Aktywacja in vivo szlaku p53 przez małocząsteczkowych antagonistów MDM2

MDM2 wiąże białko  supresorowe  nowotworu p53   z wysokim powinowactwem i ujemnie moduluje jego aktywność transkrypcyjną i stabilność. Nadekspresja MDM2, występująca w wielu  ludzkich nowotworach , skutecznie upośledza  funkcję p53  . Hamowanie interakcji MDM2- p53  może stabilizować  p53  i może oferować nową strategię  leczenia raka  .
W tym miejscu identyfikujemy silnych i selektywnych małocząsteczkowych antagonistów MDM2 i potwierdzamy ich sposób działania poprzez struktury krystaliczne kompleksów. Związki te wiążą MDM2 w  kieszonce  wiążącej p53 i aktywują  szlak  p53 w komórkach rakowych  , prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego, apoptozy i zahamowania wzrostu  heteroprzeszczepów ludzkich  guzów  u myszy nagich.

Onkoproteina E6 kodowana przez wirusa brodawczaka ludzkiego  typu 16 i 18 sprzyja degradacji  p53 .

 1. Białko E6   kodowane przez onkogennego  wirusa brodawczaka ludzkiego  typu 16 i 18 jest jednym z dwóch produktów wirusowych ulegających ekspresji w  nowotworach związanych z HPV . E6 to białko onko ,  które współpracuje z E7 w celu unieśmiertelnienia pierwotnych  ludzkich  keratynocytów. Wgląd w mechanizm działania E6 w onkogenezie zapewnia obserwacja, że  ​​białko E6 kodowane przez HPV-16 i HPV-18 może tworzyć kompleksy z białkiem p53   typu  dzikiego  in vitro.
 2.  Gen  p53 typu  dzikiego ma właściwości supresorowe nowotworu  i jest celem dla kilku białek onko kodowanych przez wirusy nowotworów  DNA   . W tym badaniu pokazujemy, że  białka E6  z onkogennych HPV, które wiążą  p53 ,  stymulują degradację  p53 . Promowana przez E6 degradacja  p53  jest zależna od ATP i obejmuje system proteaz zależny od ubikwityny. Selektywna degradacja  białek komórkowych,  takich jak  p53  o negatywnych funkcjach regulacyjnych, dostarcza nowego mechanizmu działania dominujących białek onko .

Aktywatory drobnocząsteczkowe sirtuin wydłużają żywotność Saccharomyces cerevisiae.

 1. W różnych organizmach ograniczenie kalorii spowalnia tempo starzenia i zwiększa maksymalną długość życia. W pączkujących drożdżach Saccharomyces cerevisiae ograniczenie kalorii wydłuża życie poprzez zwiększenie aktywności Sir2 (ref. 1), członka konserwatywnej rodziny sirtuin zależnych od NAD(+)  białkowych  deacetylaz. Do tej rodziny należy SIR-2.1, enzym Caenorhabditis elegans, który reguluje długość życia, oraz SIRT1,  ludzka  deacetylaza, która promuje przeżycie komórek poprzez ujemną regulację  supresora nowotworu p53   . Tutaj informujemy o odkryciu trzech klas małych cząsteczek, które aktywują sirtuiny.
 2. Pokazujemy, że silny aktywator resweratrol, polifenol występujący w czerwonym winie, obniża stałą Michaelisa SIRT1 zarówno dla acetylowanego substratu, jak i NAD(+) oraz zwiększa przeżywalność komórek poprzez stymulowanie zależnej od SIRT1 deacetylacji  p53 . W drożdżach resweratrol naśladuje ograniczenie kalorii poprzez stymulację Sir2, zwiększając stabilność DNA i wydłużając żywotność o 70%. Omawiamy możliwe ewolucyjne początki tego zjawiska i proponujemy nowe kierunki badań nad terapeutycznym zastosowaniem aktywatorów sirtuin.

Związane ze starzeniem się fenotypy wydzielnicze ujawniają nieautonomiczne funkcje komórek onkogennego RAS i  supresora nowotworu p53   .

 • Starzenie się komórek hamuje  nowotwór  poprzez zatrzymanie proliferacji komórek, zasadniczo na stałe, w odpowiedzi na bodźce onkogenne, w tym stres genotoksyczny. Zmodyfikowaliśmy użycie macierzy przeciwciał, aby zapewnić ilościową ocenę czynników wydzielanych przez starzejące się komórki.
 • Pokazujemy, że  ludzkie  komórki indukowane do starzenia się przez stres genotoksyczny wydzielają niezliczone czynniki związane ze stanem zapalnym i złośliwością. Ten fenotyp sekrecyjny związany ze starzeniem się (SASP) rozwijał się powoli przez kilka dni i dopiero po uszkodzeniu DNA o wielkości wystarczającej do wywołania starzenia. Niezwykle podobne SASP rozwinęły się w normalnych fibroblastach, normalnych komórkach nabłonkowych i nabłonkowych   komórkach nowotworowych po stresie genotoksycznym w hodowli oraz w nabłonkowych  komórkach nowotworowych  in vivo po leczeniu  pacjentów z rakiem prostaty  chemioterapią uszkadzającą DNA.
 • W hodowanych przednowotworowych komórkach nabłonkowych SASP indukowały przejście nabłonkowo-mezenchymalne i inwazyjność, cechy charakterystyczne złośliwości, przez mechanizm parakrynny, który w dużej mierze zależał od czynników SASP, interleukiny (IL)-6 i IL-8. Co uderzające, dwie manipulacje znacznie wzmocniły i przyspieszyły rozwój SASP: onkogenna ekspresja RAS, która powoduje stres genotoksyczny i starzenie się w normalnych komórkach oraz funkcjonalna utrata  białka  supresorowego  nowotworu p53  .
 • Zarówno utrata  p53 , jak  i zysk onkogennego RAS również zaostrzyły propagujące parakrynne działania SASP. Nasze odkrycia określają główną cechę starzenia się wywołanego stresem genotoksycznym. Co więcej, sugerują nieautonomiczny mechanizm komórkowy, dzięki któremu  p53  może hamować, a onkogenny RAS może promować rozwój  raka związanego z wiekiem  poprzez zmianę mikrośrodowiska tkankowego.

Transaktywacja miR-34a przez  p53  szeroko wpływa na ekspresję genów i promuje apoptozę.

 1. Białko   supresorowe  nowotworu p53   jest krytycznym regulatorem odpowiedzi komórkowej na  inicjujące nowotwory objawy , takie jak stres genotoksyczny. W tym raporcie pokazujemy, że mikroRNA (miRNA) są ważnymi składnikami   sieci transkrypcyjnej p53 . Analizy globalnej ekspresji miRNA zidentyfikowały kohortę miRNA, które wykazują  zależną od p53 regulację w górę po uszkodzeniu DNA.
 2. Jeden taki miRNA, miR-34a, jest powszechnie usuwany w  ludzkich  nowotworach  i, jak pokazano tutaj, często nie występuje w komórkach  raka trzustki  . Charakterystyka pierwotnego transkryptu i promotora miR-34a pokazuje, że ten miRNA jest bezpośrednio transaktywowany przez  p53 . Ekspresja miR-34a powoduje dramatyczne przeprogramowanie ekspresji genów i sprzyja apoptozie.
 3. Podobnie jak znany zestaw  genów regulowanych przez p53 , geny reagujące na miR-34a są wysoce wzbogacone o te, które regulują progresję cyklu komórkowego, apoptozę, naprawę DNA i angiogenezę. Dlatego jest prawdopodobne, że ważną funkcją miR-34a jest modulacja i dostrajanie programu ekspresji genów zainicjowanego przez  p53 .

Aktywacja punktu kontrolnego uszkodzenia DNA i niestabilności genomowej w  ludzkich  zmianach przedrakowych.

 1. Geny punktów kontrolnych uszkodzenia DNA, takie jak  p53 , są często zmutowane w  ludzkim  raku , ale presja selekcyjna na ich inaktywację pozostaje nieuchwytna. Przeanalizowaliśmy panel  ludzkich przerostów płuc, z których wszystkie zachowały geny p53  typu  dzikiego  i nie wykazywały oznak ogólnej niestabilności chromosomowej, i znaleźliśmy oznaki odpowiedzi na uszkodzenie DNA, w tym fosforylację histonów H2AX i Chk2,  akumulację p53  , ogniskowe barwienie  p53 białko  wiążące   1 (53BP1) i apoptoza.
 2. Progresja do raka była związana z  inaktywacją p53  lub 53BP1 i zmniejszoną apoptozą. Odpowiedź na uszkodzenie DNA zaobserwowano również w znamionach dysplastycznych oraz w  ksenoprzeszczepach ludzkiej  skóry, w których hiperplazję indukowano przez nadekspresję czynników wzrostu. Zarówno płuca, jak i eksperymentalnie wywołane przerosty skóry wykazały brak równowagi allelicznej w loci, które są podatne na tworzenie pęknięć dwuniciowych DNA, gdy replikacja DNA jest zagrożona (powszechne kruche miejsca).

Human P53 Protein

20-abx060205 Abbexa
 • 828.00 EUR
 • 2998.80 EUR
 • 7041.60 EUR
 • 5538.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 2.5 mg
 • 2 mg

Recombinant Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

7-04138 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

7-04139 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

7-04140 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

4-RPA928Hu02 Cloud-Clone
 • 679.10 EUR
 • 304.80 EUR
 • 2216.64 EUR
 • 818.88 EUR
 • 1517.76 EUR
 • 530.40 EUR
 • 5361.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Tumor Protein p53 (P53)

4-RPA928Hu03 Cloud-Clone
 • 679.10 EUR
 • 304.80 EUR
 • 2216.64 EUR
 • 818.88 EUR
 • 1517.76 EUR
 • 530.40 EUR
 • 5361.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

p53 protein

30R-3131 Fitzgerald 50 ug 308.4 EUR

p53 protein

30R-3187 Fitzgerald 50 ug 308.4 EUR

p53 Protein

20-abx263531 Abbexa
 • 994.80 EUR
 • 493.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 10 ug
 • 2 µg
 • 5 ug

Human p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

CSB-E08334h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Human p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

1-CSB-E08334h Cusabio
 • 964.80 EUR
 • 6118.80 EUR
 • 3244.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-03353H1 ChemNorm 96T 520.8 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-03353H2 ChemNorm 48T 340.8 EUR

Human Total P53(Tumor Protein p53) ELISA Kit

EH3898 FN Test 96T 628.92 EUR

Human p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

201-12-1712 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E1728HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E1728HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

QY-E04715 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

p53 Protein Human Recombinant Protein

PROTP04637-1 BosterBio Regular: 5ug 574.8 EUR

p53 Recombinant Protein

39-905 ProSci 0.025 mg 588.3 EUR

p53 Mutant Protein

20-abx263550 Abbexa
 • 994.80 EUR
 • 493.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 10 ug
 • 2 µg
 • 5 ug

P53 recombinant protein

E62C02301 EnoGene 20ug 458.4 EUR

Human Acetylated p53(Acetylated p53) ELISA Kit

EH4216 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Acetylated p53 & Total p53 ELISA Kit

QY-E05440 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Recombinant Human p53

7-05785 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Human p53

7-05786 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human p53

7-05787 CHI Scientific 10µg Ask for price

PKM2 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase Mouse Recombinant Protein

PROTP52480 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

Human Tumor Protein p53 (TP53) Protein

20-abx167824 Abbexa
 • 944.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 2983.20 EUR
 • 1128.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Recombinant (E. coli) Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase

RP-744 Alpha Diagnostics 10 ug 343.2 EUR

p53

E13-025-1 EnoGene 10μg 255.6 EUR

p53

E13-025-2 EnoGene 50μg 684 EUR

Tumour Marker MUC1 (S1.1) , DNA Aptamer, Biotinylated

AD-152-B Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Tumour Marker MUC1 (S1.1) , DNA Aptamer, unlabeled

AD-152-U Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Rabbit p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-00573R1 ChemNorm 96T 520.8 EUR

Rabbit p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-00573R2 ChemNorm 48T 340.8 EUR

Rat p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

CSB-E08336r-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rat p53/tumor protein, p53/TP53 ELISA Kit

1-CSB-E08336r Cusabio
 • 1160.40 EUR
 • 7110.00 EUR
 • 3760.80 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Mouse p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-02303M1 ChemNorm 96T 553.2 EUR

Mouse p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

CN-02303M2 ChemNorm 48T 372 EUR

Rabbit p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

GA-E0162RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

Rabbit p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

GA-E0162RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

Mouse p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E0422MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

Mouse p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E0422MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

Rat p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E0080RT-48T GenAsia Biotech 48T 424.8 EUR

Rat p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

GA-E0080RT-96T GenAsia Biotech 96T 685.2 EUR

Rat p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

QY-E11573 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Mouse p53/tumor protein(p53/TP53)ELISA Kit

QY-E21135 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rabbit p53/tumor protein,p53/TP53 ELISA Kit

QY-E30138 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Human p53 Phospho-Ser15 (p53 pS15) ELISA Kit

abx257458-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Human Phospho ser15 P53 & Total p53 ELISA Kit

QY-E05441 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human p53/ tumor protein ELISA Kit

ELA-E0928h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase,TU M2PK ELISA Kit

201-12-2126 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human Tumour Type M2 Pyruvate Kinase(TU M2PK)ELISA Kit

QY-E00187 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Tumour Marker MUC1 (S1.1) , DNA Aptamer, FITC labeled

AD-152-F Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Simian Tumour Necrosis Factor beta1 (TNFβ1)ELISA Kit

QY-E110042 Qayee Biotechnology 96T 526.8 EUR

Simian Tumour Necrosis Factor beta (TNFβ)ELISA Kit

QY-E110053 Qayee Biotechnology 96T 526.8 EUR

Simian Tumour Necrosis Factor alpha (TNFa)ELISA Kit

QY-E110082 Qayee Biotechnology 96T 526.8 EUR

Anti-Rat Tumour Antigens of Epithelial Origin antibody

STJ16100727 St John's Laboratory 100 µg 1164 EUR

p53/Tumor Protein 53

MO47028 Neuromics 100 ul 418.8 EUR

Human P53 ELISA kit

E01P0041-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human P53 ELISA kit

E01P0041-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human P53 ELISA kit

E01P0041-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human P53 ELISA Kit

EHP0048 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

p53 Mutant, human recombinant

4832-5 Biovision - Ask for price

Human p53 ELISA kit

55R-IB49650 Fitzgerald 96 wells 1413.6 EUR

Human p53 ELISA kit

55R-1786 Fitzgerald 1 kit 781.2 EUR

Recombinant Human p53 Mutant

7-05791 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Human p53 Mutant

7-05792 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human p53 Mutant

7-05793 CHI Scientific 10µg Ask for price

Human P53 ELISA kit

LF-EK50751 Abfrontier 1×96T 777.6 EUR

p53 (human) ELISA Kit

K4829-100 Biovision 744 EUR

Anti-Human p53 antibody

STJ16100410 St John's Laboratory 1 mL 879.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx121795 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx133358 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134518 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134519 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134520 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx134521 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx137175 Abbexa
 • 1045.20 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx139924-01mg Abbexa 0.1 mg 444 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141063 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141064 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141088 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141162 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141164 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx141175 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx142273 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

p53 Phospho-Ser15 (p53 pS15) Antibody

20-abx000156 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 844.80 EUR
 • 260.40 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx018341-100ug Abbexa 100 ug 543.6 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (P53) Antibody

abx019148-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx020578-02mg Abbexa 0.2 mg 560.4 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

abx011309-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

p53 Phospho-Ser15 (p53 pS15) Antibody

abx012305-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx013359 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

p53 Phospho-Ser15 (p53 pS15) Antibody

20-abx009877 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 243.60 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008609 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008610 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008611 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Cellular Tumor Antigen P53 (p53) Antibody

20-abx008612 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
Proponujemy, że od najwcześniejszych etapów  rozwój raka  jest związany ze stresem replikacyjnym DNA, który prowadzi do pęknięć dwuniciowych DNA, niestabilności genomowej i presji selekcyjnej na   mutacje p53 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.