Ginsenozyd Rg3 promuje apoptozę komórek HeLa poprzez regulację autofagii

  • 20( S )-ginsenozyd Rg3 (GRg3) ma różne bioaktywności, w tym działanie przeciwnowotworowe i hamowanie autofagii. Jednak żadne doniesienia nie badały pojawienia się autofagii lub związku między autofagią a apoptozą w komórkach HeLa traktowanych 20( S )-GRg3. Żywotność komórek mierzono za pomocą testów CCK-8 (  zestaw do liczenia komórek -8).
  • Apoptozę i cykl komórkowy analizowano za pomocą  barwienia Hoechst 33342  i cytometrii przepływowej. Ścieżki apoptotyczne zbadano za pomocą oznaczania ROS (reaktywnych form tlenu) i testów rodaminy 123.
  • Do określenia zmian w poziomach białka zastosowano analizę Western blot. Indukcję autofagii monitorowano przez kwasowe  barwienie organelli pęcherzykowych  i transfekcję EGFP-LC3. 20 S )-GRg3 hamowało autofagię komórek w stanie głodu, uniemożliwiając komórkom utrzymanie  stanu stacjonarnego  poprzez autofagię, a następnie indukowanie apoptozy. 20( S )-GRg3 zablokowało późny etap autofagii (fuzja lizosomów i degradacja lizosomów autofagicznych), w tym zmniejszenie kwaśnej fluorescencji organelli pęcherzykowych, zwiększenie konwersji LC3 I-II, akumulację fluorescencji EGFP-LC3, GFP-mRFP-
  • Stosunek czerwono-zielonej fluorescencji LC3, degradacja substratu p62 i utrata równowagi między autofagią a apoptozą, która indukowała apoptozę.  Wzrost ROS, spadek potencjału błony mitochondrialnej  , induktor apoptozy
  • AIF został uwolniony z mitochondriów i nastąpił transfer jądra, wywołując serię kolejnych zdarzeń apoptotycznych. Induktor autofagii rapamycyna hamował apoptozę indukowaną przez 20( S )-GRg3, podczas gdy inhibitor autofagii BA1 promował apoptozę indukowaną przez 20( S )-GRg3.
  • Zatem 20( S )-GRg3 promowało apoptozę komórek HeLa poprzez regulację autofagii. W stanie autofagicznym 20( S )-GRg3 może być stosowany jako nowy inhibitor autofagii w synergii z terapiami blokującymi nowotwór, takimi jak chemioterapia, co wspiera jego zastosowanie w medycynie.

  Lenalidomid stabilizuje receptor erytropoetyny poprzez hamowanie ligazy ubikwityny E3 RNF41.

  • W podgrupie pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) innym niż del(5q) lenalidomid promuje kompetencje linii erytroidalnej i skuteczną erytropoezę.
  • Aby określić mechanizm, za pomocą którego lenalidomid promuje erytropoezę, zbadaliśmy jego działanie na dynamikę komórkową receptora erytropoetyny (EpoR) . Lenalidomid regulował w górę ekspresję i stabilność EpoR związanego z JAK2 w komórkach erytroidalnych UT7 i pierwotnych komórkach progenitorowych CD71+. Wpływ lenalidomidu na obrót receptora był specyficzny dla receptora cytokin typu I, o czym świadczy współregulacja receptora IL3-Rα, ale nie c- Kit .
  • Aby wyjaśnić ten mechanizm, zbadaliśmy wpływ lenalidomidu na ligazę ubikwityny E3 RNF41. Lenalidomid promował asocjację EpoR/RNF41 i hamował autoubikwitynację RNF41, której towarzyszyło zmniejszenie ubikwitynacji EpoR.
  • Aby potwierdzić, że RNF41 jest głównym celem odpowiedzialnym za stabilizację EpoR, komórki HEK293T transfekowano wektorami ekspresyjnymi genu EpoR i/lub RNF41. Ekspresja EpoR w stanie stacjonarnym została zmniejszona w komórkach EpoR/RNF41, podczas gdy regulacja w górę EpoR przez lenalidomid została zniesiona, co wskazuje, że komórkowy RNF41 jest krytycznym wyznacznikiem modulacji receptora indukowanego lekiem.
  • Warto zauważyć, że supresja ekspresji genu CRBN przez shRNA nie zmieniła regulacji w górę EpoR, co wskazuje, że indukowana lekami modulacja receptora jest niezależna od cereblonu. Barwienie immunohistochemiczne   wykazało, że ekspresja RNF41 zmniejszyła się w pierwotnych komórkach erytroidalnych pacjentów odpowiadających na lenalidomid, co sugeruje, że ekspresja komórkowego RNF41 zasługuje na zbadanie jako biomarkera odpowiedzi na lenalidomid.
  • Nasze odkrycia wskazują, że lenalidomid ma działanie hamujące ligazę ubikwitynową E3, które rozciąga się na RNF41 i że hamowanie autoubikwitynacji RNF41 sprzyja  akumulacji w błonie kompetentnych kompleksów JAK2/EpoR sygnalizujących, które zwiększają odpowiedź Epo.

  Ocena i interpretacja żywotności bakterii przy użyciu zestawu LIVE/DEAD BacLight  Kit  w połączeniu z cytometrią przepływową.

  1. Dostępny na rynku zestaw LIVE/DEAD BacLight  cieszy się coraz większą popularnością wśród badaczy z różnych dziedzin mikrobiologii. Jego zastosowanie w połączeniu z cytometrią przepływową wywołało nowe pytania dotyczące interpretacji  wyników barwienia LIVE/DEAD. Stany pośrednie, zwykle trudne do wykrycia za pomocą mikroskopii epifluorescencyjnej, są powszechnym zjawiskiem, gdy test jest używany w cytometrii przepływowej i nadal nie mają uzasadnienia
  2. Pokazano tutaj, że zastosowanie jodku propidyny w połączeniu z zielonym fluorescencyjnym barwnikiem całkowitego kwasu nukleinowego na napromieniowane UVA komórki Escherichia coli, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Shigella flexneri oraz środowisko bakterii słodkowodnych dały wyraźny i charakterystyczny  wzór barwienia cytometrii przepływowej  .
  3. W przypadku Gram-ujemnej bakterii E. coli, jak również w przypadku dwóch patogenów jelitowych, wzorzec ten może być związany z obecnością pośrednich stanów komórkowych charakteryzujących się stopniem uszkodzenia wywoływanego specyficznie na zewnętrznej  błonie bakterii .
  4. Hipotezę tę potwierdza fakt, że nienapromieniowane komórki poddane działaniu EDTA wykazują te same   właściwości barwienia . Wręcz przeciwnie, tego wzoru nie zaobserwowano w gram-dodatnich Enterococcus faecalis, które nie mają zewnętrznej  błony . Nasze obserwacje dodają nowy aspekt do barwienia LIVE/DEAD, które do tej pory uważano za zależne tylko od   przepuszczalności błony cytoplazmatycznej.

  LIVE/DEAD BacLight : zastosowanie nowej metody szybkiego  barwienia  do bezpośredniego oznaczania liczby żywych i wszystkich bakterii w wodzie pitnej.

  • Zastosowano szybką  metodę barwienia epifluorescencyjnego  przy użyciu zestawu LIVE/DEAD Bacterial Viability  Kit  (BacLight), aby oszacować zarówno żywotne, jak i całkowitą liczbę bakterii w wodzie pitnej. BacLight składa się z dwóch barwników wiążących kwasy nukleinowe: SYTO 9 i jodku propidyny. SYTO 9 penetruje wszystkie  błony bakteryjne  i barwi komórki na zielono, podczas gdy jodek propidyny penetruje tylko komórki z uszkodzonymi  błonami , a połączenie tych dwóch barwników daje czerwone fluoryzujące komórki.
  • Stwierdzono, że optymalne warunki inkubacji to 15 do 20 min, w temperaturze pokojowej w ciemności. Całkowite (czerwone + zielone) i żywotne (zielone) komórki mogą być zatem liczone jednocześnie. Zbadano czynniki wpływające na  procedurę barwienia  (dodatek aldehydu glutarowego,  czas barwienia  , wpływ chloru). W przypadku braku stresu, liczby żywych bakterii BacLight były porównywalne z liczbą 5-cyjano-2,3-ditolilotetrazoliową (CTC).
  • Całkowite zliczenia BacLight były porównywalne ze zliczeniami pomarańczy akrydyny (różniące się o <0,1 log/ml). Jednak wzrost stresów środowiskowych (chlor, tempo wzrostu lub temperatura) wywołał spadek żywotności, który był bardziej wyraźny w przypadku liczby żywych CTC i płytek niż w przypadku liczby żywych komórek BacLight.

  C – kit  immunopozytywne komórki śródmiąższowe (typu Cajal) w ludzkim myometrium.

  • Poprzednie doniesienia opisujące podobne do Cajala komórki śródmiąższowe w ludzkiej macicy są sprzeczne pod względem immunoreaktywności c- kit  : albo ujemna (ale wimentyno-dodatnia) w ciężarnej myometrium, albo dodatnia, przypuszczalnie w endometrium.
  • Celem tego badania była weryfikacja istnienia ludzkich komórek śródmiąższowych podobnych do Cajala w myometrium (m-CLIC). Zastosowano sześć różnych, uzupełniających się podejść: 1) barwienie  próbek tkanek przy  życiu błękitem metylenowym (kriosekcje  ), 2) barwienie przyżyciowe błękitem metylenowym i zielenią Janus B  (odpowiednio markery m-CLIC i mitochondrialne) oraz 3) pojedyncza jednostka zewnątrzkomórkowa zapisy elektrofizjologiczne w hodowlach komórkowych, 4) niekonwencjonalna mikroskopia świetlna na utrwalonym aldehydzie glutarowym/osm,
  • Zatopione w Epon półcienkie skrawki (mniej niż 1 mikrom) barwione błękitem toluidynowym (TSM), 5) transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) i 6) immunofluorescencja (IF). Znaleźliśmy m-CLIC w krioskracjach myometrium oraz w hodowlach komórkowych. In vitro m-CLIC stanowił około 7% całkowitej liczby komórek. m-CLIC miał 2-3 charakterystyczne wyrostki, które były bardzo długie (około 60 mikrometrów), bardzo cienkie (< lub =0,5 mikrometra) i jednokształtne.
  • Rozszerzone fragmenty procesów zwykle mieściły mitochondria. In vitro, m-CLIC wykazywał spontaniczną aktywność elektryczną (62,4 +/- 7,22 mV  potencjałów błonowych  , krótki czas trwania: 1,197 +/- 0,04 ms). Ponadto m-CLIC spełniał zwykłe kryteria TEM, tzw. standardy „złote” lub „platynowe” (np. obecność nieciągłej blaszki podstawnej, kaweoli, retikulum endoplazmatycznego oraz bliski kontakt między sobą, z miocytami, włóknami nerwowymi i /lub kapilary itp.).

   

  Petaka Basic Kit (LOT)

  PET40B-LOT Neuromics 10 PetakaG3, 4 stands and 40 tips 403.2 EUR

  PetakaG3 LOT Culture Devices

  Petaka-LOT Neuromics 300 Petaka Devices 12196.8 EUR

  Recombinant other Pfu DNA Polymerase Protein, Untagged, E.coli-500U

  QP13023-500U EnQuireBio 500U 360 EUR

  Taq DNA Polymerase (500U)

  9K-001-0001 Bio Basic 500U 209.29 EUR

  99445-20 DCT 20 X 150MM

  99445-20 CORNING 250/pk 142.8 EUR

  SINGLE BLOCK, 20 X 12MM TUBES

  480122 CORNING 1/pk 129.6 EUR

  SINGLE BLOCK, 20 X 13MM TUBES

  480123 CORNING 1/pk 129.6 EUR

  Fast-Taq DNA Polymerase (500U)

  9K-001-0036 Bio Basic 500U 420.65 EUR

  Recombinant other Aminopeptidase Protein, Untagged, Native Protein-500U

  QP10519-500U EnQuireBio 500U 577.2 EUR

  Recombinant Porcine Thrombin Protein, Untagged, Native Protein-500U

  QP10878-500U EnQuireBio 500U 435.6 EUR

  20 x ELISA Wash Buffer

  GR103014-20 Genorise Scientific 1 L 189.6 EUR

  Block, 20 x 12mm or 13mm test tubes

  BCM1412-BSW13 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  T DNA Polymerase Enzyme

  abx071008-500U Abbexa 500 U 260.4 EUR

  TopTaq DNA Polymerase Enzyme

  abx071014-500U Abbexa 500 U 360 EUR

  EasyPfu DNA Polymerase Enzyme

  abx071016-500U Abbexa 500 U 260.4 EUR

  FastPfu DNA Polymerase Enzyme

  abx071018-500U Abbexa 500 U 376.8 EUR

  Pfu DNA Polymerase (Recombinant)

  abx074017-500U Abbexa 500 U 526.8 EUR

  utiDNA Polymerase w/ dNTPs

  FYT007-500U Yeastern Biotech 500 Units Ask for price

  HiFi DNA Polymerase wiodNTP

  FYT033-500U Yeastern Biotech 500U Ask for price

  Accu DNA Polymerase wiodNTPs

  FYT044-500U Yeastern Biotech 500U Ask for price

  Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (500U)

  9K-001-0031 Bio Basic 500U 351.28 EUR

  99447 DSSCT 20 X 125 W/ MARKING SPOT

  99447-20 CORNING 250/pk 253.2 EUR

  Corning LSE Single Block 20 x 10 mm Tubes

  480121 Scientific Laboratory Supplies EACH 111.72 EUR

  DNA Polymerase Enzyme (4 kb)

  abx071004-500U Abbexa 500 U 210 EUR

  DNA Polymerase Enzyme (15 kb)

  abx071012-500U Abbexa 500 U 326.4 EUR

  FastPfu Fly DNA Polymerase Enzyme

  abx071020-500U Abbexa 500 U 427.2 EUR

  HiFi DNA Polymerase wi dNTP

  FYT003-500U Yeastern Biotech 500U Ask for price

  Accu DNA Polymerase wi dNTPs

  FYT004-500U Yeastern Biotech 500U Ask for price

  YEA taq DNA Polymerase wiodNTP

  FYT011-500U Yeastern Biotech 500U Ask for price

  utiDNA Polymerase w/o dNTPs

  FYT077-500U Yeastern Biotech 500 Units Ask for price

  99449 DSSCT 20 X 125MM W/O MARKING SPOT

  99449-20 CORNING 250/pk 273.6 EUR

  DNA Polymerase (6 kb / min) Enzyme

  abx071002-500U Abbexa 500 U 226.8 EUR

  DNA Polymerase High Fidelity (HiFi) Enzyme

  abx071010-500U Abbexa 500 U 292.8 EUR

  YEA taq DNA Polymerase wi dNTP

  FYT001-500U Yeastern Biotech 500U Ask for price

  Pfu DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (500U)

  9K-001-0009 Bio Basic 500U 686.4 EUR

  TopTaqDNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) Enzyme

  abx071015-500U Abbexa 500 U 360 EUR

  AXYGEN® GEL TRAY 20 X 20 CM FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, UV TRANSPARENT

  HGB20-20-GT CORNING 1/pk 116.4 EUR

  T DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) Enzyme

  abx071009-500U Abbexa 500 U 276 EUR

  EasyPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) Enzyme

  abx071017-500U Abbexa 500 U 276 EUR

  FastPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) Enzyme

  abx071019-500U Abbexa 500 U 393.6 EUR

  Fast-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (500U)

  9K-001-0003 Bio Basic 500U 575.22 EUR

  DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) (4 kb) Enzyme

  abx071003-500U Abbexa 500 U 243.6 EUR

  DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) (15 kb) Enzyme

  abx071013-500U Abbexa 500 U 326.4 EUR

  FastPfu Fly DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) Enzyme

  abx071021-500U Abbexa 500 U 444 EUR

  Block for 20 x 10mm tubes for techne dri -block heaters

  Z381438-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 153.9 EUR

  PetakaG3 LOT Shipping Kit

  PETLSK Neuromics 10 PetakaG3, 4 stands, 100 tips, and 10 mailers 1234.8 EUR

  PetakaG3 LOT Trial Kit

  TraiLTD Neuromics 50 Petakas, 6 stands and 100 tips 2212.8 EUR

  DNA Polymerase High Fidelity (HiFi) (with 2.5 mM dNTPs) Enzyme

  abx071011-500U Abbexa 500 U 309.6 EUR

  Gel Tray 20 X 20 Cm

  LE1000GT-06 GenDepot Ea 225.6 EUR

  DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) (1-2 kb / min) Enzyme

  abx071005-500U Abbexa 500 U 226.8 EUR

  Adaptor 9 x 17mm Tubes

  A1771 Scientific Laboratory Supplies EACH 132.24 EUR

  Block 30 x NMR tubes

  BLO1286 Scientific Laboratory Supplies EACH 312.36 EUR

  Flip-Block, 24 x 1.5ml tubes, or 32 x 0.2ml and 14 x 0.5ml tubes

  BCM1412-BSWCMB Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 290.89 EUR

  DB 4.3 Single block for 20 x 12/13mm round bottom tubes

  BLO6048 Scientific Laboratory Supplies EACH 149.34 EUR

  .5ML CONICAL BOTTOM AMBER SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-050-X CORNING 500/pk 266.4 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAP. AMBER

  ST-150-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  2.0ML AMBER CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  20(S)-NotoginsenosideR2

  N2028-20 ApexBio 20 mg 756 EUR

  Araloside X

  N2222-20 ApexBio 20 mg 338.4 EUR

  20 x Sample Diluents

  GR103058 Genorise Scientific 100 mL 84 EUR

  EpiNext Hi-Fi cDNA Synthesis Kit  

  P-9004 EpiGentek
  • 381.90 EUR
  • 227.70 EUR
  • 20 Samples
  • 20 Reactions

  UV Transilluminator 20 x 20 cm 302nm

  ELE7584 Scientific Laboratory Supplies EACH 1005.48 EUR

  SINGLE BLOCK, 35 X 6MM TUBES

  480120 CORNING 1/pk 136.8 EUR

  SINGLE BLOCK, 6 X 20MM TUBES

  480127 CORNING 1/pk 129.6 EUR

  SINGLE BLOCK, 6 X 25MM TUBES

  480128 CORNING 1/pk 129.6 EUR

  Block, 24 x 0.5ml centrifuge tubes

  BCM1405-B05 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 194.76 EUR

  Block, 4 x 15ml centrifuge tubes

  BCM1405-B150 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 227.29 EUR

  Block, 2 x 50ml centrifuge tubes

  BCM1405-B500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 227.29 EUR

  Block, 24 x 0.5ml centrifuge tubes

  BCM1412-BSW05 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Block, 12 x 15ml centrifuge tubes

  BCM1412-BSW15 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Block, 5 x 50ml centrifuge tubes

  BCM1412-BSW50 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Adapter 35 x round-bottom tubes

  E5920706004 Scientific Laboratory Supplies EACH 281.58 EUR

  Adapter 33 x round-bottom tubes

  E5920707000 Scientific Laboratory Supplies EACH 281.58 EUR

  2 x UV Module 302nm Tubes

  ELE2034 Scientific Laboratory Supplies EACH 1070.46 EUR

  Rack for 36 x 13mm Tubes

  BAT7180 Scientific Laboratory Supplies EACH 59.28 EUR

  Rack for 26 x 17mm Tubes

  BAT7182 Scientific Laboratory Supplies EACH 59.28 EUR

  Rack for 18 x 19mm Tubes

  BAT7184 Scientific Laboratory Supplies EACH 59.28 EUR

  Rack for 16 x 26mm Tubes

  BAT7186 Scientific Laboratory Supplies EACH 59.28 EUR

  Rack for 12 x 32mm Tubes

  BAT7187 Scientific Laboratory Supplies EACH 59.28 EUR

  Test Tubes Duran 130 X 16

  2613116 Scientific Laboratory Supplies PK100 98.04 EUR

  Holder for 32 x 0.4ml Tubes

  CEN0052 Scientific Laboratory Supplies EACH 186.96 EUR

  Adaptor for 5 x 1.5ml Tubes

  CEN0330 Scientific Laboratory Supplies EACH 70.68 EUR

  Insert for 2 x 10ml Tubes

  CEN0524 Scientific Laboratory Supplies EACH 47.88 EUR

  Adaptor For 7 X 15ml Tubes

  CEN0634 Scientific Laboratory Supplies EACH 140.22 EUR

  Rotor Angle 6 x 85ml Tubes

  CEN0641 Scientific Laboratory Supplies EACH 1781.82 EUR

  Adaptor for 3 x 7ml Tubes

  CEN1020 Scientific Laboratory Supplies EACH 50.16 EUR

  Block For 30 X 0.5mL Tubes

  SHA2094 Scientific Laboratory Supplies EACH 615.6 EUR

  Block For 24 X 1.5mL Tubes

  SHA2096 Scientific Laboratory Supplies EACH 615.6 EUR

  Block For 24 X 2.0mL Tubes

  SHA2098 Scientific Laboratory Supplies EACH 615.6 EUR

  FGF-20, human recombinant

  4589-20 Biovision 332.4 EUR

  20(R)Ginsenoside?Rh1

  N2192-20 ApexBio 20 mg 616.8 EUR

  20(R)Ginsenoside Rg2

  N2195-20 ApexBio 20 mg 268.8 EUR

  20(R)Ginsenoside Rg3

  N2198-20 ApexBio 20 mg 616.8 EUR

  Lipase A >500U/g

  L6881 Bio Basic 1G 106.98 EUR

  Shrimp Alkaline Phosphatase 500U

  E70092Y Scientific Laboratory Supplies EACH 111.72 EUR

  Genorise® 20 x SSC

  GR102012 Genorise Scientific 1 L 243.6 EUR

  20 x PBS, pH 7.30

  GR103004x20 Genorise Scientific 1 L 162 EUR

  20 x Synovial Fluid Solution

  GR103059 Genorise Scientific 100 mL 84 EUR

  Chromatography Column 20 X 300

  QCR20/30 Scientific Laboratory Supplies EACH 148.14 EUR

  Rubber Cone 20 x 14mm

  CRU10800 Scientific Laboratory Supplies PK10 53.68 EUR

  IF wykazał, że m-CLIC wyraża CD117/c- kit , czasami związany z CD34, z wimentyną w swoich procesach. Podsumowując, opisujemy komórki śródmiąższowe podobne do Cajala w myometrium, które wykazują powinowactwo do barwników przyżyciowych: błękit metylenowy i zieleń Janus B, spełniają (wszystkie) kryteria TEM, wykazują ekspresję CD117/c – kit  i wykazują spontaniczną aktywność elektryczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.