Zrozumienie efektu Warburga: metaboliczne wymagania proliferacji komórek

  • W przeciwieństwie do normalnych komórek zróżnicowanych, które polegają głównie na mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej w celu wygenerowania energii potrzebnej do procesów komórkowych, większość komórek nowotworowych polega na glikolizie tlenowej, zjawisku zwanym „efektem Warburga”.
  • „ Glikoliza tlenowa jest jednak nieefektywnym sposobem wytwarzania adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), a korzyści, jakie daje komórkom rakowym, są niejasne.
  • Proponujemy tutaj, że metabolizm komórek rakowych, a właściwie wszystkich komórek proliferujących, jest przystosowany do ułatwienia pobierania i włączania składników odżywczych do biomasy (np. nukleotydów, aminokwasów i lipidów ) potrzebnych do wytworzenia nowej komórki. Potwierdzeniem tego pomysłu są ostatnie badania pokazujące, że (i) kilka szlaków sygnałowych zaangażowanych w proliferację komórek reguluje również szlaki metaboliczne, które włączają składniki odżywcze do biomasy; oraz że (ii) pewne mutacje związane z rakiem umożliwiają komórkom rakowym pozyskiwanie i metabolizowanie składników odżywczych w sposób sprzyjający proliferacji, a nie wydajnej produkcji ATP.
  • Lepsze zrozumienie mechanistycznych powiązań między metabolizmem komórkowym a kontrolą wzrostu może ostatecznie doprowadzić do lepszych metod leczenia raka u ludzi.

  Wszechatomowy potencjał empiryczny do modelowania molekularnego i badań dynamiki białek.

  • W programie CHARMM przedstawiono nowe parametry białka dla funkcji energii empirycznej obejmującej wszystkie atomy. Ocena parametrów została oparta na samospójnym podejściu zaprojektowanym w celu osiągnięcia równowagi między warunkami pola sił wewnętrznego (wiązanie) i interakcji (brak wiązania) oraz między oddziaływaniami rozpuszczalnik-rozpuszczalnik, rozpuszczalnik-substancja rozpuszczona i substancja rozpuszczona-substancja rozpuszczona.
  • Do optymalizacji parametrów wewnętrznych wykorzystano eksperymentalne geometrie fazy gazowej, widma oscylacyjne i powierzchnie energii skrętnej uzupełnione wynikami ab initio. Parametry wiązania szkieletu peptydu zostały zoptymalizowane w odniesieniu do danych dla N-metyloacetamidu i dipeptydu alaniny.
  • Parametry interakcji, w szczególności ładunki atomowe, zostały określone przez dopasowanie energii interakcji ab initio i geometrii kompleksów między wodą a związkami modelowymi reprezentującymi szkielet i różne łańcuchy boczne.
  • Ponadto do optymalizacji wykorzystano momenty dipolowe, cieplne eksperymentalne i energie swobodne parowania, solwatacji i sublimacji, objętości cząsteczkowe oraz ciśnienia krystaliczne i struktury.
  • Uzyskane parametry białka przetestowano, stosując je do niecyklicznych kryształów tripeptydów, cyklicznych kryształów peptydów i białek crambiny, bydlęcego inhibitora trypsyny trzustkowej i monooksymioglobiny węgla w próżni i w kryształach.
  • Dokonano szczegółowej analizy zależności pomiędzy powierzchnią energii potencjalnej dipeptydu alaniny a obliczonymi kątami , χ białka i wykorzystano je do optymalizacji parametrów skrętnych grupy peptydów.
  • Wyniki pokazują, że wykorzystanie danych strukturalnych i energetycznych ab initio same w sobie nie są wystarczające do uzyskania odpowiedniej reprezentacji szkieletu dla peptydów i białek w roztworze iw kryształach.
  • Przeprowadzono szeroko zakrojone porównania między symulacjami dynamiki molekularnej a danymi eksperymentalnymi dotyczącymi polipeptydów i białek zarówno pod kątem właściwości strukturalnych, jak i dynamicznych.
  • Symulacje minimalizacji energii i dynamiki kryształów pokazują, że te ostatnie są potrzebne do uzyskania sensownych porównań z eksperymentalnymi strukturami kryształów.
  • Przedstawione parametry, w połączeniu z wcześniej opublikowanymi parametrami CHARMM dotyczącymi wszystkich atomów dla kwasów nukleinowych i  lipidów , zapewniają spójny zestaw do symulacji fazy skondensowanej wielu różnych cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

  Wolne rodniki i przeciwutleniacze w prawidłowych funkcjach fizjologicznych i chorobach człowieka.

  1. Reaktywne formy tlenu (ROS) i reaktywne formy azotu (RNS, np. tlenek azotu, NO(*)) są dobrze znane z tego, że odgrywają podwójną rolę zarówno jako szkodliwe, jak i pożyteczne gatunki. ROS i RNS są zwykle generowane przez ściśle regulowane enzymy, takie jak odpowiednio izoformy syntazy NO (NOS) i oksydazy NAD(P)H.
  2. Nadprodukcja ROS (pochodząca z mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów lub nadmierna stymulacja NAD(P)H) powoduje stres oksydacyjny, szkodliwy proces, który może być ważnym mediatorem uszkodzeń struktur komórkowych, w tym  lipidów  i błon, białek i DNA .
  3. W przeciwieństwie do tego, korzystne efekty ROS/RNS (np. rodnik ponadtlenkowy i tlenek azotu) występują w niskich/umiarkowanych stężeniach i obejmują role fizjologiczne w odpowiedziach komórkowych na noksję, jak na przykład w obronie przed czynnikami zakaźnymi, w funkcji wielu komórek szlaki sygnałowe i indukcja odpowiedzi mitogennej.
  4. Jak na ironię, różne działania, w których pośredniczą ROS, w rzeczywistości chronią komórki przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez ROS i przywracają lub utrzymują „równowagę redoks”, zwaną również „homeostazą redoks”. Dwulicowy charakter ROS jest wyraźnie uzasadniony.
  5. Na przykład coraz więcej dowodów pokazuje, że ROS w komórkach działają jako wtórne przekaźniki w wewnątrzkomórkowych kaskadach sygnalizacyjnych, które indukują i utrzymują fenotyp onkogenny komórek rakowych, jednak ROS mogą również indukować starzenie się i apoptozę komórek, a zatem mogą działać jako przeciwnowotworowe gatunek.
  6. W niniejszym przeglądzie opisano: (i) chemię i biochemię ROS/RNS oraz źródła generowania wolnych rodników; (ii) uszkodzenie DNA, białek i  lipidów  przez wolne rodniki; (iii) rola antyoksydantów (np. glutationu) w utrzymaniu komórkowej „homeostazy redoks”; (iv) przegląd szlaków sygnałowych indukowanych przez ROS; (v) rola RFT w regulacji redoks prawidłowych funkcji fizjologicznych oraz (vi) rola
  7. ROS w patofizjologicznych implikacjach zmienionej regulacji redoks (choroby człowieka i starzenie się). Uwaga skupia się na patogenezie raka, chorób układu krążenia, miażdżycy, nadciśnienia, uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera i choroba Parkinsona), reumatoidalnym zapaleniu stawów i starzeniu się. Omówiono również tematy aktualnej debaty, takie jak pytanie, czy nadmierne tworzenie wolnych rodników jest pierwotną przyczyną, czy następczą konsekwencją uszkodzenia tkanek.
  Integracja sygnału w odpowiedzi na rozwinięte białka retikulum endoplazmatycznego.Retikulum endoplazmatyczne (ER) reaguje na akumulację niezwiniętych białek w swoim świetle (stres ER) poprzez aktywację wewnątrzkomórkowych szlaków transdukcji sygnału – łącznie nazywanych odpowiedzią na rozwinięte białka (UPR). co najmniej trzy mechanistycznie odrębne ramiona UPR regulują ekspresję licznych genów, które działają w obrębie szlaku sekrecyjnego, ale także wpływają na szerokie aspekty losu komórek oraz metabolizm białek, aminokwasów i lipidów . Ramiona UPR są zintegrowane, aby zapewnić odpowiedź, która przebudowuje aparat wydzielniczy i dopasowuje fizjologię komórkową do wymagań nałożonych przez stres ER.

  Zapalenie w miażdżycy.

  Liczne dane wiążą hipercholesterolemię z miażdżycą. Jednak dopiero niedawno zauważyliśmy, że mechanizmy zapalne łączą dyslipidową aemię z powstawaniem miażdżycy. Rekrutacja leukocytów i ekspresja cytokin prozapalnych charakteryzują wczesną miażdżycę, a nieprawidłowe działanie mediatorów stanu zapalnego tłumi powstawanie miażdżycy u myszy.
  Co więcej, szlaki zapalne sprzyjają zakrzepicy, późnemu i przerażającemu powikłaniu miażdżycy odpowiedzialnemu za zawały mięśnia sercowego i większość udarów. Nowe zrozumienie roli zapalenia w miażdżycy dostarcza mechanistycznych ram dla zrozumienia klinicznych korzyści  terapii obniżających poziom lipidów .

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065 Biotium 125uL 407 EUR

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065-1 Biotium EA 407 EUR

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065-T Biotium 20uL 75 EUR

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065-T-1 Biotium EA 75 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069 Biotium 125uL 394 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069-1 Biotium EA 394 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069-T Biotium 20uL 73 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069-T-1 Biotium EA 73 EUR

  Linearity FD Lipids

  K709M-5 Audit MicroControls 5 x 2 mL 374 EUR

  Mouse Serum Lipid-Stripped

  GWB-D35A77 GenWay Biotech 1 l Ask for price

  Linearity FD Lipids for Beckman AU

  K826M-5 Audit MicroControls 5 x 2 mL 160 EUR

  Linearity FD Lipids for Roche Systems

  K882M-5 Audit MicroControls 5 x 2 mL 374 EUR

  Lipid 5

  465281 MedKoo Biosciences 1.0mg 210 EUR

  Lipid X

  L468735 Toronto Research Chemicals 25mg 17000 EUR

  Lipid 5

  T39502-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid 5

  T39502-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid 5

  T39502-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid 5

  T39502-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid 5

  T39502-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid X

  T32778-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid Y

  T32779-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Rat Lipid Peroxidation ELISA Kit = Rat Lipid Peroxide(LPO)ELISA Kit

  SL1340Ra Sunlong - Ask for price

  Lipid A Lipopolysaccharide (LPS Lipid A / Endotoxin) Antibody

  abx415762-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

  DOPA lipid

  556116 MedKoo Biosciences 25.0mg 350 EUR

  LipidCy3

  E37F-1150 EnoGene 25-mg 766.67 EUR

  LipidCy7,-SE

  E37F-1159 EnoGene 1-mg 293.33 EUR

  Lipid II binder 5107930

  T32777-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Rat Total Lipid

  QY-E12002 Qayee Biotechnology 96T 420 EUR

  Oil Red O (Lipid stain)

  41540000-1 Glycomatrix 100 g 43.56 EUR

  Oil Red O (Lipid stain)

  41540000-2 Glycomatrix 250 g 89.21 EUR

  Lipid A Antibody

  abx023083-1ml Abbexa 1 ml 886.8 EUR

  LIPID A, Antibody

  GWB-12FE25 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

  Lipid A Antibody

  GWB-9025D5 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Lipid A Antibody

  GWB-FE58F1 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Lipid Extraction & Polar/Neutral Lipid Separation Combo Kit (Chloroform Free)

  MET-5009-C Cell Biolabs 50 preps 790.8 EUR

  LIPID A LPS Antibody

  GWB-CA2211 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Lipid (Oil Red O) staining Kit

  K580-24 Biovision each 542.4 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E01A14373 BlueGene 96T 700 EUR

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-0100 Akron Biotech 100g Ask for price

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-0500 Akron Biotech 500g Ask for price

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-1000 Akron Biotech 1kg Ask for price

  MicroGram Lipid Assay Kit

  LIP1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

  Lipid Peroxide (LPO) Assay Kit

  abx294113-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Lipid Peroxide (LPO) Assay Kit

  abx294113-20g Abbexa 20 µg 500 EUR

  Lipid Peroxide (LPO) Assay Kit

  abx294113-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  PI-3 Kinase Lipid Substrate

  40560 BPS Bioscience 500 µl (1 mg) 385 EUR

  Rat Lipid Peroxide (LPO) ELISA Kit

  abx255791-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E01A49281 BlueGene 96T 700 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E06L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E06L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Goat Lipid peroxide ELISA kit

  E06L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  EKF58825-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

  Rat LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  EKF58825-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

  Rat LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  EKF58825-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

  Rat lipid peroxlde(LPO) Elisa Kit

  EK720516 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.58 EUR

  Rat LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  ELK8896-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Rat LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  ELK8896-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  PI-3 Kinase Lipid Substrate

  GWB-BC2775 GenWay Biotech 1mg Ask for price

  Rat lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0293RT-48T GenAsia Biotech 48T 447.6 EUR

  Rat lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0293RT-96T GenAsia Biotech 96T 730.8 EUR

  Rat lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  QY-E11359 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Rat lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  SL0002Ra Sunlong - 498 EUR

  Fish Lipid Peroxide ELISA Kit

  SL0051FI Sunlong - 528 EUR

  Rat lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0364RA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Rat lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0364RA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Monophosphoryl lipid A

  T38636-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Monophosphoryl lipid A

  T38636-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Monophosphoryl lipid A

  T38636-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Monophosphoryl lipid A

  T38636-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Monophosphoryl lipid A

  T38636-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lipid-lowering agent-1

  T64006-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid-lowering agent-1

  T64006-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid-lowering agent-1

  T64006-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid-lowering agent-1

  T64006-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid-lowering agent-1

  T64006-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01A5625 BlueGene 96T 700 EUR

  Sheep Lipid peroxide ELISA kit

  E01A101574 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E01A23118 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E03L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E03L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Lipid peroxide ELISA kit

  E03L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Human Lipid peroxide ELISA kit

  E01L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Fish Lipid Peroxide (LPO) ELISA Kit

  EK12293 SAB 96Т 799 EUR

  Fish Lipid Peroxide (LPO) ELISA Kit

  AE63351FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Fish Lipid Peroxide (LPO) ELISA Kit

  AE63351FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  ELISA kit for Rat Lipid Peroxide (LPO)

  KTE101140-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Rat Lipid Peroxide (LPO)

  KTE101140-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Rat Lipid Peroxide (LPO)

  KTE101140-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Lipid Droplet Isolation Kit

  MET-5011 Cell Biolabs 50 preps 345 EUR

  Fish Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0019FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Fish Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0019FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Fish Lipid peroxide -LPO ELISA Kit

  QY-E160062 Qayee Biotechnology 96T 580 EUR

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  201-12-0727 SunredBio 96 tests 528 EUR

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E01A31848 BlueGene 96T 700 EUR

  Canine Lipid peroxide ELISA kit

  E01A66711 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E04L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E04L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Lipid peroxide ELISA kit

  E04L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Bovine Lipid peroxide ELISA kit

  E01A84148 BlueGene 96T 700 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E01A75428 BlueGene 96T 700 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E09L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E09L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Monkey Lipid peroxide ELISA kit

  E09L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde(LPO) Elisa Kit

  EK731230 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.76 EUR

  Human lipid peroxide(LPO) Elisa Kit

  EK711135 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.14 EUR

  Human Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  EK12085 SAB 96Т 799 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde (LPO) ELISA Kit

  EK10050 SAB 96Т 799 EUR

  Human Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  AE63040HU-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Human Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  AE63040HU-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde (LPO) ELISA Kit

  AE35254MO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde (LPO) ELISA Kit

  AE35254MO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde(LPO)ELISA Kit

  CSB-E16931m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Mouse Lipid Peroxlde(LPO)ELISA Kit

  1-CSB-E16931m Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Human lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-04533H1 ChemNorm 96T 556.8 EUR

  Human lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-04533H2 ChemNorm 48T 375.6 EUR

  Human LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  ELK9572-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Human LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  ELK9572-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Mouse LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  ELK8572-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Mouse LPO(Lipid Peroxide) ELISA Kit

  ELK8572-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  ELISA kit for Fish Lipid Peroxide (LPO)

  KTE40030-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Fish Lipid Peroxide (LPO)

  KTE40030-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Fish Lipid Peroxide (LPO)

  KTE40030-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Human lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0743HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

  Human lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  GA-E0743HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

  Mouse lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  QY-E20922 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Human Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  QY-E05557 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Human lipid peroxide(LPO)ELISA Kit

  QY-E03234 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Recombinant Lipidosin (LPD)

  RPU57549-100ug Biomatik Corporation 100ug 470.4 EUR

  Recombinant Lipidosin (LPD)

  RPU57549-1mg Biomatik Corporation 1mg 2184 EUR

  Recombinant Lipidosin (LPD)

  RPU57549-50ug Biomatik Corporation 50ug 385 EUR

  Recombinant Lipidosin (LPD)

  RPG353Mu01 Cloud-Clone 10ug 140 EUR

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  SL1074Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA1635HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Human lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA1635HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0003MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0003MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Quail Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0013QU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Quail Lipid Peroxide,LPO ELISA KIT

  YLA0013QU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Sheep lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0069SH-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Sheep lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0069SH-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0531MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Mouse lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  YLA0531MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit

  abx096010-100Assays Abbexa 100 Assays 453.6 EUR

  ER Lipid Raft Associated 2 Protein

  20-abx260968 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug

  Serum Albumin, Lipid Free Protein

  20-abx260049 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 mg
  • 10 mg
  • 50 mg

  Porcine Lipid peroxide ELISA kit

  E01A57999 BlueGene 96T 700 EUR

  Guinea Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E01A40561 BlueGene 96T 700 EUR

  Guinea pig Lipid peroxide ELISA kit

  E05L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Guinea pig Lipid peroxide ELISA kit

  E05L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Guinea pig Lipid peroxide ELISA kit

  E05L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Chicken Lipid peroxide ELISA kit

  E01A92866 BlueGene 96T 700 EUR

  Lipid Peroxidation MDA Assay Kit

  EGQA0070 EnoGene 100T 85 EUR

  Bovine Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  EK12005 SAB 96Т 799 EUR

  Bovine Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  AE62946BO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Bovine Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  AE62946BO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit

  GWB-AXR340 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  ELISA kit for Human Lipid peroxide (LPO)

  KTE62617-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Human Lipid peroxide (LPO)

  KTE62617-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Human Lipid peroxide (LPO)

  KTE62617-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  ELISA kit for Mouse Lipid Peroxlde (LPO)

  KTE71162-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Mouse Lipid Peroxlde (LPO)

  KTE71162-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Mouse Lipid Peroxlde (LPO)

  KTE71162-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Rat lipid -bound sialic acid(LSA)ELISA Kit

  QY-E10599 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Rabbit lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0043RB-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Rabbit lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0043RB-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Lipid Peroxidation (LPO) Assay Kit

  abx096010-100l Abbexa 100 µl 425 EUR

  Lipid Peroxidation (LPO) Assay Kit

  abx096010-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Lipid Peroxidation (LPO) Assay Kit

  abx096010-200l Abbexa 200 µl Ask for price

  ER Lipid Raft Associated 2 Protein

  abx260968-10g Abbexa 10 µg 325 EUR

  ER Lipid Raft Associated 2 Protein

  abx260968-2g Abbexa 2 µg 225 EUR

  Bovine Serum Albumin, Lipid-Rich

  22070153-1 Glycomatrix 100 g 176.78 EUR

  Bovine Serum Albumin, Lipid-Rich

  22070153-2 Glycomatrix 500 g 765.71 EUR

  LPO ELISA Kit| Rat Lipid Peroxide ELISA Kit

  EF017864 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Chicken lipid peroxlde(LPO) Elisa Kit

  EK780435 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.99 EUR

  Rat Lipid Hydroperoxide ELISA kit

  E01A14454 BlueGene 96T 700 EUR

  Diphosphoryl Lipid A (E. coli K12 D31m4)

  AV-7040-1 Alpha Diagnostics 1 mg 634.8 EUR

  Diphosphoryl Lipid A (E. coli K12 D31m4)

  AV-7040-5 Alpha Diagnostics 5 mg 2535.6 EUR

  Ceraplex Lipid Concentrate(1000X)

  C3316-010 GenDepot 100ml 144 EUR

  Ceraplex Lipid Concentrate(1000X)

  C3316-050 GenDepot 500ml 295.2 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-00255G1 ChemNorm 96T 567.6 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  CN-00255G2 ChemNorm 48T 387.6 EUR

  Lipidic Cubic Phase screening kit

  CPL-156 Jena Bioscience GmbH 20plates 402.4 EUR

  ELISA kit for Bovine Lipid peroxide (LPO)

  KTE10427-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Bovine Lipid peroxide (LPO)

  KTE10427-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Bovine Lipid peroxide (LPO)

  KTE10427-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Rat lipid Peroxide, LPO GENLISA ELISA

  KLR0285 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Cow lipid Peroxide, LPO GENLISA ELISA

  KLA0001 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde(LPO)ELISA Kit

  QY-E90041 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

  Chicken Lipid peroxide (LPO) ELISA Kit

  QY-E80125 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  SL0024Gp Sunlong - 528 EUR

  Porcine Lipid Peroxide(LPO) ELISA Kit

  SL0236Po Sunlong - Ask for price

  Chicken lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0171CH-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Chicken lipid peroxide,LPO ELISA Kit

  YLA0171CH-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  YLA0042GP-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Guinea Pig lipid peroxlde,LPO ELISA Kit

  YLA0042GP-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Lipid II flippase MurJ (murJ) Antibody

  abx345791-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

  Lipid II flippase MurJ (murJ) Antibody

  abx345791-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

  Goat polyclonal antibody for Lipid A

  6921 Virostat 1 ml 340.57 EUR

  Human lipid -bound sialic acid,LSA ELISA Kit

  201-12-2125 SunredBio 96 tests 528 EUR

  Goat Lipid Hydroperoxide ELISA kit

  E01A49362 BlueGene 96T 700 EUR

  Lipid peroxidation inhibitor 1

  HY-U00319 MedChemExpress 1mg 1448.4 EUR

  Fish Lipid Peroxide, LPO GENLISA ELISA

  KLF0055 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Goat lipid Peroxide, LPO GENLISA ELISA

  KLG0083 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Human Lipid PerOxide GENLISA ELISA

  KBH0726 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR
  Zidentyfikowanie wyzwalaczy zapalenia i rozwikłanie szczegółów szlaków zapalnych może ostatecznie dostarczyć nowych celów terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.