Zrozumienie efektu Warburga: metaboliczne wymagania proliferacji komórek

  • W przeciwieństwie do normalnych komórek zróżnicowanych, które polegają głównie na mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej w celu wygenerowania energii potrzebnej do procesów komórkowych, większość komórek nowotworowych polega na glikolizie tlenowej, zjawisku zwanym „efektem Warburga”.
  • „ Glikoliza tlenowa jest jednak nieefektywnym sposobem wytwarzania adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), a korzyści, jakie daje komórkom rakowym, są niejasne.
  • Proponujemy tutaj, że metabolizm komórek rakowych, a właściwie wszystkich komórek proliferujących, jest przystosowany do ułatwienia pobierania i włączania składników odżywczych do biomasy (np. nukleotydów, aminokwasów i lipidów ) potrzebnych do wytworzenia nowej komórki. Potwierdzeniem tego pomysłu są ostatnie badania pokazujące, że (i) kilka szlaków sygnałowych zaangażowanych w proliferację komórek reguluje również szlaki metaboliczne, które włączają składniki odżywcze do biomasy; oraz że (ii) pewne mutacje związane z rakiem umożliwiają komórkom rakowym pozyskiwanie i metabolizowanie składników odżywczych w sposób sprzyjający proliferacji, a nie wydajnej produkcji ATP.
  • Lepsze zrozumienie mechanistycznych powiązań między metabolizmem komórkowym a kontrolą wzrostu może ostatecznie doprowadzić do lepszych metod leczenia raka u ludzi.

  Wszechatomowy potencjał empiryczny do modelowania molekularnego i badań dynamiki białek.

  • W programie CHARMM przedstawiono nowe parametry białka dla funkcji energii empirycznej obejmującej wszystkie atomy. Ocena parametrów została oparta na samospójnym podejściu zaprojektowanym w celu osiągnięcia równowagi między warunkami pola sił wewnętrznego (wiązanie) i interakcji (brak wiązania) oraz między oddziaływaniami rozpuszczalnik-rozpuszczalnik, rozpuszczalnik-substancja rozpuszczona i substancja rozpuszczona-substancja rozpuszczona.
  • Do optymalizacji parametrów wewnętrznych wykorzystano eksperymentalne geometrie fazy gazowej, widma oscylacyjne i powierzchnie energii skrętnej uzupełnione wynikami ab initio. Parametry wiązania szkieletu peptydu zostały zoptymalizowane w odniesieniu do danych dla N-metyloacetamidu i dipeptydu alaniny.
  • Parametry interakcji, w szczególności ładunki atomowe, zostały określone przez dopasowanie energii interakcji ab initio i geometrii kompleksów między wodą a związkami modelowymi reprezentującymi szkielet i różne łańcuchy boczne.
  • Ponadto do optymalizacji wykorzystano momenty dipolowe, cieplne eksperymentalne i energie swobodne parowania, solwatacji i sublimacji, objętości cząsteczkowe oraz ciśnienia krystaliczne i struktury.
  • Uzyskane parametry białka przetestowano, stosując je do niecyklicznych kryształów tripeptydów, cyklicznych kryształów peptydów i białek crambiny, bydlęcego inhibitora trypsyny trzustkowej i monooksymioglobiny węgla w próżni i w kryształach.
  • Dokonano szczegółowej analizy zależności pomiędzy powierzchnią energii potencjalnej dipeptydu alaniny a obliczonymi kątami , χ białka i wykorzystano je do optymalizacji parametrów skrętnych grupy peptydów.
  • Wyniki pokazują, że wykorzystanie danych strukturalnych i energetycznych ab initio same w sobie nie są wystarczające do uzyskania odpowiedniej reprezentacji szkieletu dla peptydów i białek w roztworze iw kryształach.
  • Przeprowadzono szeroko zakrojone porównania między symulacjami dynamiki molekularnej a danymi eksperymentalnymi dotyczącymi polipeptydów i białek zarówno pod kątem właściwości strukturalnych, jak i dynamicznych.
  • Symulacje minimalizacji energii i dynamiki kryształów pokazują, że te ostatnie są potrzebne do uzyskania sensownych porównań z eksperymentalnymi strukturami kryształów.
  • Przedstawione parametry, w połączeniu z wcześniej opublikowanymi parametrami CHARMM dotyczącymi wszystkich atomów dla kwasów nukleinowych i  lipidów , zapewniają spójny zestaw do symulacji fazy skondensowanej wielu różnych cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

  Wolne rodniki i przeciwutleniacze w prawidłowych funkcjach fizjologicznych i chorobach człowieka.

  1. Reaktywne formy tlenu (ROS) i reaktywne formy azotu (RNS, np. tlenek azotu, NO(*)) są dobrze znane z tego, że odgrywają podwójną rolę zarówno jako szkodliwe, jak i pożyteczne gatunki. ROS i RNS są zwykle generowane przez ściśle regulowane enzymy, takie jak odpowiednio izoformy syntazy NO (NOS) i oksydazy NAD(P)H.
  2. Nadprodukcja ROS (pochodząca z mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów lub nadmierna stymulacja NAD(P)H) powoduje stres oksydacyjny, szkodliwy proces, który może być ważnym mediatorem uszkodzeń struktur komórkowych, w tym  lipidów  i błon, białek i DNA .
  3. W przeciwieństwie do tego, korzystne efekty ROS/RNS (np. rodnik ponadtlenkowy i tlenek azotu) występują w niskich/umiarkowanych stężeniach i obejmują role fizjologiczne w odpowiedziach komórkowych na noksję, jak na przykład w obronie przed czynnikami zakaźnymi, w funkcji wielu komórek szlaki sygnałowe i indukcja odpowiedzi mitogennej.
  4. Jak na ironię, różne działania, w których pośredniczą ROS, w rzeczywistości chronią komórki przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez ROS i przywracają lub utrzymują „równowagę redoks”, zwaną również „homeostazą redoks”. Dwulicowy charakter ROS jest wyraźnie uzasadniony.
  5. Na przykład coraz więcej dowodów pokazuje, że ROS w komórkach działają jako wtórne przekaźniki w wewnątrzkomórkowych kaskadach sygnalizacyjnych, które indukują i utrzymują fenotyp onkogenny komórek rakowych, jednak ROS mogą również indukować starzenie się i apoptozę komórek, a zatem mogą działać jako przeciwnowotworowe gatunek.
  6. W niniejszym przeglądzie opisano: (i) chemię i biochemię ROS/RNS oraz źródła generowania wolnych rodników; (ii) uszkodzenie DNA, białek i  lipidów  przez wolne rodniki; (iii) rola antyoksydantów (np. glutationu) w utrzymaniu komórkowej „homeostazy redoks”; (iv) przegląd szlaków sygnałowych indukowanych przez ROS; (v) rola RFT w regulacji redoks prawidłowych funkcji fizjologicznych oraz (vi) rola
  7. ROS w patofizjologicznych implikacjach zmienionej regulacji redoks (choroby człowieka i starzenie się). Uwaga skupia się na patogenezie raka, chorób układu krążenia, miażdżycy, nadciśnienia, uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera i choroba Parkinsona), reumatoidalnym zapaleniu stawów i starzeniu się. Omówiono również tematy aktualnej debaty, takie jak pytanie, czy nadmierne tworzenie wolnych rodników jest pierwotną przyczyną, czy następczą konsekwencją uszkodzenia tkanek.
  Integracja sygnału w odpowiedzi na rozwinięte białka retikulum endoplazmatycznego.Retikulum endoplazmatyczne (ER) reaguje na akumulację niezwiniętych białek w swoim świetle (stres ER) poprzez aktywację wewnątrzkomórkowych szlaków transdukcji sygnału – łącznie nazywanych odpowiedzią na rozwinięte białka (UPR). co najmniej trzy mechanistycznie odrębne ramiona UPR regulują ekspresję licznych genów, które działają w obrębie szlaku sekrecyjnego, ale także wpływają na szerokie aspekty losu komórek oraz metabolizm białek, aminokwasów i lipidów . Ramiona UPR są zintegrowane, aby zapewnić odpowiedź, która przebudowuje aparat wydzielniczy i dopasowuje fizjologię komórkową do wymagań nałożonych przez stres ER.

  Zapalenie w miażdżycy.

  Liczne dane wiążą hipercholesterolemię z miażdżycą. Jednak dopiero niedawno zauważyliśmy, że mechanizmy zapalne łączą dyslipidową aemię z powstawaniem miażdżycy. Rekrutacja leukocytów i ekspresja cytokin prozapalnych charakteryzują wczesną miażdżycę, a nieprawidłowe działanie mediatorów stanu zapalnego tłumi powstawanie miażdżycy u myszy.
  Co więcej, szlaki zapalne sprzyjają zakrzepicy, późnemu i przerażającemu powikłaniu miażdżycy odpowiedzialnemu za zawały mięśnia sercowego i większość udarów. Nowe zrozumienie roli zapalenia w miażdżycy dostarcza mechanistycznych ram dla zrozumienia klinicznych korzyści  terapii obniżających poziom lipidów .

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065 Biotium 125uL 407 EUR

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065-1 Biotium EA 407 EUR

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065-T Biotium 20uL 75 EUR

  LipidSpot™ 488 Lipid Droplet Stain

  70065-T-1 Biotium EA 75 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069 Biotium 125uL 394 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069-1 Biotium EA 394 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069-T Biotium 20uL 73 EUR

  LipidSpot™ 610 Lipid Droplet Stain

  70069-T-1 Biotium EA 73 EUR

  Linearity FD Lipids

  K709M-5 Audit MicroControls 5 x 2 mL 374 EUR

  Mouse Serum Lipid-Stripped

  GWB-D35A77 GenWay Biotech 1 l Ask for price

  Linearity FD Lipids for Beckman AU

  K826M-5 Audit MicroControls 5 x 2 mL 160 EUR

  Linearity FD Lipids for Roche Systems

  K882M-5 Audit MicroControls 5 x 2 mL 374 EUR

  PowerCHO-2, without Fe citrate, insuline, lipids or PEG, 500L

  LOVPW-088L Westburg each 20038.08 EUR

  STD PowerCHO-2, without Fe citrate, insuline, lipids or PEG, 10L

  LOVPW-088D Westburg each 442.87 EUR

  STD PowerCHO-2, without Fe citrate, insuline, lipids or PEG, 50L

  LOVPW-088F Westburg each 2186.35 EUR

  STD PowerCHO-2, without Fe citrate, insuline, lipids or PEG, 100L

  LOVPW-088J Westburg each 4210.6 EUR

  CCD Lipid01

  HY-46760 MedChemExpress 10 mg 887.46 EUR

  LNP Lipid-2

  HY-142992 MedChemExpress Get quote Ask for price

  LNP Lipid-1

  HY-153136 MedChemExpress Get quote Ask for price

  LNP Lipid-3

  HY-153186 MedChemExpress Get quote Ask for price

  LNP Lipid-4

  HY-153187 MedChemExpress Get quote Ask for price

  LNP Lipid-5

  HY-153375 MedChemExpress Get quote Ask for price

  LNP Lipid-6

  HY-153376 MedChemExpress Get quote Ask for price

  LNP Lipid-7

  HY-153852 MedChemExpress 10 mg 562.78 EUR

  LNP Lipid-8

  HY-154974 MedChemExpress 10 mg 1839.86 EUR

  Ionizable lipid-1

  HY-156630 MedChemExpress 10 mg 1623.4 EUR

  MLDP, (myocardial lipid droplet protein, lipid storage)

  MBS612534-01mL MyBiosource 0.1mL 645 EUR

  MLDP, (myocardial lipid droplet protein, lipid storage)

  MBS612534-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2760 EUR

  MLDP, (myocardial lipid droplet protein, lipid storage)

  MBS618508-01mL MyBiosource 0.1mL 650 EUR

  MLDP, (myocardial lipid droplet protein, lipid storage)

  MBS618508-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2765 EUR

  Rat Lipid Peroxidation ELISA Kit = Rat Lipid Peroxide(LPO)ELISA Kit

  SL1340Ra Sunlong - Ask for price

  Lipid A Lipopolysaccharide (LPS Lipid A / Endotoxin) Antibody

  abx415762-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

  Lipid 5

  465281 MedKoo Biosciences 1.0mg 210 EUR

  Lipid 5

  T39502-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid 5

  T39502-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid 5

  T39502-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid 5

  T39502-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid 5

  T39502-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lipid A

  E125 Creative BioMart 0.5mg 263.2 EUR

  Lipid A

  E128 Creative BioMart 0.5mg 263.2 EUR

  Lipid X

  L468735 Toronto Research Chemicals 25mg 17000 EUR

  Lipid X

  T32778-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid X

  T32778-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid X

  T32778-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid Y

  T32779-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid Y

  T32779-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lipid X

  MBS5782342-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Lipid Y

  MBS5782343-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Lipid 5

  MBS5785536-100mg MyBiosource 100mg 2185 EUR

  Lipid 5

  MBS5785536-25mg MyBiosource 25(mg 650 EUR

  Lipid 5

  MBS5785536-50mg MyBiosource 50mg 1350 EUR

  Lipid A

  MBS405999-01mg MyBiosource 0.1mg 345 EUR

  Lipid A

  MBS405999-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Lipid A

  MBS406010-01mg MyBiosource 0.1mg 405 EUR

  Lipid A

  MBS406010-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1760 EUR

  Lipid A

  MBS324259-1mL MyBiosource 1mL 320 EUR

  Lipid A

  MBS324259-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1355 EUR

  Lipid M

  HY-132289 MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid X

  HY-130581 MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid 10

  HY-150115 MedChemExpress 10 mg 735.94 EUR

  Lipid 1

  HY-150116 MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid 6

  HY-150117 MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid 8

  HY-150118 MedChemExpress 10 mg 887.46 EUR

  Lipid 5

  HY-138171 MedChemExpress 10 mg 324.68 EUR

  Lipid 29

  HY-148648 MedChemExpress 10 mg 1028.15 EUR

  Lipid 14

  HY-153377 MedChemExpress 10mM/1mL 1103.91 EUR

  Lipid 15

  HY-153378 MedChemExpress 1 mg 119.05 EUR

  Lipid A, mAb 26-5

  MBS584826-01mg MyBiosource 0.1mg 775 EUR

  Lipid A, mAb 26-5

  MBS584826-05mg MyBiosource 0.5mg 1695 EUR

  Lipid A, mAb 26-5

  MBS584826-1mg MyBiosource 1mg 2370 EUR

  Lipid A, mAb 26-5

  MBS584826-5mg MyBiosource 5mg 7845 EUR

  Lipid IVa

  MBS406004-01mg MyBiosource 0.1mg 405 EUR

  Lipid IVa

  MBS406004-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1760 EUR

  Lipid AX4

  HY-156985 MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid C24

  HY-149156 MedChemExpress 5 mg 404.77 EUR

  DOPA lipid

  556116 MedKoo Biosciences 25.0mg 350 EUR

  LipidCy3

  E37F-1150 EnoGene 25-mg 766.67 EUR

  LipidCy7,-SE

  E37F-1159 EnoGene 1-mg 293.33 EUR

  Lipid A, free, mAb 43

  MBS584180-02mg MyBiosource 0.2mg 775 EUR

  Lipid A, free, mAb 43

  MBS584180-05mg MyBiosource 0.5mg 1695 EUR

  Lipid A, free, mAb 43

  MBS584180-1mg MyBiosource 1mg 2370 EUR

  Lipid A, free, mAb 43

  MBS584180-5mg MyBiosource 5mg 7845 EUR

  LipidCy7.5

  MBS8579887-5mg MyBiosource 5mg 545 EUR

  LipidCy7.5

  MBS8579887-5x5mg MyBiosource 5x5mg 2395 EUR

  LipidCy3, SE

  MBS8579888-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

  LipidCy3, SE

  MBS8579888-5mg MyBiosource 5mg 405 EUR

  LipidCy3, SE

  MBS8579888-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1310 EUR

  LipidCy3, SE

  MBS8579888-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1765 EUR

  LipidCy7.5, SE

  MBS8579889-1mg MyBiosource 1mg 545 EUR

  LipidCy7.5, SE

  MBS8579889-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2395 EUR

  LipidCy5

  MBS8579894-25mg MyBiosource 25mg 655 EUR

  LipidCy5

  MBS8579894-50mg MyBiosource 50mg 1060 EUR

  LipidCy5

  MBS8579894-5mg MyBiosource 5mg 350 EUR

  LipidCy5

  MBS8579894-5x25mg MyBiosource 5x25mg 2895 EUR

  LipidCy5

  MBS8579894-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1515 EUR

  LipidCy5, SE

  MBS8579895-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

  LipidCy5, SE

  MBS8579895-5mg MyBiosource 5mg 405 EUR

  LipidCy5, SE

  MBS8579895-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1310 EUR

  LipidCy5, SE

  MBS8579895-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1765 EUR

  LipidCy5.5

  MBS8579900-25mg MyBiosource 25mg 745 EUR

  LipidCy5.5

  MBS8579900-50mg MyBiosource 50mg 1200 EUR

  LipidCy5.5

  MBS8579900-5mg MyBiosource 5mg 350 EUR

  LipidCy5.5

  MBS8579900-5x25mg MyBiosource 5x25mg 3300 EUR

  LipidCy5.5

  MBS8579900-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1515 EUR

  LipidCy5.5, SE

  MBS8579901-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

  LipidCy5.5, SE

  MBS8579901-5mg MyBiosource 5mg 405 EUR

  LipidCy5.5, SE

  MBS8579901-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1310 EUR

  LipidCy5.5, SE

  MBS8579901-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1765 EUR

  LipidCy7

  MBS8579905-25mg MyBiosource 25mg 660 EUR

  LipidCy7

  MBS8579905-50mg MyBiosource 50mg 1060 EUR

  LipidCy7

  MBS8579905-5mg MyBiosource 5mg 350 EUR

  LipidCy7

  MBS8579905-5x25mg MyBiosource 5x25mg 2915 EUR

  LipidCy7

  MBS8579905-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1515 EUR

  LipidCy3

  MBS8584845-25mg MyBiosource 25mg 655 EUR

  LipidCy3

  MBS8584845-5mg MyBiosource 5mg 350 EUR

  LipidCy3

  MBS8584845-5x25mg MyBiosource 5x25mg 2895 EUR

  LipidCy7, SE

  MBS8584847-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

  LipidCy7, SE

  MBS8584847-5mg MyBiosource 5mg 405 EUR

  LipidCy7, SE

  MBS8584847-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1765 EUR

  Lipid II binder 5107930

  T32777-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Lipid II binder 5107930

  T32777-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Rat Total Lipid

  QY-E12002 Qayee Biotechnology 96T 420 EUR

  Lipid II binder 5107930

  MBS5782341-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 2

  MBS1188538-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 1

  MBS1125696-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Lipid Extraction & Polar/Neutral Lipid Separation Combo Kit (Chloroform Free)

  MET-5009-C Cell Biolabs 50 preps 790.8 EUR

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 1

  MBS7020963-002mg MyBiosource 0.02mg 1635 EUR

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 1

  MBS7020963-01mg MyBiosource 0.1mg 2595 EUR

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 1

  MBS7020963-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 11625 EUR

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 2

  MBS7020964-002mg MyBiosource 0.02mg 1625 EUR

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 2

  MBS7020964-01mg MyBiosource 0.1mg 2580 EUR

  Recombinant Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase 2

  MBS7020964-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 11575 EUR

  Oil Red O (Lipid stain)

  41540000-1 Glycomatrix 100 g 43.56 EUR

  Oil Red O (Lipid stain)

  41540000-2 Glycomatrix 250 g 89.21 EUR

  GOAT ANTI LIPID A LPS

  MBS222061-1mL MyBiosource 1mL 565 EUR

  GOAT ANTI LIPID A LPS

  MBS222061-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2360 EUR

  Ionizable lipid-1 (hydrochloride)

  HY-156630A MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid A Antibody

  abx023083-1ml Abbexa 1 ml 886.8 EUR

  LIPID A, Antibody

  GWB-12FE25 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

  Lipid A Antibody

  GWB-9025D5 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Lipid A Antibody

  GWB-FE58F1 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Lipid A Antibody

  MBS568474-05mL MyBiosource 0.5mL 300 EUR

  Lipid A Antibody

  MBS568474-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 1160 EUR

  LIPID A LPS Antibody

  GWB-CA2211 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  LipidCy3.5 diacid

  MBS8579885-25mg MyBiosource 25mg 915 EUR

  LipidCy3.5 diacid

  MBS8579885-5mg MyBiosource 5mg 470 EUR

  LipidCy3.5 diacid

  MBS8579885-5x25mg MyBiosource 5x25mg 4060 EUR

  LipidCy3.5 diacid

  MBS8579885-5x5mg MyBiosource 5x5mg 2075 EUR

  LipidCy3.5 diacid, SE

  MBS8579886-1mg MyBiosource 1mg 470 EUR

  LipidCy3.5 diacid, SE

  MBS8579886-5mg MyBiosource 5mg 915 EUR

  LipidCy3.5 diacid, SE

  MBS8579886-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2075 EUR

  LipidCy3.5 diacid, SE

  MBS8579886-5x5mg MyBiosource 5x5mg 4060 EUR

  LipidCy3 diacid, SE

  MBS8579890-1mg MyBiosource 1mg 350 EUR

  LipidCy3 diacid, SE

  MBS8579890-5mg MyBiosource 5mg 655 EUR

  LipidCy3 diacid, SE

  MBS8579890-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1515 EUR

  LipidCy3 diacid, SE

  MBS8579890-5x5mg MyBiosource 5x5mg 2895 EUR

  LipidCy5 diacid

  MBS8579893-25mg MyBiosource 25mg 655 EUR

  LipidCy5 diacid

  MBS8579893-50mg MyBiosource 50mg 1060 EUR

  LipidCy5 diacid

  MBS8579893-5mg MyBiosource 5mg 350 EUR

  LipidCy5 diacid

  MBS8579893-5x25mg MyBiosource 5x25mg 2895 EUR

  LipidCy5 diacid

  MBS8579893-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1515 EUR

  LipidCy5 diacid, SE

  MBS8579896-1mg MyBiosource 1mg 350 EUR

  LipidCy5 diacid, SE

  MBS8579896-5mg MyBiosource 5mg 655 EUR

  LipidCy5 diacid, SE

  MBS8579896-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1515 EUR

  LipidCy5 diacid, SE

  MBS8579896-5x5mg MyBiosource 5x5mg 2895 EUR

  LipidCy5.5 diacid

  MBS8579899-25mg MyBiosource 25mg 915 EUR

  LipidCy5.5 diacid

  MBS8579899-50mg MyBiosource 50mg 1480 EUR

  LipidCy5.5 diacid

  MBS8579899-5mg MyBiosource 5mg 470 EUR

  LipidCy5.5 diacid

  MBS8579899-5x25mg MyBiosource 5x25mg 4060 EUR

  LipidCy5.5 diacid

  MBS8579899-5x5mg MyBiosource 5x5mg 2075 EUR

  LipidCy5.5 diacid, SE

  MBS8579902-1mg MyBiosource 1mg 470 EUR

  LipidCy5.5 diacid, SE

  MBS8579902-5mg MyBiosource 5mg 915 EUR

  LipidCy5.5 diacid, SE

  MBS8579902-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2075 EUR

  LipidCy5.5 diacid, SE

  MBS8579902-5x5mg MyBiosource 5x5mg 4060 EUR

  Diamino lipid DAL4

  HY-151508 MedChemExpress Get quote Ask for price

  Lipid Kinase Buffer

  MBS516331-1mL MyBiosource 1mL 155 EUR

  Lipid Kinase Buffer

  MBS516331-20mL MyBiosource 20mL 225 EUR

  Lipid Kinase Buffer

  MBS516331-5mL MyBiosource 5mL 185 EUR

  Lipid Kinase Buffer

  MBS516331-5x20mL MyBiosource 5x20mL 760 EUR

  Lipid (Oil Red O) staining Kit

  K580-24 Biovision each 542.4 EUR

  LipidCy3diacid

  MBS8584846-25mg MyBiosource 25mg 655 EUR

  LipidCy3diacid

  MBS8584846-50mg MyBiosource 50mg 1060 EUR

  LipidCy3diacid

  MBS8584846-5mg MyBiosource 5mg 350 EUR

  LipidCy3diacid

  MBS8584846-5x50mg MyBiosource 5x50mg 4705 EUR

  PKC Lipid Activator, 10x

  MBS516334-05mL MyBiosource 0.5mL 225 EUR

  PKC Lipid Activator, 10x

  MBS516334-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 760 EUR

  Lipid Dilution Buffer

  MBS516332-1mL MyBiosource 1mL 155 EUR

  Lipid Dilution Buffer

  MBS516332-20mL MyBiosource 20mL 225 EUR

  Lipid Dilution Buffer

  MBS516332-5mL MyBiosource 5mL 185 EUR

  Lipid Dilution Buffer

  MBS516332-5x20mL MyBiosource 5x20mL 760 EUR

  Lipid Dilution Buffer II

  MBS516333-1mL MyBiosource 1mL 155 EUR

  Lipid Dilution Buffer II

  MBS516333-20mL MyBiosource 20mL 225 EUR

  Lipid Dilution Buffer II

  MBS516333-5mL MyBiosource 5mL 185 EUR

  Lipid Dilution Buffer II

  MBS516333-5x20mL MyBiosource 5x20mL 760 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS1007995-005mgBaculovirus MyBiosource 0.05mg(Baculovirus) 1100 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS1007995-005mgEColi MyBiosource 0.05mg(E-Coli) 395 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS1007995-005mgMammalianCell MyBiosource 0.05mg(Mammalian-Cell) 1320 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS1007995-02mgEColi MyBiosource 0.2mg(E-Coli) 695 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS1007995-05mgEColi MyBiosource 0.5mg(E-Coli) 1100 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS7020961-002mg MyBiosource 0.02mg 1635 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS7020961-01mg MyBiosource 0.1mg 2595 EUR

  Recombinant Escherichia coli Lipid A biosynthesis (KDO)2- (lauroyl)-lipid IVA acyltransferase

  MBS7020961-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 11625 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E02L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Lipid peroxide ELISA kit

  E07L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Lipid peroxide ELISA kit

  E08L0263-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Lipid peroxide ELISA kit

  E01A14373 BlueGene 96T 700 EUR

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-0100 Akron Biotech 100g Ask for price

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-0500 Akron Biotech 500g Ask for price

  BSA Cohn Method, Frac V (Lipid Rich)

  AK8946-1000 Akron Biotech 1kg Ask for price

  MicroGram Lipid Assay Kit

  LIP1000 ProFoldin 1000 assays 263.3 EUR

  Lipid Peroxide (LPO) Assay Kit

  abx294113-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Lipid Peroxide (LPO) Assay Kit

  abx294113-20g Abbexa 20 µg 500 EUR

  Lipid Peroxide (LPO) Assay Kit

  abx294113-50g Abbexa 50 µg Ask for price
  Zidentyfikowanie wyzwalaczy zapalenia i rozwikłanie szczegółów szlaków zapalnych może ostatecznie dostarczyć nowych celów terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.