Ginsenozyd Rg3 promuje apoptozę komórek HeLa poprzez regulację autofagii

  • 20( S )-ginsenozyd Rg3 (GRg3) ma różne bioaktywności, w tym działanie przeciwnowotworowe i hamowanie autofagii. Jednak żadne doniesienia nie badały pojawienia się autofagii lub związku między autofagią a apoptozą w komórkach HeLa traktowanych 20( S )-GRg3. Żywotność komórek mierzono za pomocą testów CCK-8 (  zestaw do liczenia komórek -8).
  • Apoptozę i cykl komórkowy analizowano za pomocą  barwienia Hoechst 33342  i cytometrii przepływowej. Ścieżki apoptotyczne zbadano za pomocą oznaczania ROS (reaktywnych form tlenu) i testów rodaminy 123.
  • Do określenia zmian w poziomach białka zastosowano analizę Western blot. Indukcję autofagii monitorowano przez kwasowe  barwienie organelli pęcherzykowych  i transfekcję EGFP-LC3. 20 S )-GRg3 hamowało autofagię komórek w stanie głodu, uniemożliwiając komórkom utrzymanie  stanu stacjonarnego  poprzez autofagię, a następnie indukowanie apoptozy. 20( S )-GRg3 zablokowało późny etap autofagii (fuzja lizosomów i degradacja lizosomów autofagicznych), w tym zmniejszenie kwaśnej fluorescencji organelli pęcherzykowych, zwiększenie konwersji LC3 I-II, akumulację fluorescencji EGFP-LC3, GFP-mRFP-
  • Stosunek czerwono-zielonej fluorescencji LC3, degradacja substratu p62 i utrata równowagi między autofagią a apoptozą, która indukowała apoptozę.  Wzrost ROS, spadek potencjału błony mitochondrialnej  , induktor apoptozy
  • AIF został uwolniony z mitochondriów i nastąpił transfer jądra, wywołując serię kolejnych zdarzeń apoptotycznych. Induktor autofagii rapamycyna hamował apoptozę indukowaną przez 20( S )-GRg3, podczas gdy inhibitor autofagii BA1 promował apoptozę indukowaną przez 20( S )-GRg3.
  • Zatem 20( S )-GRg3 promowało apoptozę komórek HeLa poprzez regulację autofagii. W stanie autofagicznym 20( S )-GRg3 może być stosowany jako nowy inhibitor autofagii w synergii z terapiami blokującymi nowotwór, takimi jak chemioterapia, co wspiera jego zastosowanie w medycynie.

  Lenalidomid stabilizuje receptor erytropoetyny poprzez hamowanie ligazy ubikwityny E3 RNF41.

  • W podgrupie pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) innym niż del(5q) lenalidomid promuje kompetencje linii erytroidalnej i skuteczną erytropoezę.
  • Aby określić mechanizm, za pomocą którego lenalidomid promuje erytropoezę, zbadaliśmy jego działanie na dynamikę komórkową receptora erytropoetyny (EpoR) . Lenalidomid regulował w górę ekspresję i stabilność EpoR związanego z JAK2 w komórkach erytroidalnych UT7 i pierwotnych komórkach progenitorowych CD71+. Wpływ lenalidomidu na obrót receptora był specyficzny dla receptora cytokin typu I, o czym świadczy współregulacja receptora IL3-Rα, ale nie c- Kit .
  • Aby wyjaśnić ten mechanizm, zbadaliśmy wpływ lenalidomidu na ligazę ubikwityny E3 RNF41. Lenalidomid promował asocjację EpoR/RNF41 i hamował autoubikwitynację RNF41, której towarzyszyło zmniejszenie ubikwitynacji EpoR.
  • Aby potwierdzić, że RNF41 jest głównym celem odpowiedzialnym za stabilizację EpoR, komórki HEK293T transfekowano wektorami ekspresyjnymi genu EpoR i/lub RNF41. Ekspresja EpoR w stanie stacjonarnym została zmniejszona w komórkach EpoR/RNF41, podczas gdy regulacja w górę EpoR przez lenalidomid została zniesiona, co wskazuje, że komórkowy RNF41 jest krytycznym wyznacznikiem modulacji receptora indukowanego lekiem.
  • Warto zauważyć, że supresja ekspresji genu CRBN przez shRNA nie zmieniła regulacji w górę EpoR, co wskazuje, że indukowana lekami modulacja receptora jest niezależna od cereblonu. Barwienie immunohistochemiczne   wykazało, że ekspresja RNF41 zmniejszyła się w pierwotnych komórkach erytroidalnych pacjentów odpowiadających na lenalidomid, co sugeruje, że ekspresja komórkowego RNF41 zasługuje na zbadanie jako biomarkera odpowiedzi na lenalidomid.
  • Nasze odkrycia wskazują, że lenalidomid ma działanie hamujące ligazę ubikwitynową E3, które rozciąga się na RNF41 i że hamowanie autoubikwitynacji RNF41 sprzyja  akumulacji w błonie kompetentnych kompleksów JAK2/EpoR sygnalizujących, które zwiększają odpowiedź Epo.

  Ocena i interpretacja żywotności bakterii przy użyciu zestawu LIVE/DEAD BacLight  Kit  w połączeniu z cytometrią przepływową.

  1. Dostępny na rynku zestaw LIVE/DEAD BacLight  cieszy się coraz większą popularnością wśród badaczy z różnych dziedzin mikrobiologii. Jego zastosowanie w połączeniu z cytometrią przepływową wywołało nowe pytania dotyczące interpretacji  wyników barwienia LIVE/DEAD. Stany pośrednie, zwykle trudne do wykrycia za pomocą mikroskopii epifluorescencyjnej, są powszechnym zjawiskiem, gdy test jest używany w cytometrii przepływowej i nadal nie mają uzasadnienia
  2. Pokazano tutaj, że zastosowanie jodku propidyny w połączeniu z zielonym fluorescencyjnym barwnikiem całkowitego kwasu nukleinowego na napromieniowane UVA komórki Escherichia coli, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Shigella flexneri oraz środowisko bakterii słodkowodnych dały wyraźny i charakterystyczny  wzór barwienia cytometrii przepływowej  .
  3. W przypadku Gram-ujemnej bakterii E. coli, jak również w przypadku dwóch patogenów jelitowych, wzorzec ten może być związany z obecnością pośrednich stanów komórkowych charakteryzujących się stopniem uszkodzenia wywoływanego specyficznie na zewnętrznej  błonie bakterii .
  4. Hipotezę tę potwierdza fakt, że nienapromieniowane komórki poddane działaniu EDTA wykazują te same   właściwości barwienia . Wręcz przeciwnie, tego wzoru nie zaobserwowano w gram-dodatnich Enterococcus faecalis, które nie mają zewnętrznej  błony . Nasze obserwacje dodają nowy aspekt do barwienia LIVE/DEAD, które do tej pory uważano za zależne tylko od   przepuszczalności błony cytoplazmatycznej.

  LIVE/DEAD BacLight : zastosowanie nowej metody szybkiego  barwienia  do bezpośredniego oznaczania liczby żywych i wszystkich bakterii w wodzie pitnej.

  • Zastosowano szybką  metodę barwienia epifluorescencyjnego  przy użyciu zestawu LIVE/DEAD Bacterial Viability  Kit  (BacLight), aby oszacować zarówno żywotne, jak i całkowitą liczbę bakterii w wodzie pitnej. BacLight składa się z dwóch barwników wiążących kwasy nukleinowe: SYTO 9 i jodku propidyny. SYTO 9 penetruje wszystkie  błony bakteryjne  i barwi komórki na zielono, podczas gdy jodek propidyny penetruje tylko komórki z uszkodzonymi  błonami , a połączenie tych dwóch barwników daje czerwone fluoryzujące komórki.
  • Stwierdzono, że optymalne warunki inkubacji to 15 do 20 min, w temperaturze pokojowej w ciemności. Całkowite (czerwone + zielone) i żywotne (zielone) komórki mogą być zatem liczone jednocześnie. Zbadano czynniki wpływające na  procedurę barwienia  (dodatek aldehydu glutarowego,  czas barwienia  , wpływ chloru). W przypadku braku stresu, liczby żywych bakterii BacLight były porównywalne z liczbą 5-cyjano-2,3-ditolilotetrazoliową (CTC).
  • Całkowite zliczenia BacLight były porównywalne ze zliczeniami pomarańczy akrydyny (różniące się o <0,1 log/ml). Jednak wzrost stresów środowiskowych (chlor, tempo wzrostu lub temperatura) wywołał spadek żywotności, który był bardziej wyraźny w przypadku liczby żywych CTC i płytek niż w przypadku liczby żywych komórek BacLight.

  C – kit  immunopozytywne komórki śródmiąższowe (typu Cajal) w ludzkim myometrium.

  • Poprzednie doniesienia opisujące podobne do Cajala komórki śródmiąższowe w ludzkiej macicy są sprzeczne pod względem immunoreaktywności c- kit  : albo ujemna (ale wimentyno-dodatnia) w ciężarnej myometrium, albo dodatnia, przypuszczalnie w endometrium.
  • Celem tego badania była weryfikacja istnienia ludzkich komórek śródmiąższowych podobnych do Cajala w myometrium (m-CLIC). Zastosowano sześć różnych, uzupełniających się podejść: 1) barwienie  próbek tkanek przy  życiu błękitem metylenowym (kriosekcje  ), 2) barwienie przyżyciowe błękitem metylenowym i zielenią Janus B  (odpowiednio markery m-CLIC i mitochondrialne) oraz 3) pojedyncza jednostka zewnątrzkomórkowa zapisy elektrofizjologiczne w hodowlach komórkowych, 4) niekonwencjonalna mikroskopia świetlna na utrwalonym aldehydzie glutarowym/osm,
  • Zatopione w Epon półcienkie skrawki (mniej niż 1 mikrom) barwione błękitem toluidynowym (TSM), 5) transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) i 6) immunofluorescencja (IF). Znaleźliśmy m-CLIC w krioskracjach myometrium oraz w hodowlach komórkowych. In vitro m-CLIC stanowił około 7% całkowitej liczby komórek. m-CLIC miał 2-3 charakterystyczne wyrostki, które były bardzo długie (około 60 mikrometrów), bardzo cienkie (< lub =0,5 mikrometra) i jednokształtne.
  • Rozszerzone fragmenty procesów zwykle mieściły mitochondria. In vitro, m-CLIC wykazywał spontaniczną aktywność elektryczną (62,4 +/- 7,22 mV  potencjałów błonowych  , krótki czas trwania: 1,197 +/- 0,04 ms). Ponadto m-CLIC spełniał zwykłe kryteria TEM, tzw. standardy „złote” lub „platynowe” (np. obecność nieciągłej blaszki podstawnej, kaweoli, retikulum endoplazmatycznego oraz bliski kontakt między sobą, z miocytami, włóknami nerwowymi i /lub kapilary itp.).

   

  Apex Red Taq DNA Polymerase, 500u

  42-409R Genesee Scientific 1 x 500u/Unit 62.1 EUR

  Apex Red Taq DNA Polymerase, 10000u

  42-402R Genesee Scientific 20 x 500u/Unit 1229.49 EUR

  Taq DNA Polymerase (500U)

  9K-001-0001 Bio Basic 500U 209.29 EUR

  Fast-Taq DNA Polymerase (500U)

  9K-001-0036 Bio Basic 500U 420.65 EUR

  Taq DNA Polymerase (5U/µl), 500U

  PL1202 Vivantis each Ask for price

  Pfu DNA Polymerase (5U/µl), 500U

  PL5202 Vivantis each Ask for price

  AtTaq DNA Polymerase (5U/µl), 500U

  PL3202 Vivantis each Ask for price

  MaxTaq DNA Polymerase (5U/µl), 500U

  PL2202 Vivantis each Ask for price

  AtMax Taq DNA Polymerase (2.5U/µl), 500U

  PL4202 Vivantis each Ask for price

  Chromo Taq DNA Polymerase (1U/µl), 500U

  PL1206 Vivantis each Ask for price

  Chromo Pfu DNA Polymerase (1U/µl), 500U

  PL5206 Vivantis each Ask for price

  Chromo AtTaq DNA Polymerase (1U/µl), 500U

  PL3206 Vivantis each Ask for price

  Chromo MaxTaq DNA Polymerase (1U/µl), 500U

  PL2206 Vivantis each Ask for price

  kemoTaq™ Hot-Start DNA Polymerase 500U

  DP002-0100 Bio-Helix 100 μl 18 EUR

  Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (500U)

  9K-001-0031 Bio Basic 500U 351.28 EUR

  Pfu DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (500U)

  9K-001-0009 Bio Basic 500U 686.4 EUR

  Fast-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (500U)

  9K-001-0003 Bio Basic 500U 575.22 EUR

  Pfu-X Polymerase

  PCR-207L Jena Bioscience GmbH 500units 362 EUR

  Pfu-X Polymerase

  PCR-207S Jena Bioscience GmbH 100units 90.4 EUR

  T7 RNA Polymerase (5000U)

  9K-005-0004 Bio Basic 5000U 316.82 EUR

  Recombinant other Pfu DNA Polymerase Protein, Untagged, E.coli-500U

  QP13023-500U EnQuireBio 500U 360 EUR

  Taq DNA Polymerase (3000U)

  9K-001-0002 Bio Basic 3000U 582 EUR

  Taq DNA Polymerase (6000U)

  9K-001-0033 Bio Basic 6000U 1234.5 EUR

  Taq DNA Polymerase (1000U)

  9K-001-0035 Bio Basic 1000U 418.62 EUR

  SP6 RNA Polymerase (5000U)

  9K-005-0003 Bio Basic 5000U 462.47 EUR

  ACTaq? Taq DNA Polymerase, 1000U

  E2100-1000U ACTGene each 260.4 EUR

  Genorise® 5 x Polymerase Mix

  GR-108010 Genorise Scientific 8 x 1.5 mL 498 EUR

  ACTaq? Long DNA Polymerase, 1000U

  E2200-1000U ACTGene each 282 EUR

  Taq DNA Polymerase (5U/µl), 2000U

  PL1204 Vivantis each Ask for price

  BIO-X-ACT Short DNA Polymerase

  BIO-21065 Bioline 500 Units Ask for price

  ACTaq? Taq DNA Polymerase, 250U

  E2100-250U ACTGene each 122.4 EUR

  ACTaq™ Long DNA Polymerase, 1000U

  E2200 ACTGene 1000U 160.47 EUR

  Pfu DNA Polymerase (5U/µl), 100U

  PL5201 Vivantis each Ask for price

  ACTaq? Long DNA Polymerase, 250U

  E2200-250U ACTGene each 127.2 EUR

  ACTaq? Taq Blue DNA Polymerase, 1000U

  E2100B-1000U ACTGene each 272.4 EUR

  ACTaq? Blue Long DNA Polymerase, 1000U

  E2200B-1000U ACTGene each 290.4 EUR

  AtTaq DNA Polymerase (5U/µl), 200U

  PL3201 Vivantis each Ask for price

  MaxTaq DNA Polymerase (5U/µl), 200U

  PL2201 Vivantis each Ask for price

  ACTaq? Hot-Start DNA Polymerase, 1000U

  E3500-1000U ACTGene each 535.2 EUR

  ACTaq™ Taq Blue DNA Polymerase, 1000U

  E2100B ACTGene 1000U 153.24 EUR

  ACTaq™ Blue Long DNA Polymerase, 1000U

  E2200B ACTGene 1000U 166.25 EUR

  ACTaq? Taq Blue DNA Polymerase, 250U

  E2100B-250U ACTGene each 126 EUR

  Apex Hot Start Taq, 500u

  42-106 Genesee Scientific 1 x 500u/Unit 131.2 EUR

  ACTaq? Blue Long DNA Polymerase, 250U

  E2200B-250U ACTGene each 132 EUR

  AtMax Taq DNA Polymerase (2.5U/µl), 200U

  PL4201 Vivantis each Ask for price

  ACTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 1000U

  E3500 ACTGene 1000U 342.63 EUR

  DNA Polymerase I, 10u/ul

  BEP0041 Bio Basic 500U 128.9 EUR

  T7 RNA Polymerase(50U/μl)

  T7E-E5143 ACROBIOSYSTEMS 5KU 181.9 EUR

  Chromo Taq DNA Polymerase (1U/µl), 200U

  PL1205 Vivantis each Ask for price

  Chromo Pfu DNA Polymerase (1U/µl), 100U

  PL5205 Vivantis each Ask for price

  ACTaq? Hot-Start DNA Polymerase, 250U

  E3500-250U ACTGene each 204 EUR

  Chromo AtTaq DNA Polymerase (1U/µl), 200U

  PL3205 Vivantis each Ask for price

  ACTaq? High Fidelity DNA Polymerase,250U

  E2000-250U ACTGene each 145.2 EUR

  Chromo MaxTaq DNA Polymerase (1U/µl), 200U

  PL2205 Vivantis each Ask for price

  PHI29 DNA Polymerase, 10u/ul

  BEP0091 Bio Basic 250U 187.37 EUR

  PHI29 DNA Polymerase, 10u/ul

  BEP0092 Bio Basic 1KU 561.12 EUR

  Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (6000U)

  9K-001-0018 Bio Basic 6000U 1536.74 EUR

  Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (3000U)

  9K-001-0032 Bio Basic 3000U 1088.87 EUR

  Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (1000U)

  9K-001-0034 Bio Basic 1000U 518.84 EUR

  Accuris High Fidelity DNA Polymerase, sample, 20 units

  PR1000-HF-S Benchmark Scientific 1 PC 7.31 EUR

  LR DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (250U)

  9K-001-0008 Bio Basic 250U 404.52 EUR

  Rat Tubulin polymerase Assay Kit

  SL1582Ra Sunlong - Ask for price

  Pfu DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (250U)

  9K-001-0010 Bio Basic 250U 396.7 EUR

  DNA Polymerase

  ABD3082 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

  DNA Polymerase

  ABF5235 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

  Taq Polymerase

  PCR-211L Jena Bioscience GmbH 5x 200units 230.7 EUR

  Taq Polymerase

  PCR-211S Jena Bioscience GmbH 200units 57.6 EUR

  Taq Polymerase

  PCR-420-10KU Jena Bioscience GmbH 10kilo units 1043.5 EUR

  Taq Polymerase

  PCR-420-1KU Jena Bioscience GmbH 1kilo unit 222.3 EUR

  Taq Polymerase

  MBT060-1000U EWC Diagnostics 1 unit 52.73 EUR

  Taq Polymerase

  MBT060-5000U EWC Diagnostics 1 unit 204.76 EUR

  Taq Polymerase

  MBT060-500U EWC Diagnostics 1 unit 35.36 EUR

  DNA Polymerase

  abx461001-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

  DNA Polymerase

  abx461001-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

  DNA Polymerase

  abx461001-96tests Abbexa 96 tests 425 EUR

  SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus -20 (20 assays, enzyme included)

  S2RPA020KE ProFoldin 20 assays 396 EUR

  HBV polymerase (455 - 463)

  5-01273 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  mtRNA polymerase

  E8ER1913-34 EnoGene 100ul 275 EUR

  Pfu DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (10, 000U)

  9K-001-0021 Bio Basic 10000U 5384.4 EUR

  Bst II LAMP DNA Polymerase (Large Fragment) 800U

  DP003-0100 Bio-Helix 100 μl 15 EUR

  Fast-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (2500U)

  9K-001-0004 Bio Basic 2500U 2465.38 EUR

  High-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (5000U)

  9K-001-0020 Bio Basic 5000U 2878.8 EUR

  T7 RNA Polymerase

  E041 ABM 100 μl (5000 U) 65 EUR

  DNA polymerase mu

  E8ER1907-58 EnoGene 100ul 275 EUR

  T4 DNA Polymerase

  M1211-100 Biovision each 385.2 EUR

  T7 RNA Polymerase

  K1083-100000 ApexBio 100000U 512 EUR

  T7 RNA Polymerase

  K1083-25000 ApexBio 25000U 160 EUR

  T7 RNA Polymerase

  K1083-5000 ApexBio 5000U 40 EUR

  T7 RNA Polymerase

  PCR-603L Jena Bioscience GmbH 5 x 4000 units 251.6 EUR

  T7 RNA Polymerase

  PCR-603S Jena Bioscience GmbH 4000units 63 EUR

  T4 DNA polymerase

  N101-01 Vazyme 2000 U 223 EUR

  T7 RNA Polymerase

  3292 Intact Genomics 5,000Units 57.6 EUR

  T7 RNA Polymerase

  3295 Intact Genomics 25,000Units 220 EUR

  DNA polymerase ? (Rat)

  10-101 Sceti 20ug 465.6 EUR

  DNA polymerase ? (Rat)

  10-102 Sceti 100ug 1107.6 EUR

  Taq DNA Polymerase

  EQ005 ELK Biotech 100μl/500U 50 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  EQ008 ELK Biotech 50μl 68 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  enz-265 ProSpec Tany 100U 145 EUR

  Taq DNA Polymerase

  G009 ABM 1000 U (200 ul) 20 EUR

  Taq DNA polymerase

  BT10101 Bioatlas 500U 96 EUR

  Taq DNA polymerase

  BT10102 Bioatlas 1000U 130.8 EUR

  Taq DNA polymerase

  BT10103 Bioatlas 2000U 200.4 EUR

  Taq DNA Polymerase

  BA00103 Cusabio 500U 104.4 EUR

  Taq DNA Polymerase

  BA00104 Bioatlas 1000U 147.6 EUR

  Taq DNA Polymerase

  BA00105 Bioatlas 2500U 278.4 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  BA00503 Bioatlas 500U 174 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  BA00504 Bioatlas 1000U 286.8 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  BA00505 Bioatlas 2500U 626.4 EUR

  Taq DNA Polymerase

  9001-2500 Biovision each 614.4 EUR

  Taq DNA Polymerase

  9001-500 Biovision each 229.2 EUR

  PFU DNA Polymerase

  9003-2500 Biovision each 614.4 EUR

  PFU DNA Polymerase

  9003-500 Biovision each 216 EUR

  Laq? DNA Polymerase

  9004-2500 Biovision each 732 EUR

  Laq? DNA Polymerase

  9004-500 Biovision each 261.6 EUR

  Taq DNA Polymerase

  L7051001 Biochain 1000 unit 167 EUR

  Taq DNA Polymerase

  L7051200 Biochain 200 unit 43 EUR

  SP6 RNA Polymerase

  K1096-10000 ApexBio 10000U 72 EUR

  SP6 RNA Polymerase

  K1096-2000 ApexBio 2000U 28 EUR

  SP6 RNA Polymerase

  K1096-5000 ApexBio 5000U 40 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  S116 GeneOn 1x250 units 91.2 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  S117 GeneOn 2x250 units 112.8 EUR

  Pfu DNA Polymerase

  S118 GeneOn 10x250 units 363.6 EUR

  Bst DNA Polymerase

  S600 GeneOn 2000 U 128.4 EUR

  Taq DNA Polymerase

  MB101-0500 Bio-Helix 500 U/100 μl 10 EUR

  Taq DNA Polymerase

  abx299725-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Taq DNA Polymerase

  abx299725-20g Abbexa 20 µg 337.5 EUR

  Taq DNA Polymerase

  abx299725-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  DNA Polymerase Mix

  abx461002-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

  DNA Polymerase Mix

  abx461002-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

  DNA Polymerase Mix

  abx461002-96tests Abbexa 96 tests 1262.5 EUR

  Taq DNA Polymerase

  abx461029-1096tests Abbexa 10 × 96 tests 1787.5 EUR

  Taq DNA Polymerase

  abx461029-596tests Abbexa 5 × 96 tests 1062.5 EUR

  Taq DNA Polymerase

  abx461029-96tests Abbexa 96 tests 362.5 EUR

  High-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (250U)

  9K-001-0005 Bio Basic 250U 384.17 EUR

  DNA Polymerase beta

  E8ET1705-12 EnoGene 100ul 275 EUR

  MyFi DNA Polymerase

  BIO-21117 Bioline 250 Units Ask for price

  MyFi DNA Polymerase

  BIO-21117/S Bioline Sample Ask for price

  MyFi DNA Polymerase

  BIO-21118 Bioline 500 Units Ask for price

  MyFi DNA Polymerase

  BIO-21119 Bioline 2500 Units Ask for price

  Phi29 DNA Polymerase

  E014 ABM 1000 U (100 μl) 145 EUR

  DNA polymerase delta

  E8ER1907-56 EnoGene 100ul 275 EUR

  Kodaq DNA Polymerase

  G498 ABM 250 U (50 ul) 104.4 EUR

  Kodaq DNA Polymerase

  G499 ABM 1000 U (200 ul) 189.6 EUR

  MyTaq DNA Polymerase

  BIO-21105 Bioline 500 units Ask for price

  MyTaq DNA Polymerase

  BIO-21105/S Bioline Sample Ask for price

  MyTaq DNA Polymerase

  BIO-21106 Bioline 2500 units Ask for price

  MyTaq DNA Polymerase

  BIO-21107 Bioline 5000 units Ask for price

  Ready? DNA Polymerase

  M1146-1000 Biovision each 398.4 EUR

  Ready? DNA Polymerase

  M1146-10000 Biovision each 1279.2 EUR

  Ready? DNA Polymerase

  M1146-5000 Biovision each 960 EUR

  Phi29 DNA Polymerase

  M1239-1000 Biovision each 373.2 EUR

  phi29 DNA Polymerase

  RK21002 Abclonal 1250U 4 EUR

  Phi29 DNA Polymerase

  PCR-381L Jena Bioscience GmbH 5 x 200units 255 EUR

  Phi29 DNA Polymerase

  PCR-381S Jena Bioscience GmbH 200units 63.8 EUR

  Ultra DNA Polymerase

  PCR-391L Jena Bioscience GmbH 5 x 100units 486.7 EUR

  Ultra DNA Polymerase

  PCR-391S Jena Bioscience GmbH 100units 121.7 EUR

  Taq DNA Polymerase -1000 units

  3243 Intact Genomics 1000units 115 EUR

  E. coli RNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli RNA polymerase included)

  RPA100KE ProFoldin 100 assays 467.15 EUR

  HotTaq DNA polymerase

  BT10201 Bioatlas 500U 144 EUR

  HotTaq DNA polymerase

  BT10202 Bioatlas 1000U 228 EUR

  HotTaq DNA Polymerase

  BA00203 Bioatlas 500U 174 EUR

  HotTaq DNA Polymerase

  BA00204 Bioatlas 1000U 286.8 EUR

  HotTaq DNA Polymerase

  BA00205 Bioatlas 2500U 626.4 EUR

  RedTaq DNA Polymerase

  BA00303 Bioatlas 500U 147.6 EUR

  RedTaq DNA Polymerase

  BA00304 Bioatlas 1000U 235.2 EUR

  RedTaq DNA Polymerase

  BA00305 Bioatlas 2500U 495.6 EUR

  BIOTAQ DNA Polymerase

  BIO-21040 Bioline 500 Units Ask for price

  BIOTAQ DNA Polymerase

  BIO-21060 Bioline 2500 Units Ask for price

  Ranger DNA Polymerase

  BIO-21121 Bioline 250 Units Ask for price

  Ranger DNA Polymerase

  BIO-21121/S Bioline Sample Ask for price

  Ranger DNA Polymerase

  BIO-21122 Bioline 500 Units Ask for price

  Breeze? DNA Polymerase

  M1148-1000 Biovision each 1246.8 EUR

  Breeze? DNA Polymerase

  M1148-250 Biovision each 464.4 EUR

  Saphir Bst Polymerase

  PCR-389L Jena Bioscience GmbH 5 x 2.000Units 392.5 EUR

  Saphir Bst Polymerase

  PCR-389S Jena Bioscience GmbH 2000Units 98.1 EUR

  AceTaq DNA Polymerase

  P401-d1 Vazyme 250 U 163.2 EUR

  AceTaq DNA Polymerase

  P401-d2 Vazyme 1000 U 272.4 EUR

  AceTaq DNA Polymerase

  P401-d3 Vazyme 3000 U 536.4 EUR

  AceTaq DNA Polymerase

  P401-MD1 Vazyme 250 U 58 EUR

  HBV polymerase (455 463) Peptide

  20-abx266100 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 mg
  • 25 mg
  • 5 mg

  HBV polymerase (455 463) Peptide

  abx266100-200tests Abbexa 200 tests 262.5 EUR

  HBV polymerase (455 463) Peptide

  abx266100-500tests Abbexa 500 tests 375 EUR

  BlasTaq DNA Polymerase

  E36G894 EnoGene 400 rxn (200 μl) 528.57 EUR

  polymerase II Antibody

  E8RT1542 EnoGene 100ul 225 EUR

  BlasTaq DNA Polymerase

  G894 Applied Biological Materials France 400 rxn (200 μl) 80 EUR

  BlasTaq DNA Polymerase

  G894-S ABM 200 rxn (100 ul) 45 EUR

  Distant? DNA Polymerase

  M1150-1000 Biovision each 823.2 EUR

  Distant? DNA Polymerase

  M1150-250 Biovision each 333.6 EUR

  Advance? DNA Polymerase

  M1151-1000 Biovision each 895.2 EUR

  Advance? DNA Polymerase

  M1151-250 Biovision each 373.2 EUR

  T7 RNA Polymerase HC

  RNT-008 Jena Bioscience GmbH 50µl 365 EUR

  Taq Polymerase (5U/µl)

  MBT060A-1000U EWC Diagnostics 1 unit 62.03 EUR

  Taq Polymerase (5U/µl)

  MBT060A-5000U EWC Diagnostics 1 unit 241.01 EUR

  Taq Polymerase (5U/µl)

  MBT060A-500U EWC Diagnostics 1 unit 41.58 EUR

  Taq Polymerase(3U/µl)

  MBT060B-1000U EWC Diagnostics 1 unit 73.68 EUR

  Taq Polymerase(3U/µl)

  MBT060B-5000U EWC Diagnostics 1 unit 286.42 EUR

  Taq Polymerase(3U/µl)

  MBT060B-500U EWC Diagnostics 1 unit 49.43 EUR

  Taq Polymerase(3U/µl)

  MBT060C-1000U EWC Diagnostics 1 unit 73.68 EUR

  Taq Polymerase(3U/µl)

  MBT060C-5000U EWC Diagnostics 1 unit 286.42 EUR

  Taq Polymerase(3U/µl)

  MBT060C-500U EWC Diagnostics 1 unit 49.43 EUR

  Taq Polymerase(1U/µl)

  MBT060D-1000U EWC Diagnostics 1 unit 73.68 EUR

  Taq Polymerase(1U/µl)

  MBT060D-5000U EWC Diagnostics 1 unit 286.42 EUR

  Taq Polymerase(1U/µl)

  MBT060D-500U EWC Diagnostics 1 unit 49.43 EUR

  Taq Polymerase(1U/µl)

  MBT060E-1000U EWC Diagnostics 1 unit 73.68 EUR

  Taq Polymerase(1U/µl)

  MBT060E-5000U EWC Diagnostics 1 unit 286.42 EUR

  Taq Polymerase(1U/µl)

  MBT060E-500U EWC Diagnostics 1 unit 49.43 EUR

  T4 DNA Polymerase - 500 units

  3222 Intact Genomics 1/EA 175 EUR

  Poln (untagged) - Mouse DNA polymerase N (Poln), (10ug)

  MC222293 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  DNA Polymerase Antibody

  E11-11836C EnoGene 100μg 225 EUR

  IMMOLASE DNA Polymerase

  BIO-21046 Bioline 250 Units Ask for price

  IMMOLASE DNA Polymerase

  BIO-21047 Bioline 500 Units Ask for price

  IMMOLASE DNA Polymerase

  BIO-21048 Bioline 5000 Units Ask for price

  ACCUZYME DNA Polymerase

  BIO-21051 Bioline 250 Units Ask for price

  ACCUZYME DNA Polymerase

  BIO-21052 Bioline 500 Units Ask for price

  MangoTaq DNA Polymerase

  BIO-21078 Bioline 5000 Units Ask for price

  MangoTaq DNA Polymerase

  BIO-21082 Bioline 2000 Units Ask for price

  MangoTaq DNA Polymerase

  BIO-21083 Bioline 1000 Units Ask for price

  VELOCITY DNA Polymerase

  BIO-21098 Bioline 250 Units Ask for price

  VELOCITY DNA Polymerase

  BIO-21099 Bioline 500 Units Ask for price

  DNA Polymerase Antibody

  8C10144 AAT Bioquest 50ug 368 EUR

  anti-mtRNA polymerase

  YF-PA13878 Abfrontier 50 ug 435.6 EUR

  anti-mtRNA polymerase

  YF-PA24420 Abfrontier 50 ul 400.8 EUR

  IF wykazał, że m-CLIC wyraża CD117/c- kit , czasami związany z CD34, z wimentyną w swoich procesach. Podsumowując, opisujemy komórki śródmiąższowe podobne do Cajala w myometrium, które wykazują powinowactwo do barwników przyżyciowych: błękit metylenowy i zieleń Janus B, spełniają (wszystkie) kryteria TEM, wykazują ekspresję CD117/c – kit  i wykazują spontaniczną aktywność elektryczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.