Zrozumienie efektu Warburga: metaboliczne wymagania proliferacji komórek

  • W przeciwieństwie do normalnych komórek zróżnicowanych, które polegają głównie na mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej w celu wygenerowania energii potrzebnej do procesów komórkowych, większość komórek nowotworowych polega na glikolizie tlenowej, zjawisku zwanym „efektem Warburga”.
  • „ Glikoliza tlenowa jest jednak nieefektywnym sposobem wytwarzania adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), a korzyści, jakie daje komórkom rakowym, są niejasne.
  • Proponujemy tutaj, że metabolizm komórek rakowych, a właściwie wszystkich komórek proliferujących, jest przystosowany do ułatwienia pobierania i włączania składników odżywczych do biomasy (np. nukleotydów, aminokwasów i lipidów ) potrzebnych do wytworzenia nowej komórki. Potwierdzeniem tego pomysłu są ostatnie badania pokazujące, że (i) kilka szlaków sygnałowych zaangażowanych w proliferację komórek reguluje również szlaki metaboliczne, które włączają składniki odżywcze do biomasy; oraz że (ii) pewne mutacje związane z rakiem umożliwiają komórkom rakowym pozyskiwanie i metabolizowanie składników odżywczych w sposób sprzyjający proliferacji, a nie wydajnej produkcji ATP.
  • Lepsze zrozumienie mechanistycznych powiązań między metabolizmem komórkowym a kontrolą wzrostu może ostatecznie doprowadzić do lepszych metod leczenia raka u ludzi.

  Wszechatomowy potencjał empiryczny do modelowania molekularnego i badań dynamiki białek.

  • W programie CHARMM przedstawiono nowe parametry białka dla funkcji energii empirycznej obejmującej wszystkie atomy. Ocena parametrów została oparta na samospójnym podejściu zaprojektowanym w celu osiągnięcia równowagi między warunkami pola sił wewnętrznego (wiązanie) i interakcji (brak wiązania) oraz między oddziaływaniami rozpuszczalnik-rozpuszczalnik, rozpuszczalnik-substancja rozpuszczona i substancja rozpuszczona-substancja rozpuszczona.
  • Do optymalizacji parametrów wewnętrznych wykorzystano eksperymentalne geometrie fazy gazowej, widma oscylacyjne i powierzchnie energii skrętnej uzupełnione wynikami ab initio. Parametry wiązania szkieletu peptydu zostały zoptymalizowane w odniesieniu do danych dla N-metyloacetamidu i dipeptydu alaniny.
  • Parametry interakcji, w szczególności ładunki atomowe, zostały określone przez dopasowanie energii interakcji ab initio i geometrii kompleksów między wodą a związkami modelowymi reprezentującymi szkielet i różne łańcuchy boczne.
  • Ponadto do optymalizacji wykorzystano momenty dipolowe, cieplne eksperymentalne i energie swobodne parowania, solwatacji i sublimacji, objętości cząsteczkowe oraz ciśnienia krystaliczne i struktury.
  • Uzyskane parametry białka przetestowano, stosując je do niecyklicznych kryształów tripeptydów, cyklicznych kryształów peptydów i białek crambiny, bydlęcego inhibitora trypsyny trzustkowej i monooksymioglobiny węgla w próżni i w kryształach.
  • Dokonano szczegółowej analizy zależności pomiędzy powierzchnią energii potencjalnej dipeptydu alaniny a obliczonymi kątami , χ białka i wykorzystano je do optymalizacji parametrów skrętnych grupy peptydów.
  • Wyniki pokazują, że wykorzystanie danych strukturalnych i energetycznych ab initio same w sobie nie są wystarczające do uzyskania odpowiedniej reprezentacji szkieletu dla peptydów i białek w roztworze iw kryształach.
  • Przeprowadzono szeroko zakrojone porównania między symulacjami dynamiki molekularnej a danymi eksperymentalnymi dotyczącymi polipeptydów i białek zarówno pod kątem właściwości strukturalnych, jak i dynamicznych.
  • Symulacje minimalizacji energii i dynamiki kryształów pokazują, że te ostatnie są potrzebne do uzyskania sensownych porównań z eksperymentalnymi strukturami kryształów.
  • Przedstawione parametry, w połączeniu z wcześniej opublikowanymi parametrami CHARMM dotyczącymi wszystkich atomów dla kwasów nukleinowych i  lipidów , zapewniają spójny zestaw do symulacji fazy skondensowanej wielu różnych cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

  Wolne rodniki i przeciwutleniacze w prawidłowych funkcjach fizjologicznych i chorobach człowieka.

  1. Reaktywne formy tlenu (ROS) i reaktywne formy azotu (RNS, np. tlenek azotu, NO(*)) są dobrze znane z tego, że odgrywają podwójną rolę zarówno jako szkodliwe, jak i pożyteczne gatunki. ROS i RNS są zwykle generowane przez ściśle regulowane enzymy, takie jak odpowiednio izoformy syntazy NO (NOS) i oksydazy NAD(P)H.
  2. Nadprodukcja ROS (pochodząca z mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów lub nadmierna stymulacja NAD(P)H) powoduje stres oksydacyjny, szkodliwy proces, który może być ważnym mediatorem uszkodzeń struktur komórkowych, w tym  lipidów  i błon, białek i DNA .
  3. W przeciwieństwie do tego, korzystne efekty ROS/RNS (np. rodnik ponadtlenkowy i tlenek azotu) występują w niskich/umiarkowanych stężeniach i obejmują role fizjologiczne w odpowiedziach komórkowych na noksję, jak na przykład w obronie przed czynnikami zakaźnymi, w funkcji wielu komórek szlaki sygnałowe i indukcja odpowiedzi mitogennej.
  4. Jak na ironię, różne działania, w których pośredniczą ROS, w rzeczywistości chronią komórki przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez ROS i przywracają lub utrzymują „równowagę redoks”, zwaną również „homeostazą redoks”. Dwulicowy charakter ROS jest wyraźnie uzasadniony.
  5. Na przykład coraz więcej dowodów pokazuje, że ROS w komórkach działają jako wtórne przekaźniki w wewnątrzkomórkowych kaskadach sygnalizacyjnych, które indukują i utrzymują fenotyp onkogenny komórek rakowych, jednak ROS mogą również indukować starzenie się i apoptozę komórek, a zatem mogą działać jako przeciwnowotworowe gatunek.
  6. W niniejszym przeglądzie opisano: (i) chemię i biochemię ROS/RNS oraz źródła generowania wolnych rodników; (ii) uszkodzenie DNA, białek i  lipidów  przez wolne rodniki; (iii) rola antyoksydantów (np. glutationu) w utrzymaniu komórkowej „homeostazy redoks”; (iv) przegląd szlaków sygnałowych indukowanych przez ROS; (v) rola RFT w regulacji redoks prawidłowych funkcji fizjologicznych oraz (vi) rola
  7. ROS w patofizjologicznych implikacjach zmienionej regulacji redoks (choroby człowieka i starzenie się). Uwaga skupia się na patogenezie raka, chorób układu krążenia, miażdżycy, nadciśnienia, uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera i choroba Parkinsona), reumatoidalnym zapaleniu stawów i starzeniu się. Omówiono również tematy aktualnej debaty, takie jak pytanie, czy nadmierne tworzenie wolnych rodników jest pierwotną przyczyną, czy następczą konsekwencją uszkodzenia tkanek.
  Integracja sygnału w odpowiedzi na rozwinięte białka retikulum endoplazmatycznego.Retikulum endoplazmatyczne (ER) reaguje na akumulację niezwiniętych białek w swoim świetle (stres ER) poprzez aktywację wewnątrzkomórkowych szlaków transdukcji sygnału – łącznie nazywanych odpowiedzią na rozwinięte białka (UPR). co najmniej trzy mechanistycznie odrębne ramiona UPR regulują ekspresję licznych genów, które działają w obrębie szlaku sekrecyjnego, ale także wpływają na szerokie aspekty losu komórek oraz metabolizm białek, aminokwasów i lipidów . Ramiona UPR są zintegrowane, aby zapewnić odpowiedź, która przebudowuje aparat wydzielniczy i dopasowuje fizjologię komórkową do wymagań nałożonych przez stres ER.

  Zapalenie w miażdżycy.

  Liczne dane wiążą hipercholesterolemię z miażdżycą. Jednak dopiero niedawno zauważyliśmy, że mechanizmy zapalne łączą dyslipidową aemię z powstawaniem miażdżycy. Rekrutacja leukocytów i ekspresja cytokin prozapalnych charakteryzują wczesną miażdżycę, a nieprawidłowe działanie mediatorów stanu zapalnego tłumi powstawanie miażdżycy u myszy.
  Co więcej, szlaki zapalne sprzyjają zakrzepicy, późnemu i przerażającemu powikłaniu miażdżycy odpowiedzialnemu za zawały mięśnia sercowego i większość udarów. Nowe zrozumienie roli zapalenia w miażdżycy dostarcza mechanistycznych ram dla zrozumienia klinicznych korzyści  terapii obniżających poziom lipidów .

  LipidSpot 488 Lipid Droplet Stain

  70065 Biotium 125uL 481.2 EUR

  LipidSpot 488 Lipid Droplet Stain

  70065-T Biotium 20uL 139.2 EUR

  LipidSpot 610 Lipid Droplet Stain

  70069 Biotium 125uL 481.2 EUR

  LipidSpot 610 Lipid Droplet Stain

  70069-T Biotium 20uL 136.8 EUR

  Lipid A Lipopolysaccharide (LPS Lipid A / Endotoxin) Antibody

  abx415762-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

  Lipid A Antibody

  abx023083-1ml Abbexa 1 ml 886.8 EUR

  Lipid Extraction & Polar/Neutral Lipid Separation Combo Kit (Chloroform Free)

  MET-5009-C Cell Biolabs 50 preps 790.8 EUR

  Lipid (Oil Red O) staining Kit

  K580-24 Biovision each 542.4 EUR

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-0100 Akron Biotech 100g Ask for price

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-0500 Akron Biotech 500g Ask for price

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-1000 Akron Biotech 1kg Ask for price

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  MicroGram Lipid Assay Kit

  LIP1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Lipid Peroxide (LPO) ELISA Kit

  abx255791-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

  PI-3 Kinase Lipid Substrate

  40560 BPS Bioscience 500 µl (1 mg) 385 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E06L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E06L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E06L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0293RT-48T GenAsia Biotech 48T 447.6 EUR

  Rat lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0293RT-96T GenAsia Biotech 96T 730.8 EUR

  Rat lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  QY-E11359 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Rat lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0364RA-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

  Rat lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0364RA-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

  ELISA kit for Rat Lipid Peroxide (LPO)

  KTE101140-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Rat Lipid Peroxide (LPO)

  KTE101140-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Rat Lipid Peroxide (LPO)

  KTE101140-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E03L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E03L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E03L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Lipid Droplet Isolation Kit

  MET-5011 Cell Biolabs 50 preps 498 EUR

  Fish Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0019FI-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

  Fish Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0019FI-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  201-12-0727 SunredBio 96 tests 528 EUR

  Human lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-04533H1 ChemNorm 96T 556.8 EUR

  Human lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-04533H2 ChemNorm 48T 375.6 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde(LPO)ELISA Kit

  CSB-E16931m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde(LPO)ELISA Kit

  1-CSB-E16931m Cusabio
  • 843.60 EUR
  • 5811.60 EUR
  • 3084.00 EUR
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E04L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E04L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E04L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  ELISA kit for Fish Lipid Peroxide (LPO)

  KTE40030-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Fish Lipid Peroxide (LPO)

  KTE40030-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Fish Lipid Peroxide (LPO)

  KTE40030-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E09L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E09L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E09L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Human lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0743HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

  Human lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0743HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

  Mouse lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  QY-E20922 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Human Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  QY-E05557 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Human lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  QY-E03234 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0531MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0531MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA1635HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA1635HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

  Sheep lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0069SH-48T Shanghai YL Biotech 48T 540 EUR

  Sheep lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0069SH-96T Shanghai YL Biotech 96T 645 EUR

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0003MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0003MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

  Quail Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0013QU-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

  Quail Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0013QU-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

  Serum Albumin, Lipid Free Protein

  20-abx260049 Abbexa
  • 927.60 EUR
  • 343.20 EUR
  • 627.60 EUR
  • 100 mg
  • 10 mg
  • 50 mg

  ER Lipid Raft Associated 2 Protein

  20-abx260968 Abbexa
  • 4101.60 EUR
  • 393.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug

  Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit

  abx096010-100Assays Abbexa 100 Assays 453.6 EUR

  Guinea pig Lipid peroxide ELISA kit

  E05L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Guinea pig Lipid peroxide ELISA kit

  E05L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Guinea pig Lipid peroxide ELISA kit

  E05L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  ELISA kit for Human Lipid peroxide (LPO)

  KTE62617-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Human Lipid peroxide (LPO)

  KTE62617-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Human Lipid peroxide (LPO)

  KTE62617-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  ELISA kit for Mouse Lipid Peroxlde (LPO)

  KTE71162-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Mouse Lipid Peroxlde (LPO)

  KTE71162-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Mouse Lipid Peroxlde (LPO)

  KTE71162-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Rat lipid -bound sialic acid(LSA)ELISA Kit

  QY-E10599 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Rabbit lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0043RB-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

  Rabbit lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0043RB-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

  Diphosphoryl Lipid A (E. coli K12 D31m4)

  AV-7040-1 Alpha Diagnostics 1 mg 634.8 EUR

  Diphosphoryl Lipid A (E. coli K12 D31m4)

  AV-7040-5 Alpha Diagnostics 5 mg 2535.6 EUR

  Ceraplex Lipid Concentrate(1000X)

  C3316-010 GenDepot 100ml 144 EUR

  Ceraplex Lipid Concentrate(1000X)

  C3316-050 GenDepot 500ml 295.2 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-00255G1 ChemNorm 96T 567.6 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-00255G2 ChemNorm 48T 387.6 EUR

  ELISA kit for Bovine Lipid peroxide (LPO)

  KTE10427-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Bovine Lipid peroxide (LPO)

  KTE10427-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Bovine Lipid peroxide (LPO)

  KTE10427-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  LPO ELISA Kit| Rat Lipid Peroxide ELISA Kit

  EF017864 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Chicken Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  QY-E80125 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  QY-E90041 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

  Chicken lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0171CH-48T Shanghai YL Biotech 48T 540 EUR
  Zidentyfikowanie wyzwalaczy zapalenia i rozwikłanie szczegółów szlaków zapalnych może ostatecznie dostarczyć nowych celów terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.