Rola elastazy neutrofilowej w progresji elastozy słonecznej

  • Myszy bezwłose (SKH-1) połączono z myszami Beige (C57B/bb) w celu wytworzenia bezwłosej myszy  z niedoborem elastazy neutrofili (hhbb). Myszy te poddano działaniu 0,09 J promieniowania UVB przez 5 miesięcy, aby sprawdzić, czy elastaza neutrofilowa była ważnym czynnikiem w przebudowie elastyny ​​i rozwoju elastoz słonecznych.
  • Analiza neutrofili w otrzewnej potwierdziła, że  ​​mysz hhbb  miała niedobór elastazy, zachowując tylko 10% takiej aktywności jak normalne rodzeństwo z tego samego miotu (hhHb). Aktywność MPO skóry była jednakowo podwyższona u wszystkich myszy otrzymujących UVB, co sugeruje równy napływ komórek zapalnych .
  • Bezwzględna wytrzymałość skóry na pękanie zarówno u myszy hhBb, jak i hhbb nie była zmieniona przez traktowanie UVB w ciągu 5-miesięcznego okresu ekspozycji. Ilość elastyny, oznaczona biochemicznie jako  desmozyna lub uwidoczniona histologicznie, wzrosła po ekspozycji na promieniowanie UVB u zdrowych myszy.
  • Jednak u myszy z niedoborem elastazy włókna elastyny ​​wydawały się nie mieć wpływu na promieniowanie UVB na tym poziomie. Wyniki sugerują, że elastaza neutrofilowa jest ważnym mediatorem w rozwoju elastozy słonecznej wynikającej z ciągłej ekspozycji na promieniowanie UVB.

  Wpływ inhibitora MMP-9/MMP-12 na wywołaną dymem rozedmę płuc i przebudowę dróg oddechowych u świnek morskich.

  1. Uważa się, że metaloproteazy macierzy (MMP) są ważne w patogenezie rozedmy płuc wywołanej dymem papierosowym, ale hipoteza ta została udowodniona tylko u  myszy  , a jej zastosowanie w przypadku innych gatunków, zwłaszcza ludzi, jest niepewne. Rola MMP w wywołanej dymem przebudowie małych dróg oddechowych jest nieznana.
  2. Zbadano wpływ podwójnego inhibitora MMP-9/MMP-12, AZ11557272, na rozwój anatomicznych i czynnościowych zmian w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) u świnek morskich narażonych na codzienne działanie dymu papierosowego przez okres do 6 miesięcy.
  3. Przez cały czas, wywołany dymem wzrost liczby komórek zapalnych z płukania, płukania desmosyny (marker rozpadu elastyny) i czynnika martwicy nowotworu alfa (TNFalfa) w surowicy zostały całkowicie zniesione przez AZ11557272. Po 6 miesiącach nastąpił wzrost objętości płuc i rozmiaru przestrzeni powietrznej. AZ11557272 przywrócił krzywą ciśnienie-objętość do poziomów kontrolnych, zmniejszył wywołany dymem wzrost całkowitej pojemności płuc, objętości resztkowej i pojemności życiowej o około 70%, a także odwrócił wywołane dymem powiększenie przestrzeni powietrznej o około 70%. Istniała bardzo silna korelacja między stosunkiem powierzchni do objętości a poziomem desmozyny z płukania i poziomu TNFalfa w surowicy. AZ11557272 chronił przed wywołanym przez dym wzrostem grubości ścianek małych dróg oddechowych, ale nie zapobiegał wywoływanemu przez dym wzrostowi średniego ciśnienia w tętnicy płucnej.
  4. Inhibitor MMP-9/MMP-12 może znacząco złagodzić morfologiczną rozedmę płuc, przebudowę małych dróg oddechowych i funkcjonalne konsekwencje tych zmian u gatunków innych niż mysie. Odkrycia te wzmacniają pogląd, że MMP są ważnymi mediatorami zmian anatomicznych stojących za POChP u ludzi i sugerują, że MMP-9 i MMP-12 mogą być potencjalnymi celami interwencji.

  Wypadanie narządów miednicy u myszy z nokautem fibuliny-5: wywołane ciążą zmiany homeostazy włókien elastycznych w   pochwie myszy .

  1. Wypadanie narządów miednicy jest silnie związane z historią porodu drogą pochwową. Mechanizmy, za pomocą których ciąża i poród prowadzą do niewydolności podparcia narządów miednicy, nie są jednak znane. Ostatnio doniesiono, że myszy z zerowymi mutacjami w oksydazie lizylowej 1 (LOXL1) rozwijają wypadanie narządów miednicy mniejszej.
  2. Elastyna jest substratem dla oksydazy lizylowej (LOX) i LOXL1, a LOXL1 oddziałuje z fibuliną-5 (FBLN5). Dlatego, aby wyjaśnić potencjalną rolę zespołu włókien elastycznych w patogenezie wypadania narządów miednicy, scharakteryzowano podparcie narządów miednicy u myszy Fbln5-/- oraz określono zmiany w homeostazie włókien elastycznych w pochwie myszy  podczas ciąży i porodu.
  3. Wypadanie narządów miednicy u myszy Fbln5-/- było niezwykle podobne do wypadania u naczelnych. Zależność czasowa między mRNA LOX a białkiem, przetwarzanie białka LOXL1, FBLN5 i białka tropoelastyny ​​oraz  zawartość desmosyny  w pochwie sugeruje, że pęknięcie zespołu włókien elastycznych i sieciowanie występuje w ścianie pochwy po porodzie.
  4. Wyniki, wraz z fenotypem myszy Fbln5-/-, sugerują, że synteza i łączenie włókien elastycznych ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia podpory narządów miednicy po porodzie naturalnym oraz że zaburzona homeostaza włókien elastycznych jest głównym wydarzeniem w patogenezie wypadania narządów miednicy mniejszej w myszy.

  Ostry rozpad tkanki łącznej wywołany dymem papierosowym u myszy wymaga zarówno neutrofili, jak i metaloelastazy makrofagów.

  • Komórki/proteazy odpowiedzialne za rozwój rozedmy wywołanej dymem to obszar intensywnych badań. Myszy z nokautem genów metaloelastazy makrofagów (MME(-/-)) nie rozwijają rozedmy płuc po ekspozycji na dym, ale zaobserwowaliśmy również, że neutrofile (PMN) w popłuczynach wydają się być warunkiem ostrego rozpadu tkanki łącznej.
  • W tym badaniu wystawiliśmy myszy na dym papierosowy i zbadaliśmy PMN z płukania, makrofagi (MAC),  desmozynę  (DES, miara rozkładu elastyny) i hydroksyprolinę (HP, miara rozkładu kolagenu) 24 godziny później. Myszy MME(+/+) wystawione na dym wykazywały wzrost w PMN, DES i HP, ale nie zaobserwowano wzrostu u myszy z niedoborem MME.
  • Zarówno napływ PMN, jak i zwiększone poziomy DES/HP można było przywrócić przez podanie MAC myszy MME(+/+) myszom z niedoborem MME, a następnie wystawienie ich na palenie. RS113456, inhibitor metaloproteazy, zapobiegał również napływowi PMN i rozpadowi tkanki łącznej. Analiza Western blot przeciwko  mysiej  alfa(1)-antytrypsynie (alfa(1)AT) wykazała, że ​​alfa(1)AT nie była chroniona u myszy z niedoborem MME, ani po podaniu RS113456.
  • Doszliśmy do wniosku, że u myszy ostry rozpad tkanki łącznej wywołany dymem, prekursor rozedmy płuc, wymaga zarówno PMN, jak i MME, że napływ PMN wydaje się być wtórny do aktywacji MAC i że proces ten początkowo nie obejmuje ochrony alfa(1 )AT od ataku metaloproteazy.

  Mechanika i skład ściany aorty w transgenicznym  mysim  modelu zespołu Marfana.

  1. W zespole Marfana mutacje genu fibryliny (FBN1) prowadzą do tętniaka aorty piersiowej, czyniąc ścianę aorty bardziej podatną na rozwarstwienie, ale dokładna sekwencja zdarzeń leżących u podstaw powstawania tętniaka jest nieznana. Wykorzystaliśmy model gryzoni z zespołem Marfana,  mysz mgR/mgR  (z mutacją mgR: hypomorphic FBN1), która wykazuje niedoekspresję FBN1, aby odróżnić defekt we wczesnym tworzeniu włókien elastycznych od późniejszego ich przerwania.
  2. Jako wskaźnik wczesnej elastogenezy wykorzystano zawartość  desmosyny  plus  izodesmosyny; rozerwanie włókien elastycznych analizowano histomorfometrycznie. Ponieważ przerwanie przyśrodkowych włókien elastycznych może powodować usztywnienie aorty, wzmacniając w ten sposób proces tętniaka, zmierzyliśmy prędkość fali tętna w odcinku piersiowo-brzusznym jako wskaźnik sztywności ściany aorty. Zarówno szczepy mgR/mgR, jak i typu dzikiego (C57BL/6J-129SV) były normotensyjne, a naprężenie ścian nie uległo istotnej modyfikacji, ponieważ wzrost średnicy wewnętrznej (0,80 +/-0,06 vs 0,63 +/-0,03 mm w typie dzikim, P <0,05) towarzyszyło zwiększenie przyśrodkowej powierzchni przekroju.
  3. Usztywniona ściana aorty (4-krotny wzrost współczynnika elastyczności modułu do naprężenia ścianki). Zawartość desmozyny  nie była modyfikowana (mgR/mgR 432+/-31 w porównaniu z typem dzikim 492+/-42 mikrog/mg mokrej masy, P>0,05). Włókna elastyczne wykazywały silną fragmentację: odsetek pożywek zajmowanych przez włókna elastyczne wynosił 18+/-3% u myszy mgR/mgR w porównaniu z 30+/-1% u myszy typu dzikiego, przy liczbie elastycznych segmentów wynoszącej 1,9+/ -0,2 vs 1,4+/-0,1×10(-6)/mm(2) w typie dzikim (oba P<0,05).

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  CSB-E14196m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  1-CSB-E14196m Cusabio
  • 900.00 EUR
  • 5476.00 EUR
  • 2900.00 EUR
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  CSB-E12871h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  1-CSB-E12871h Cusabio
  • 804.00 EUR
  • 5099.00 EUR
  • 2704.00 EUR
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

  ELISA-1 Alpha Diagnostics 1 202 EUR

  Frit Kit

  FRIT-KIT Next Advance 1each 124 EUR

  Column Packing Kit

  PACK-KIT Next Advance 1pack 1035 EUR

  PCR Mycoplasma Detection Kit

  M034-Kit TOKU-E Kit 266 EUR

  Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

  CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1110 EUR

  CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

  Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

  Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

  T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

  CAS510A-KIT SBI 1 Kit 805 EUR

  Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

  Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

  CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 153 EUR

  PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

  PIN320A-KIT SBI 1 Kit 4941 EUR

  PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

  PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 4941 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE620A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE622A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE624A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

  vWF Acty. Kit

  ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 428 EUR

  vWF Ant. Kit

  ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 394 EUR

  hspCas9 AAVS1 Safe Harbor Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-hspCas9)

  CAS620A-KIT SBI 1 kit 2152 EUR

  PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN300A-KIT SBI 1 Kit 2798 EUR

  PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN400A-KIT SBI 1 Kit 2798 EUR

  PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN410A-KIT SBI 1 Kit 4335 EUR

  PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN412A-KIT SBI 1 Kit 4335 EUR

  PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

  CAS9-GRNA-KIT SBI 10 rxn 445 EUR

  mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

  MR-KIT-1 SBI 5 reactions 1152 EUR

  ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

  EXOAB-KIT-1 SBI 25 ul each 627 EUR

  CLOuD9 Gene Expression Regulation Kit (includes 10 ug each of dCas9-PYL1 and dCas9-ABI1 lentivectors, and 100 ul of 0.5M Inducer Agent)

  CASCL9-100A-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

  AXYGEN® AXYPET® PRO STARTER KIT: 4 PIPETTORS, PLEXI STAND, SAMPLE TIPS

  AP-STR-KIT-P CORNING 1/pk 721 EUR

  AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

  AP-STR-KIT-1 CORNING 1/pk 355 EUR

  AXYPET STARTER KIT 2 AP-10, AP-100 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

  AP-STR-KIT-2 CORNING 1/pk 367 EUR

  KIT ELISA Kit (Mouse) (OKCD06004)

  OKCD06004 Aviva Systems Biology 96 Wells 779 EUR

  Kit ELISA Kit (Mouse) (OKBB01105)

  OKBB01105 Aviva Systems Biology 96 Wells 505 EUR

  LZM ELISA Kit| Mouse Lysozyme ELISA Kit

  EF013748 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  MAU ELISA Kit| Mouse Microalbuminuria ELISA Kit

  EF013752 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  MHB ELISA Kit| Mouse Methemoglobin ELISA Kit

  EF013756 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  MT ELISA Kit| Mouse Melatonin ELISA Kit

  EF013768 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  MTL ELISA Kit| Mouse Motilin ELISA Kit

  EF013769 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  MYO ELISA Kit| Mouse Myoglobin ELISA Kit

  EF013773 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  NGB ELISA Kit| Mouse Neuroglobin ELISA Kit

  EF013783 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  Pg ELISA Kit| Mouse Progesterone ELISA Kit

  EF013825 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  PHB ELISA Kit| Mouse Prohibitin ELISA Kit

  EF013829 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  PI ELISA Kit| Mouse Proinsulin ELISA Kit

  EF013830 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  PP ELISA Kit| Mouse Pepsin ELISA Kit

  EF013842 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  PS ELISA Kit| Mouse Phosphatidylserine ELISA Kit

  EF013849 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  PTD ELISA Kit| Mouse Pentosidine ELISA Kit

  EF013851 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  PTN ELISA Kit| Mouse Pleiotrophin ELISA Kit

  EF013856 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  REN ELISA Kit| Mouse Renin ELISA Kit

  EF013865 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  SCT ELISA Kit| Mouse Secretin ELISA Kit

  EF013878 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  SYP ELISA Kit| Mouse Synaptophysin ELISA Kit

  EF013911 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  TG ELISA Kit| Mouse Thyroglobulin ELISA Kit

  EF013933 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  TLN ELISA Kit| Mouse Talin ELISA Kit

  EF013937 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  TM ELISA Kit| Mouse Thrombomodulin ELISA Kit

  EF013939 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  TRF ELISA Kit| Mouse Transferrin ELISA Kit

  EF013948 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  TRY ELISA Kit| Mouse Trypsin ELISA Kit

  EF013951 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  TTR ELISA Kit| Mouse Transthyretin ELISA Kit

  EF013954 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  Ub ELISA Kit| Mouse Ubiquitin ELISA Kit

  EF013956 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  VF ELISA Kit| Mouse Visfatin ELISA Kit

  EF013963 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  CCK ELISA Kit| Mouse Cholecystokinin ELISA Kit

  EF013984 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

  His ELISA Kit| Mouse Histamine ELISA Kit

  EF013995 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR
  Podsumowując, niedostateczna ekspresja FBN1 u myszy prowadzi do poważnej fragmentacji sieci elastycznej, ale bez zmian w sieciowaniu, wraz z rozszerzeniem aorty.
  Wynik ten sugeruje, że fragmentacja przyśrodkowej sieci sprężystej, a nie defekt we wczesnej elastogenezie, jest jednym z czynników warunkujących poszerzenie aorty w zespole Marfana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.