Aktywacja in vivo szlaku p53 przez małocząsteczkowych antagonistów MDM2

MDM2 wiąże białko  supresorowe  nowotworu p53   z wysokim powinowactwem i ujemnie moduluje jego aktywność transkrypcyjną i stabilność. Nadekspresja MDM2, występująca w wielu  ludzkich nowotworach , skutecznie upośledza  funkcję p53  . Hamowanie interakcji MDM2- p53  może stabilizować  p53  i może oferować nową strategię  leczenia raka  .
W tym miejscu identyfikujemy silnych i selektywnych małocząsteczkowych antagonistów MDM2 i potwierdzamy ich sposób działania poprzez struktury krystaliczne kompleksów. Związki te wiążą MDM2 w  kieszonce  wiążącej p53 i aktywują  szlak  p53 w komórkach rakowych  , prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego, apoptozy i zahamowania wzrostu  heteroprzeszczepów ludzkich  guzów  u myszy nagich.

Onkoproteina E6 kodowana przez wirusa brodawczaka ludzkiego  typu 16 i 18 sprzyja degradacji  p53 .

 1. Białko E6   kodowane przez onkogennego  wirusa brodawczaka ludzkiego  typu 16 i 18 jest jednym z dwóch produktów wirusowych ulegających ekspresji w  nowotworach związanych z HPV . E6 to białko onko ,  które współpracuje z E7 w celu unieśmiertelnienia pierwotnych  ludzkich  keratynocytów. Wgląd w mechanizm działania E6 w onkogenezie zapewnia obserwacja, że  ​​białko E6 kodowane przez HPV-16 i HPV-18 może tworzyć kompleksy z białkiem p53   typu  dzikiego  in vitro.
 2.  Gen  p53 typu  dzikiego ma właściwości supresorowe nowotworu  i jest celem dla kilku białek onko kodowanych przez wirusy nowotworów  DNA   . W tym badaniu pokazujemy, że  białka E6  z onkogennych HPV, które wiążą  p53 ,  stymulują degradację  p53 . Promowana przez E6 degradacja  p53  jest zależna od ATP i obejmuje system proteaz zależny od ubikwityny. Selektywna degradacja  białek komórkowych,  takich jak  p53  o negatywnych funkcjach regulacyjnych, dostarcza nowego mechanizmu działania dominujących białek onko .

Aktywatory drobnocząsteczkowe sirtuin wydłużają żywotność Saccharomyces cerevisiae.

 1. W różnych organizmach ograniczenie kalorii spowalnia tempo starzenia i zwiększa maksymalną długość życia. W pączkujących drożdżach Saccharomyces cerevisiae ograniczenie kalorii wydłuża życie poprzez zwiększenie aktywności Sir2 (ref. 1), członka konserwatywnej rodziny sirtuin zależnych od NAD(+)  białkowych  deacetylaz. Do tej rodziny należy SIR-2.1, enzym Caenorhabditis elegans, który reguluje długość życia, oraz SIRT1,  ludzka  deacetylaza, która promuje przeżycie komórek poprzez ujemną regulację  supresora nowotworu p53   . Tutaj informujemy o odkryciu trzech klas małych cząsteczek, które aktywują sirtuiny.
 2. Pokazujemy, że silny aktywator resweratrol, polifenol występujący w czerwonym winie, obniża stałą Michaelisa SIRT1 zarówno dla acetylowanego substratu, jak i NAD(+) oraz zwiększa przeżywalność komórek poprzez stymulowanie zależnej od SIRT1 deacetylacji  p53 . W drożdżach resweratrol naśladuje ograniczenie kalorii poprzez stymulację Sir2, zwiększając stabilność DNA i wydłużając żywotność o 70%. Omawiamy możliwe ewolucyjne początki tego zjawiska i proponujemy nowe kierunki badań nad terapeutycznym zastosowaniem aktywatorów sirtuin.

Związane ze starzeniem się fenotypy wydzielnicze ujawniają nieautonomiczne funkcje komórek onkogennego RAS i  supresora nowotworu p53   .

 • Starzenie się komórek hamuje  nowotwór  poprzez zatrzymanie proliferacji komórek, zasadniczo na stałe, w odpowiedzi na bodźce onkogenne, w tym stres genotoksyczny. Zmodyfikowaliśmy użycie macierzy przeciwciał, aby zapewnić ilościową ocenę czynników wydzielanych przez starzejące się komórki.
 • Pokazujemy, że  ludzkie  komórki indukowane do starzenia się przez stres genotoksyczny wydzielają niezliczone czynniki związane ze stanem zapalnym i złośliwością. Ten fenotyp sekrecyjny związany ze starzeniem się (SASP) rozwijał się powoli przez kilka dni i dopiero po uszkodzeniu DNA o wielkości wystarczającej do wywołania starzenia. Niezwykle podobne SASP rozwinęły się w normalnych fibroblastach, normalnych komórkach nabłonkowych i nabłonkowych   komórkach nowotworowych po stresie genotoksycznym w hodowli oraz w nabłonkowych  komórkach nowotworowych  in vivo po leczeniu  pacjentów z rakiem prostaty  chemioterapią uszkadzającą DNA.
 • W hodowanych przednowotworowych komórkach nabłonkowych SASP indukowały przejście nabłonkowo-mezenchymalne i inwazyjność, cechy charakterystyczne złośliwości, przez mechanizm parakrynny, który w dużej mierze zależał od czynników SASP, interleukiny (IL)-6 i IL-8. Co uderzające, dwie manipulacje znacznie wzmocniły i przyspieszyły rozwój SASP: onkogenna ekspresja RAS, która powoduje stres genotoksyczny i starzenie się w normalnych komórkach oraz funkcjonalna utrata  białka  supresorowego  nowotworu p53  .
 • Zarówno utrata  p53 , jak  i zysk onkogennego RAS również zaostrzyły propagujące parakrynne działania SASP. Nasze odkrycia określają główną cechę starzenia się wywołanego stresem genotoksycznym. Co więcej, sugerują nieautonomiczny mechanizm komórkowy, dzięki któremu  p53  może hamować, a onkogenny RAS może promować rozwój  raka związanego z wiekiem  poprzez zmianę mikrośrodowiska tkankowego.

Transaktywacja miR-34a przez  p53  szeroko wpływa na ekspresję genów i promuje apoptozę.

 1. Białko   supresorowe  nowotworu p53   jest krytycznym regulatorem odpowiedzi komórkowej na  inicjujące nowotwory objawy , takie jak stres genotoksyczny. W tym raporcie pokazujemy, że mikroRNA (miRNA) są ważnymi składnikami   sieci transkrypcyjnej p53 . Analizy globalnej ekspresji miRNA zidentyfikowały kohortę miRNA, które wykazują  zależną od p53 regulację w górę po uszkodzeniu DNA.
 2. Jeden taki miRNA, miR-34a, jest powszechnie usuwany w  ludzkich  nowotworach  i, jak pokazano tutaj, często nie występuje w komórkach  raka trzustki  . Charakterystyka pierwotnego transkryptu i promotora miR-34a pokazuje, że ten miRNA jest bezpośrednio transaktywowany przez  p53 . Ekspresja miR-34a powoduje dramatyczne przeprogramowanie ekspresji genów i sprzyja apoptozie.
 3. Podobnie jak znany zestaw  genów regulowanych przez p53 , geny reagujące na miR-34a są wysoce wzbogacone o te, które regulują progresję cyklu komórkowego, apoptozę, naprawę DNA i angiogenezę. Dlatego jest prawdopodobne, że ważną funkcją miR-34a jest modulacja i dostrajanie programu ekspresji genów zainicjowanego przez  p53 .

Aktywacja punktu kontrolnego uszkodzenia DNA i niestabilności genomowej w  ludzkich  zmianach przedrakowych.

 1. Geny punktów kontrolnych uszkodzenia DNA, takie jak  p53 , są często zmutowane w  ludzkim  raku , ale presja selekcyjna na ich inaktywację pozostaje nieuchwytna. Przeanalizowaliśmy panel  ludzkich przerostów płuc, z których wszystkie zachowały geny p53  typu  dzikiego  i nie wykazywały oznak ogólnej niestabilności chromosomowej, i znaleźliśmy oznaki odpowiedzi na uszkodzenie DNA, w tym fosforylację histonów H2AX i Chk2,  akumulację p53  , ogniskowe barwienie  p53 białko  wiążące   1 (53BP1) i apoptoza.
 2. Progresja do raka była związana z  inaktywacją p53  lub 53BP1 i zmniejszoną apoptozą. Odpowiedź na uszkodzenie DNA zaobserwowano również w znamionach dysplastycznych oraz w  ksenoprzeszczepach ludzkiej  skóry, w których hiperplazję indukowano przez nadekspresję czynników wzrostu. Zarówno płuca, jak i eksperymentalnie wywołane przerosty skóry wykazały brak równowagi allelicznej w loci, które są podatne na tworzenie pęknięć dwuniciowych DNA, gdy replikacja DNA jest zagrożona (powszechne kruche miejsca).

Human Tumour Necrosis Factor Beta (TNFb) Protein

abx682010-100g Abbexa 100 µg 662.5 EUR

Human Tumour Necrosis Factor Beta (TNFb) Protein

abx682010-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Human Tumour Necrosis Factor Alpha (TNFa) Protein

abx682011-100g Abbexa 100 µg 662.5 EUR

Human Tumour Necrosis Factor Alpha (TNFa) Protein

abx682011-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Protein

abx682047-100g Abbexa 100 µg 812.5 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Protein

abx682047-20g Abbexa 20 µg 312.5 EUR

Human Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 1 (STNF-R1) Protein

abx682092-100g Abbexa 100 µg 850 EUR

Human Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 1 (STNF-R1) Protein

abx682092-20g Abbexa 20 µg 325 EUR

Human Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 2 (STNF-R2) Protein

abx682093-100g Abbexa 100 µg 850 EUR

Human Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 2 (STNF-R2) Protein

abx682093-20g Abbexa 20 µg 325 EUR

OPRB00146-10UG - Tumour Necrosis Factor Beta Protein

OPRB00146-10UG Aviva Systems Biology 10ug 184 EUR

OPRB00047-10UG - Tumour Necrosis Factor Alpha Protein

OPRB00047-10UG Aviva Systems Biology 10ug 184 EUR

OPRB00147-100UG - Tumour Necrosis Factor Beta Protein

OPRB00147-100UG Aviva Systems Biology 100ug 638 EUR

OPRB00048-100UG - Tumour Necrosis Factor Alpha Protein

OPRB00048-100UG Aviva Systems Biology 100ug 638 EUR

PKM2 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase Mouse Recombinant Protein

PROTP52480 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

OPRB00080-10UG - Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 1 Protein

OPRB00080-10UG Aviva Systems Biology 10ug 256 EUR

OPRB00083-10UG - Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 2 Protein

OPRB00083-10UG Aviva Systems Biology 10ug 256 EUR

Wtap (GFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap)

MG201073 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

OPRB00081-100UG - Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 1 Protein

OPRB00081-100UG Aviva Systems Biology 100ug 864 EUR

OPRB00084-100UG - Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 2 Protein

OPRB00084-100UG Aviva Systems Biology 100ug 864 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (Recombinant)

22060506-1 Glycomatrix 2 µg 146.42 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (Recombinant)

22060506-2 Glycomatrix 10 µg 200.4 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (Recombinant)

22060506-3 Glycomatrix 1 mg 7319.69 EUR

Recombinant Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

7-04138 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

7-04139 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

7-04140 CHI Scientific 1mg Ask for price

Wilms Tumour 1 Antibody

GWB-ED29F6 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

OPRB00046-10UG - Tumour Necrosis Factor Alpha (Western Blot Control) Protein

OPRB00046-10UG Aviva Systems Biology 10ug 184 EUR

OPRB00145-10UG - Tumour Necrosis Factor Beta (Western Blot Control) Protein

OPRB00145-10UG Aviva Systems Biology 10ug 184 EUR

Recombinant (E. coli) Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

RP-744 Alpha Diagnostics 10 ug 343.2 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase,TU M2PK ELISA Kit

201-12-2126 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK)ELISA Kit

QY-E00187 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK) ELISA Kit

NSL1478Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase,TU M2PK ELISA Kit

YLA0784HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase,TU M2PK ELISA Kit

YLA0784HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase, TU M2PK GENLISA ELISA

KBH2125 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

OPRB00079-10UG - Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 1 (Western Blot Control) Protein

OPRB00079-10UG Aviva Systems Biology 10ug 256 EUR

OPRB00082-10UG - Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor 2 (Western Blot Control) Protein

OPRB00082-10UG Aviva Systems Biology 10ug 256 EUR

Immortalized Human Breast Phyllodes Tumour Cells (DHJM) - HPV16 E6/E7

T9303 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 2750 EUR

Human P53,Tumor Protein(P53) Elisa Kit

EK710350 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.84 EUR

Wtap (untagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 2, (10ug)

MC207546 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Wtap (untagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 3, (10ug)

MC210211 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Wtap (untagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 1, (10ug)

MC210212 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Kidney tumour with normal tissue array

KD2001 TissueArray each 474 EUR

Wtap (GFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap) transcript variant 3, (10ug)

MG218322 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Wtap (GFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap) transcript variant 1, (10ug)

MG216877 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Human Tumor Protein p53 (P53) CLIA Kit

EKU08927-48T Biomatik Corporation 48T 666.82 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) CLIA Kit

EKU08927-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4524.85 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) CLIA Kit

EKU08927-96T Biomatik Corporation 96T 952.6 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) CLIA Kit

EKN50038-48T Biomatik Corporation 48T 414.89 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) CLIA Kit

EKN50038-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2815.33 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) CLIA Kit

EKN50038-96T Biomatik Corporation 96T 592.7 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) ELISA Kit

EKU07984-48T Biomatik Corporation 48T 500.5 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) ELISA Kit

EKU07984-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3396.25 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) ELISA Kit

EKU07984-96T Biomatik Corporation 96T 715 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) ELISA Kit

EKN49095-48T Biomatik Corporation 48T 341.04 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) ELISA Kit

EKN49095-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2314.2 EUR

Human Tumor Protein p53 (P53) ELISA Kit

EKN49095-96T Biomatik Corporation 96T 487.2 EUR

Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 2

MR201073 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 1

MR216877 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 3

MR218322 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

201-12-1712 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

EKC34915-48T Biomatik Corporation 48T 535.99 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

EKC34915-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3637.08 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

EKC34915-96T Biomatik Corporation 96T 765.7 EUR

Human p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E1728HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E1728HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

CSB-E08334h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

1-CSB-E08334h Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-03353H1 ChemNorm 96T 520.8 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-03353H2 ChemNorm 48T 340.8 EUR

Human p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

QY-E04715 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

SL1323Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

YLA0366HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

YLA0366HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis ELISA kit

E01T0556-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis ELISA kit

E01T0556-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis ELISA kit

E01T0556-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis ELISA kit

E01A8271 BlueGene 96T 700 EUR

Tumour Marker MUC1 (S1.1) , DNA Aptamer, unlabeled

AD-152-U Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Antibody

abx342111-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Antibody

abx342111-50l Abbexa 50 µl 900 EUR

Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Antibody

abx342378-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Antibody

abx342378-20g Abbexa 20 µg 3475 EUR

Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Antibody

abx342378-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Human p53 / Tumor Protein, p53 / TP53 GENLISA ELISA

KBH1711 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

Human Total P53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

EKF57732-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human Total P53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

EKF57732-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human Total P53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

EKF57732-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human Total P53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

EH3898 FN Test 96T 628.92 EUR

Tumour Marker MUC1 (S1.1) , DNA Aptamer, Biotinylated

AD-152-B Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Human Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Protein

abx060205-100g Abbexa 100 µg 4375 EUR

Human Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Protein

abx060205-10g Abbexa 10 µg 600 EUR

Human Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Protein

abx060205-50g Abbexa 50 µg 2350 EUR

Tumour Type M2 Pyruvate Kinase Mouse Recombinant

rAP-1710 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Human tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis,TWEAK ELISA Kit

201-12-1821 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis(TWEAK) Elisa Kit

EK710751 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.12 EUR

Human TWEAK(Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

EKF58468-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human TWEAK(Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

EKF58468-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human TWEAK(Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

EKF58468-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human TWEAK (Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

EKE61266-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Human TWEAK (Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

EKE61266-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis(TWEAK)ELISA Kit

GA-E1837HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis(TWEAK)ELISA Kit

GA-E1837HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human TWEAK(Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

EH3931 FN Test 96T 628.92 EUR

Human TWEAK(Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

RE3158H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human TWEAK(Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis) ELISA Kit

RE3158H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis(TWEAK)ELISA Kit

QY-E00166 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis,TWEAK ELISA Kit

SL1771Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis,TWEAK ELISA Kit

YLA0497HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis,TWEAK ELISA Kit

YLA0497HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Tumour Marker MUC1 (S1.1) , DNA Aptamer, FITC labeled

AD-152-F Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Immortalized Mouse Tumour Dendritic Cells (CD4⁻ MutuDC2)

T0790 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

Simian Tumour Necrosis Factor beta (TNFβ)ELISA Kit

QY-E110053 Qayee Biotechnology 96T 526.8 EUR

Simian Tumour Necrosis Factor alpha (TNFa)ELISA Kit

QY-E110082 Qayee Biotechnology 96T 526.8 EUR

Lenti ORF clone of Wtap (mGFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 2

MR201073L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Wtap (mGFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 1

MR216877L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Wtap (mGFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 3

MR218322L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Simian Tumour Necrosis Factor beta1 (TNFβ1)ELISA Kit

QY-E110042 Qayee Biotechnology 96T 526.8 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) Protein

20-abx167824 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

ELISA kit for Human TWEAK (Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis)

E-EL-H2312 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis (TWEAK)

KTE62915-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis (TWEAK)

KTE62915-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Human Tumour necrosis factor related weak inducer of apoptosis (TWEAK)

KTE62915-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

Human p53/ tumor protein ELISA Kit

ELA-E0928h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Lenti ORF clone of Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 2

MR201073L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 1

MR216877L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 3

MR218322L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Anti-Rat Tumour Antigens of Epithelial Origin antibody

STJ16100727 St John's Laboratory 100 µg 1164 EUR

Rat Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK)ELISA Kit

QY-E10439 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Mouse Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK)ELISA Kit

QY-E21551 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Bovine Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK) ELISA Kit

NSL1083Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Canine Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK) ELISA Kit

NSL1110Ca Sunlong 1205 wells 528 EUR

Chicken Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK)ELISA Kit

NSL1370Ch Sunlong 1465 T 528 EUR

Human Tumor Protein P53 Binding Protein 1

E01A8461 BlueGene 96T 700 EUR

Lenti ORF particles, Wtap (GFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 2, 200ul, >10^7 TU/mL

MR201073L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Wtap (GFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

MR216877L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Wtap (GFP-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 3, 200ul, >10^7 TU/mL

MR218322L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Active Tumor Protein p53 (P53)

APA928Hu01 Cloud-Clone 10ug 187 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

APA928Ra01 Cloud-Clone 10ug 288 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

RPU58722-100ug Biomatik Corporation 100ug 629.2 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

RPU58722-1mg Biomatik Corporation 1mg 2920.3 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

RPU58722-50ug Biomatik Corporation 50ug 489.1 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

RPU56339-100ug Biomatik Corporation 100ug 1139.6 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

RPU56339-1mg Biomatik Corporation 1mg 4492.8 EUR

Active Tumor Protein p53 (P53)

RPU56339-50ug Biomatik Corporation 50ug 691.2 EUR

TWEAK ELISA Kit| Mouse Tumour Necrosis Factor Related Weak Induc

EF014055 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

TWEAK ELISA Kit| Rat Tumour Necrosis Factor Related Weak Inducer

EF018221 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) CLIA Kit

20-abx190149 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Tumor Protein p53 (TP53) CLIA Kit

abx197862-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53)CLIA Kit

SCA928Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6777.36 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53)CLIA Kit

SCA928Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 663.31 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53)CLIA Kit

SCA928Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 896.16 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53)CLIA Kit

SCA928Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3672.72 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) CLIA Kit

4-SCA928Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human TP53 -Tumor Protein p53- CLIA Kit

E-CL-H0621-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests 180 EUR

Human TP53 -Tumor Protein p53- CLIA Kit

E-CL-H0621-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests 546 EUR

Human TP53 -Tumor Protein p53- CLIA Kit

E-CL-H0621-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 682 EUR

Human TP53 -Tumor Protein p53- CLIA Kit

E-CL-H0621-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 6820 EUR

Human TP53 -Tumor Protein p53- CLIA Kit

E-CL-H0621-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 3410 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU44263-100ug Biomatik Corporation 100ug 616 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU44263-1mg Biomatik Corporation 1mg 2730 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU44263-50ug Biomatik Corporation 50ug 495 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU55625-100ug Biomatik Corporation 100ug 822.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU55625-1mg Biomatik Corporation 1mg 3244.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU55625-50ug Biomatik Corporation 50ug 499.2 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU55626-100ug Biomatik Corporation 100ug 822.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU55626-1mg Biomatik Corporation 1mg 3244.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU55626-50ug Biomatik Corporation 50ug 499.2 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU56854-100ug Biomatik Corporation 100ug 470.4 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU56854-1mg Biomatik Corporation 1mg 2184 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU56854-50ug Biomatik Corporation 50ug 385 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU54340-100ug Biomatik Corporation 100ug 591.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU54340-1mg Biomatik Corporation 1mg 2620.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU54340-50ug Biomatik Corporation 50ug 475.2 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU54677-100ug Biomatik Corporation 100ug 640.2 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU54677-1mg Biomatik Corporation 1mg 2839.2 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPU54677-50ug Biomatik Corporation 50ug 514.8 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPA928Hu01 Cloud-Clone 10ug 208 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPA928Hu02 Cloud-Clone 10ug 208 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

4-RPA928Hu02 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPA928Hu03 Cloud-Clone 10ug 208 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

4-RPA928Hu03 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPA928Mu01 Cloud-Clone 10ug 200 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPA928Mu02 Cloud-Clone 10ug 140 EUR

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

RPA928Ra01 Cloud-Clone 10ug 192 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

DLR-TP53-Hu DL Develop 96T 422 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

DLR-TP53-Hu-48T DL Develop 48T 574.8 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

DLR-TP53-Hu-96T DL Develop 96T 745.2 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA kit

E01T0288-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA kit

E01T0288-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA kit

E01T0288-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA Kit

E01A8206 BlueGene 96T 700 EUR

Human TP53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

ELK1507-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human TP53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

ELK1507-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

DL-TP53-Hu DL Develop 96T 402 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

EK17069 SAB 96Т 768 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA Kit

abx576270-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA Kit

abx358652-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

Human Tumor Protein P53 (TP53) ELISA Kit

20-abx153409 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RD-TP53-Hu-48T Reddot Biotech 48T 411.8 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RD-TP53-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 573.6 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RD-TP53-Hu-96T Reddot Biotech 96T 588.3 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RD-TP53-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 794.4 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RDR-TP53-Hu-48T Reddot Biotech 48T 432.39 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RDR-TP53-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 600 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RDR-TP53-Hu-96T Reddot Biotech 96T 617.72 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

RDR-TP53-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 830.4 EUR

Human Tumor Protein p53 ELISA Kit (TP53)

RK02430 Abclonal 96 Tests 280 EUR

Human TP53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

RE1507H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human TP53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

RE1507H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human Tumor Protein p53(TP53)ELISA Kit

QY-E00184 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

SEA928Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5128.02 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

SEA928Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 527.48 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

SEA928Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 702.12 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

SEA928Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2799.54 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) ELISA Kit

4-SEA928Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Lenti ORF particles, Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 2, 200ul, >10^7 TU/mL

MR201073L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

MR216877L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Wtap (Myc-DDK-tagged) - Mouse Wilms' tumour 1-associating protein (Wtap), transcript variant 3, 200ul, >10^7 TU/mL

MR218322L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Human Tumor Protein p53 Binding Protein 1 (TP53BP1) Protein

20-abx165869 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Tumor Protein p53 Binding Protein 1 (TP53BP1) Protein

abx165869-100g Abbexa 100 µg 575 EUR

Human Tumor Protein p53 Binding Protein 1 (TP53BP1) Protein

abx165869-10g Abbexa 10 µg 225 EUR
Proponujemy, że od najwcześniejszych etapów  rozwój raka  jest związany ze stresem replikacyjnym DNA, który prowadzi do pęknięć dwuniciowych DNA, niestabilności genomowej i presji selekcyjnej na   mutacje p53 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.