gB (UL55) recombinant antigen

00187-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV gB (UL55) recombinant antigen

00187-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00188-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00188-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen

00189-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen

00189-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen

00191-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen

00191-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen

00198-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen

00198-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 intergase antigen

00199-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 intergase antigen

00199-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

VZV gE recombinant antigen

00200-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

VZV gE recombinant antigen

00200-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Nie uzyskano nieważnych wyników Xpert MTB/RIF Ultra z próbkami odkażonymi MYCO-TB. Zestaw MYCO-TB miał większą aktywność niż MycoPrep w trawieniu i odkażaniu próbek pozapłucnych w celu wykrycia prątków, co przemawia za zastosowaniem MYCO-TB w tego typu próbkach. Gotowe do użycia odczynniki, szybki protokół i formuła pojedynczej próbki MYCO-TB obniżyły poziom wymaganych umiejętności manualnych, a także ryzyko zanieczyszczenia próbki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.