Myko-rekultywacja pestycydów chlorowanych: wgląd w układ metaboliczny grzybów

Syntetyczne chemikalia, w tym pestycydy chloroorganiczne, stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ze względu na właściwości trwałe i bioakumulacyjne. Większość z nich jest uznawana za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Grzyby są wszechobecne w przyrodzie i wykorzystują wydajną maszynerię enzymatyczną do biotransformacji i degradacji toksycznych, opornych zanieczyszczeń. W niniejszym przeglądzie krytycznie omówiono proces biotransformacji chloroorganicznej za pośrednictwem grzybów i podkreślono rolę układu enzymatycznego odpowiedzialnego za biotransformację, a zwłaszcza dystrybucję homologów dehalogenaz wśród klas grzybów.

Bada również potencjalne zastosowanie biomateriału pochodzącego z grzybów, głównie chitozanu jako biomateriału adsorpcyjnego do usuwania pestycydów i metali ciężkich. Ponadto omówiono perspektywy wykorzystania grzybów do przezwyciężenia istniejących ograniczeń bioremediacji. W pracy podkreślono potencjalny zakres wykorzystania grzybów do wstępnej biotransformacji, poprzedzającej ostateczną biodegradację przez gatunki bakterii w warunkach środowiskowych.

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane ciągłym niekontrolowanym zrzutem toksycznych barwników do zbiorników wodnych zapewnia wgląd w potrzebę wyeliminowania zanieczyszczeń przed ich zrzutem.

 • Ostatnio dużą uwagę przyciągnęła kombinacja konwencjonalnych środków chemioterapeutycznych i nanocząstek. W tym przypadku nanocząstki magnetyczne (Fe 3 O 4 -NP) zostały zsyntetyzowane przy użyciu metabolitów  Aspergillus niger .
 • Ponadto, powierzchnie Fe 3 O 4 -NPs funkcjonalizowano przy użyciu kwasu 3-merkaptoproionowego, co potwierdzono analizami XRD, TEM i SEM. Oczyszczoną  lakkazę P. expansum  unieruchomiono na Fe 3 O 4 /3-MPA-SH, a następnie nałożono rozwiniętą unieruchomioną lakkazę (Fe 3 O 4 /3-MPA-SS-lakkaza) w celu uzyskania degradacji za pośrednictwem redoks różnych barwników . Fe 3 O 4 /3-MPA-SS-lakkaza wykazywała znacznie lepszą stabilność względem pH, temperatury, rozpuszczalników organicznych i okresów przechowywania. Fe 3 O 4/3-MPA-SS-lakkaza wykazywała odpowiednią stabilność działania, zachowując 84,34% swojej początkowej aktywności po 10 cyklach. Powinowactwo katalityczne ( Kcat /Km ) immobilizowanego biokatalizatora wzrosło ponad 10-krotnie.
 • Dane eksperymentalne wykazały znaczną poprawę w odbarwieniu barwników przy użyciu immobilizowanego biokatalizatora w obecności mediatora redoks w siedmiu kolejnych cyklach. Tak więc przygotowaną nową nanokompozytową lakkazę można zastosować jako alternatywną obiecującą strategię bioremediacji ścieków włókienniczych. Poziom cytotoksyczny karboplatyny i Fe 3 O 4 -NP pojedynczo lub w połączeniu na różnych liniach komórkowych był zależny od stężenia
 • Ze względu na redukcję morfologiczną i brak amplifikowanych genów plastydów identyfikacja fotosyntetycznych krewnych roślin heterotroficznych jest problematyczna. Chociaż sekwencje genów jądrowych i mitochondrialnych mogą stanowić pożądane alternatywne źródło markerów filogenetycznych, obecność heterogeniczności tempa w tych genach może wprowadzić błąd systematyczny/systematyczny w analizach filogenetycznych.
 • Badamy pozycję filogenetyczną Thismiaceae w oparciu o dane z sekwencji jądrowego 18S rDNA i mitochondrialnego DNA atpA, a także stosując metody parsimony, wiarygodności i wnioskowania bayesowskiego. Znaczące różnice w szybkości ewolucji tych genów między blisko spokrewnionymi taksonami prowadzą do sprzecznych wyników: podczas gdy analizy oszczędnościowe 18S rDNA i połączone dane silnie wspierają monofilię Thismiaceae, wnioskowanie bayesowskie, z i bez rozluźnionego zegara molekularnego, jak również Swofford- Test Olsena-Waddella-Hillisa (SOWH) pewnie odrzuca tę hipotezę.
 • Pokazujemy, że niejednorodność wskaźników w naszych danych prowadzi do artefaktów przyciągania długich gałęzi w analizie oszczędności. Jednak przy użyciu metod wnioskowania opartego na modelach pytanie, czy Thismiaceae są monofiletyczne, pozostaje nieuchwytne. Z jednej strony testy nieparametrycznego ładowania początkowego i hipotez parametrycznych o maksymalnym prawdopodobieństwie nie wspierają parafiletycznych Thismiaceae, z drugiej strony metody wnioskowania bayesowskiego (zarówno bez, jak i ze zrelaksowanym zegarem) znacząco odrzucają monofiletyczne Thismiaceae.
 • Wyniki te pokazują, że odpowiednie pobieranie próbek, wykorzystanie jednorodnych danych dotyczących szybkości oraz zastosowanie różnych metod wnioskowania są ważnymi czynnikami przy opracowywaniu hipotez filogenetycznych roślin mykoheterotroficznych

Obecne badania opisują wyizolowanie Colletotrichum plurivorum, endofitycznego grzyba z rośliny pseudolimon Citrus i jego wykorzystanie w zielonej syntezie nanokuboidów tlenku srebra (Ag 2 O NC) w temperaturze pokojowej.

Zsyntetyzowane nanokryształy zostały dokładnie scharakteryzowane za pomocą spektroskopii UV-Vis, FTIR, polowego mikroskopu skaningowego (FESEM), transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Obrazy z mikroskopu elektronowego potwierdziły powstawanie cząstek o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 200-250 nm długości i 80-150 nm szerokości, podczas gdy XRD i obraz dyfrakcji elektronów w wybranym obszarze (SAED) potwierdzają powstawanie sześciennych nanokryształów Ag2O . Wtedy te Ag 2O NCs są stosowane w działaniu przeciwbakteryjnym przeciwko chorobotwórczym bakteriom Gram-ujemnym Escherichia coli i bakteriom Gram-dodatnim Bacillus subtilis i wykazują bardzo dobre działanie przeciwko nim. Obecnie tego typu nanokuboidy wzbudzają duże zainteresowanie w dziedzinie katalizy, fotokatalizy do zastosowań biomedycznych.

Pozapłucne zakażenia prątkowe charakteryzują się paucibacillary charakter i próbki pozapłucne składają się z różnych matryc; przetwarzanie tych próbek wymaga wysokiego poziomu umiejętności manualnych i niestandardowych procedur. Celem pracy było porównanie wydajności MYCO-TB z MycoPrep na próbkach pozapłucnych pod kątem wykrywania prątków, zanieczyszczenia hodowli i przydatności do testu molekularnego.

To prospektywne badanie przeprowadzono na 201 próbkach pozapłucnych pobranych od podejrzanych przypadków zakażenia prątkami. Próbki podzielono na dwie równe porcje; jeden został odkażony za pomocą MYCO-TB, drugi za pomocą MycoPrep. Stopień kontaminacji kultur płynnych był istotnie różny: 2,5% (5/201) dla MYCO-TB i 7,5% (15/201) dla MycoPrep (p = 0,036). Co najmniej 1 dodatnią hodowlę Mycobacterium tuberculosis complex (MTBc) wykryto w 6 próbkach poddanych działaniu MYCO-TB i 8 MycoPrep, bez znaczących różnic w czasie do dodatniego wyniku (TTP) w hodowli płynnej.

Protein G Beads (25ml)

Alphabioregen 5ml 0.1 EUR

Stepped Micro Tip (includes Interface Washers)

0-120-0005 Biologics 4 mm 483 EUR

Tapered Micro Tips

0-120-0007 Biologics 3 mm 344 EUR

Tapered Micro Tips 5 mm Diameter Tapered Titanium Micro Tip

0-120-0008 Biologics 5 mm 358 EUR

10 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0009 Biologics 10 mm 504 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0010 Biologics 13 mm 595 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0011 Biologics 13 mm 533 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0012 Biologics 19 mm 639 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0013 Biologics 19 mm 570 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Tip

0-120-0014 Biologics 25 mm 682 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Tip

0-120-0015 Biologics 25 mm 614 EUR

Flat Replaceable Tips 13 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0016 Biologics 13 mm 86 EUR

Flat Replaceable Tips 19 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0017 Biologics 19 mm 92 EUR

Flat Replaceable Tips 25 mm Diameter Flat Titanium Tip

0-120-0018 Biologics 25 mm 100 EUR

Titanium Cup Tip, 250 ml

0-120-0019 Biologics 250 ml 1377 EUR

Microtube Tray, 8 Position (for 250 ml Cup Tip)

0-120-0021 Biologics each 113 EUR

Continuous Flow Chamber

0-120-0026 Biologics each 774 EUR

Interface Washers 1.5” Diameter, 5/Pkg

0-120-003 Biologics 1.5'' Diameter 31 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0032 Biologics 13 mm 301 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0033 Biologics 13 mm 362 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0034 Biologics 19 mm 315 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0035 Biologics 19 mm 375 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0036 Biologics 25 mm 328 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0037 Biologics 25 mm 389 EUR

KoldPod, 1.5ml Micro Tube

0-120-0038 Biologics 1.5 ml 152 EUR

KoldPod, 15ml Conical Tube

0-120-0039 Biologics 15 ml 275 EUR

KoldPod, 50ml Conical Tube

0-120-0040 Biologics 50 ml 290 EUR

Model 150 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-121-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 2920 EUR

Model 300 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-122-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 3520 EUR

SONABOZ Sound Abating Chamber

0-125-0001 Biologics each 1020 EUR

Model 3000 Ultrasonic Homogenizer

0-127-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4120 EUR

Model 3000MP Ultrasonic Homogenizer

0-128-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4720 EUR

OMNICON® Zone Reader, 210-240V/50-60Hz

0-131-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 35200 EUR

OMNI-Noculator Peni Cylinder Filler, 210-240V/50-60Hz

0-134-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 32200 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Manual Hopper

0-144-0002 Biologics each 5406 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Motorized Hopper, 100-240V/50-60Hz

0-144-0003 Biologics 100-240V/50-60Hz 6254 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Flat Face

0-144-0005 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 399 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Chamfered Face

0-144-0006 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 412 EUR

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom 602 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002 Biotium 1UG 527 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 594 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug

00002-100ug Biotium 100uG 132 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

00003-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

00004-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

00005-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

00006-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

00007-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®594 100ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

00009-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®633 100ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

SARS-CoV-2 Indicator Cell Line for RNA Replication - GFP Reporter only

0001-PP-001 IBT Bioservices 1 cell line (can order x amount) 12000 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1 Biotium 1MG 193 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1-1 Biotium EA 193 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011 Biotium 500uG 376 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011-1 Biotium EA 376 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012 Biotium 500uG 394 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012-1 Biotium EA 394 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013 Biotium 10ST 436 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013-1 Biotium EA 436 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014 Biotium 10ST 494 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015 Biotium 500uG 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016 Biotium 10ST 560 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016-1 Biotium EA 560 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017 Biotium 500uG 455 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017-1 Biotium EA 455 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

00018-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555 100ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-100 Polysciences Europe GmbH 100g 101.52 EUR

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-500 Polysciences Europe GmbH 500g 270 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020 Biotium 1MG 298 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020-1 Biotium 20ST 298 EUR

Biotin-cAMP, 50 ug

00020-1-1 Biotium EA 414 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021 Biotium 1MG 331 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021-1 Biotium 20ST 331 EUR

Biotin-cGMP, 20x50 ug

00021-1-1 Biotium EA 447 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022 Biotium 1MG 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022-1 Biotium 20ST 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 20x50 ug

00022-1-1 Biotium EA 647 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023 Biotium 1MG 285 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023-1 Biotium EA 285 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 100 EUR

Staurosporine

00025-1 Biotium EA 100 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026 Biotium 500uG 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 100 ug

00026-100ug Biotium 1UG 132 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027 Biotium 300 364 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027-1 Biotium EA 364 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028 Biotium 100U 466 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028-1 Biotium EA 466 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030 Biotium 300U 364 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030-1 Biotium EA 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032 Biotium 300ST 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032-1 Biotium EA 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033-1 Biotium EA 364 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T-1 Biotium EA 101 EUR

CF®488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 136 EUR

CF®488A-cAMP

00036-1 Biotium EA 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037-1 Biotium EA 136 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T Biotium 50U 118 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T-1 Biotium EA 118 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064 Biotium 1U 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T Biotium 1U 108 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T-1 Biotium EA 108 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068-1 Biotium EA 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069-1 Biotium EA 236 EUR

Sox2 Adenovirus (Human)

000691A ABM 750 μl 375 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079 Biotium 100ug 280 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079-1 Biotium EA 280 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083-1 Biotium EA 111 EUR

EOS-C (3+)-EiP Adenovirus

000834A ABM 1.0 ml 375 EUR

EOS-S (4+)-EiP Adenovirus

000835A ABM 1.0 ml 375 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087 Biotium 1mg 119 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087-1 Biotium EA 119 EUR

Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 200)

00096-100 Polysciences Europe GmbH 100g 139.32 EUR

ACTH (Human)

001-01 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 86.4 EUR

[D-Arg8]-ACTH (4-10) (Human)

001-03 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 129.6 EUR

ACTH (1-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine)

001-06 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 36.72 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (17-34) (Human)

001-08 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 206.28 EUR

Nie uzyskano nieważnych wyników Xpert MTB/RIF Ultra z próbkami odkażonymi MYCO-TB. Zestaw MYCO-TB miał większą aktywność niż MycoPrep w trawieniu i odkażaniu próbek pozapłucnych w celu wykrycia prątków, co przemawia za zastosowaniem MYCO-TB w tego typu próbkach. Gotowe do użycia odczynniki, szybki protokół i formuła pojedynczej próbki MYCO-TB obniżyły poziom wymaganych umiejętności manualnych, a także ryzyko zanieczyszczenia próbki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.