Rola elastazy neutrofilowej w progresji elastozy słonecznej

  • Myszy bezwłose (SKH-1) połączono z myszami Beige (C57B/bb) w celu wytworzenia bezwłosej myszy  z niedoborem elastazy neutrofili (hhbb). Myszy te poddano działaniu 0,09 J promieniowania UVB przez 5 miesięcy, aby sprawdzić, czy elastaza neutrofilowa była ważnym czynnikiem w przebudowie elastyny ​​i rozwoju elastoz słonecznych.
  • Analiza neutrofili w otrzewnej potwierdziła, że  ​​mysz hhbb  miała niedobór elastazy, zachowując tylko 10% takiej aktywności jak normalne rodzeństwo z tego samego miotu (hhHb). Aktywność MPO skóry była jednakowo podwyższona u wszystkich myszy otrzymujących UVB, co sugeruje równy napływ komórek zapalnych .
  • Bezwzględna wytrzymałość skóry na pękanie zarówno u myszy hhBb, jak i hhbb nie była zmieniona przez traktowanie UVB w ciągu 5-miesięcznego okresu ekspozycji. Ilość elastyny, oznaczona biochemicznie jako  desmozyna lub uwidoczniona histologicznie, wzrosła po ekspozycji na promieniowanie UVB u zdrowych myszy.
  • Jednak u myszy z niedoborem elastazy włókna elastyny ​​wydawały się nie mieć wpływu na promieniowanie UVB na tym poziomie. Wyniki sugerują, że elastaza neutrofilowa jest ważnym mediatorem w rozwoju elastozy słonecznej wynikającej z ciągłej ekspozycji na promieniowanie UVB.

  Wpływ inhibitora MMP-9/MMP-12 na wywołaną dymem rozedmę płuc i przebudowę dróg oddechowych u świnek morskich.

  1. Uważa się, że metaloproteazy macierzy (MMP) są ważne w patogenezie rozedmy płuc wywołanej dymem papierosowym, ale hipoteza ta została udowodniona tylko u  myszy  , a jej zastosowanie w przypadku innych gatunków, zwłaszcza ludzi, jest niepewne. Rola MMP w wywołanej dymem przebudowie małych dróg oddechowych jest nieznana.
  2. Zbadano wpływ podwójnego inhibitora MMP-9/MMP-12, AZ11557272, na rozwój anatomicznych i czynnościowych zmian w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) u świnek morskich narażonych na codzienne działanie dymu papierosowego przez okres do 6 miesięcy.
  3. Przez cały czas, wywołany dymem wzrost liczby komórek zapalnych z płukania, płukania desmosyny (marker rozpadu elastyny) i czynnika martwicy nowotworu alfa (TNFalfa) w surowicy zostały całkowicie zniesione przez AZ11557272. Po 6 miesiącach nastąpił wzrost objętości płuc i rozmiaru przestrzeni powietrznej. AZ11557272 przywrócił krzywą ciśnienie-objętość do poziomów kontrolnych, zmniejszył wywołany dymem wzrost całkowitej pojemności płuc, objętości resztkowej i pojemności życiowej o około 70%, a także odwrócił wywołane dymem powiększenie przestrzeni powietrznej o około 70%. Istniała bardzo silna korelacja między stosunkiem powierzchni do objętości a poziomem desmozyny z płukania i poziomu TNFalfa w surowicy. AZ11557272 chronił przed wywołanym przez dym wzrostem grubości ścianek małych dróg oddechowych, ale nie zapobiegał wywoływanemu przez dym wzrostowi średniego ciśnienia w tętnicy płucnej.
  4. Inhibitor MMP-9/MMP-12 może znacząco złagodzić morfologiczną rozedmę płuc, przebudowę małych dróg oddechowych i funkcjonalne konsekwencje tych zmian u gatunków innych niż mysie. Odkrycia te wzmacniają pogląd, że MMP są ważnymi mediatorami zmian anatomicznych stojących za POChP u ludzi i sugerują, że MMP-9 i MMP-12 mogą być potencjalnymi celami interwencji.

  Wypadanie narządów miednicy u myszy z nokautem fibuliny-5: wywołane ciążą zmiany homeostazy włókien elastycznych w   pochwie myszy .

  1. Wypadanie narządów miednicy jest silnie związane z historią porodu drogą pochwową. Mechanizmy, za pomocą których ciąża i poród prowadzą do niewydolności podparcia narządów miednicy, nie są jednak znane. Ostatnio doniesiono, że myszy z zerowymi mutacjami w oksydazie lizylowej 1 (LOXL1) rozwijają wypadanie narządów miednicy mniejszej.
  2. Elastyna jest substratem dla oksydazy lizylowej (LOX) i LOXL1, a LOXL1 oddziałuje z fibuliną-5 (FBLN5). Dlatego, aby wyjaśnić potencjalną rolę zespołu włókien elastycznych w patogenezie wypadania narządów miednicy, scharakteryzowano podparcie narządów miednicy u myszy Fbln5-/- oraz określono zmiany w homeostazie włókien elastycznych w pochwie myszy  podczas ciąży i porodu.
  3. Wypadanie narządów miednicy u myszy Fbln5-/- było niezwykle podobne do wypadania u naczelnych. Zależność czasowa między mRNA LOX a białkiem, przetwarzanie białka LOXL1, FBLN5 i białka tropoelastyny ​​oraz  zawartość desmosyny  w pochwie sugeruje, że pęknięcie zespołu włókien elastycznych i sieciowanie występuje w ścianie pochwy po porodzie.
  4. Wyniki, wraz z fenotypem myszy Fbln5-/-, sugerują, że synteza i łączenie włókien elastycznych ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia podpory narządów miednicy po porodzie naturalnym oraz że zaburzona homeostaza włókien elastycznych jest głównym wydarzeniem w patogenezie wypadania narządów miednicy mniejszej w myszy.

  Ostry rozpad tkanki łącznej wywołany dymem papierosowym u myszy wymaga zarówno neutrofili, jak i metaloelastazy makrofagów.

  • Komórki/proteazy odpowiedzialne za rozwój rozedmy wywołanej dymem to obszar intensywnych badań. Myszy z nokautem genów metaloelastazy makrofagów (MME(-/-)) nie rozwijają rozedmy płuc po ekspozycji na dym, ale zaobserwowaliśmy również, że neutrofile (PMN) w popłuczynach wydają się być warunkiem ostrego rozpadu tkanki łącznej.
  • W tym badaniu wystawiliśmy myszy na dym papierosowy i zbadaliśmy PMN z płukania, makrofagi (MAC),  desmozynę  (DES, miara rozkładu elastyny) i hydroksyprolinę (HP, miara rozkładu kolagenu) 24 godziny później. Myszy MME(+/+) wystawione na dym wykazywały wzrost w PMN, DES i HP, ale nie zaobserwowano wzrostu u myszy z niedoborem MME.
  • Zarówno napływ PMN, jak i zwiększone poziomy DES/HP można było przywrócić przez podanie MAC myszy MME(+/+) myszom z niedoborem MME, a następnie wystawienie ich na palenie. RS113456, inhibitor metaloproteazy, zapobiegał również napływowi PMN i rozpadowi tkanki łącznej. Analiza Western blot przeciwko  mysiej  alfa(1)-antytrypsynie (alfa(1)AT) wykazała, że ​​alfa(1)AT nie była chroniona u myszy z niedoborem MME, ani po podaniu RS113456.
  • Doszliśmy do wniosku, że u myszy ostry rozpad tkanki łącznej wywołany dymem, prekursor rozedmy płuc, wymaga zarówno PMN, jak i MME, że napływ PMN wydaje się być wtórny do aktywacji MAC i że proces ten początkowo nie obejmuje ochrony alfa(1 )AT od ataku metaloproteazy.

  Mechanika i skład ściany aorty w transgenicznym  mysim  modelu zespołu Marfana.

  1. W zespole Marfana mutacje genu fibryliny (FBN1) prowadzą do tętniaka aorty piersiowej, czyniąc ścianę aorty bardziej podatną na rozwarstwienie, ale dokładna sekwencja zdarzeń leżących u podstaw powstawania tętniaka jest nieznana. Wykorzystaliśmy model gryzoni z zespołem Marfana,  mysz mgR/mgR  (z mutacją mgR: hypomorphic FBN1), która wykazuje niedoekspresję FBN1, aby odróżnić defekt we wczesnym tworzeniu włókien elastycznych od późniejszego ich przerwania.
  2. Jako wskaźnik wczesnej elastogenezy wykorzystano zawartość  desmosyny  plus  izodesmosyny; rozerwanie włókien elastycznych analizowano histomorfometrycznie. Ponieważ przerwanie przyśrodkowych włókien elastycznych może powodować usztywnienie aorty, wzmacniając w ten sposób proces tętniaka, zmierzyliśmy prędkość fali tętna w odcinku piersiowo-brzusznym jako wskaźnik sztywności ściany aorty. Zarówno szczepy mgR/mgR, jak i typu dzikiego (C57BL/6J-129SV) były normotensyjne, a naprężenie ścian nie uległo istotnej modyfikacji, ponieważ wzrost średnicy wewnętrznej (0,80 +/-0,06 vs 0,63 +/-0,03 mm w typie dzikim, P <0,05) towarzyszyło zwiększenie przyśrodkowej powierzchni przekroju.
  3. Usztywniona ściana aorty (4-krotny wzrost współczynnika elastyczności modułu do naprężenia ścianki). Zawartość desmozyny  nie była modyfikowana (mgR/mgR 432+/-31 w porównaniu z typem dzikim 492+/-42 mikrog/mg mokrej masy, P>0,05). Włókna elastyczne wykazywały silną fragmentację: odsetek pożywek zajmowanych przez włókna elastyczne wynosił 18+/-3% u myszy mgR/mgR w porównaniu z 30+/-1% u myszy typu dzikiego, przy liczbie elastycznych segmentów wynoszącej 1,9+/ -0,2 vs 1,4+/-0,1×10(-6)/mm(2) w typie dzikim (oba P<0,05).

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Desmosine Elisa Kit

  EK731397 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.78 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  EKC36733-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  EKC36733-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  EKC36733-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E01A21569 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  CSB-E14196m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  1-CSB-E14196m Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E01A12829 BlueGene 96T 700 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E01A47738 BlueGene 96T 700 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Sheep Desmosine ELISA kit

  E01A100032 BlueGene 96T 700 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01A4065 BlueGene 96T 700 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Desmosine GENLISA ELISA

  KLM2004 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Canine Desmosine ELISA kit

  E01A65170 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E01A30306 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E01A73884 BlueGene 96T 700 EUR

  Bovine Desmosine ELISA kit

  E01A82603 BlueGene 96T 700 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Porcine Desmosine ELISA kit

  E01A56455 BlueGene 96T 700 EUR

  Chicken Desmosine ELISA kit

  E01A91325 BlueGene 96T 700 EUR

  Human DES(desmosine) ELISA Kit

  ELK9103-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Human DES(desmosine) ELISA Kit

  ELK9103-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Guinea Pig Desmosine ELISA kit

  E01A39020 BlueGene 96T 700 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Nori® Bovine Desmosine ELISA Kit

  GR112401 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  EKC40895-48T Biomatik Corporation 48T 535.99 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  EKC40895-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3637.08 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  EKC40895-96T Biomatik Corporation 96T 765.7 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  CSB-E12871h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  1-CSB-E12871h Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Human Desmosine (DES) ELISA Kit

  AE30045HU-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

  Human Desmosine (DES) ELISA Kit

  AE30045HU-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

  Human Desmosine(DES)ELISA Kit

  YLA0864HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Human Desmosine(DES)ELISA Kit

  YLA0864HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Bovine Desmosine,DES ELISA Kit

  YLA0032BO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Bovine Desmosine,DES ELISA Kit

  YLA0032BO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Human Desmosine, DES GENLISA ELISA

  KBH3397 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

  Bovine Desmosine, DES GENLISA ELISA

  KLB0228 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Desmosine Chloride

  D296845 Toronto Research Chemicals 10mg 282 EUR

  Desmosine TFA Salt

  D296794 Toronto Research Chemicals 25mg 29000 EUR

  Desmosine-d4 (major) Inner Salt

  D296847 Toronto Research Chemicals 10mg 339 EUR

  Mouse Desmoplakin ELISA kit

  E03D0059-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Desmoplakin ELISA kit

  E03D0059-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Desmoplakin ELISA kit

  E03D0059-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Desmoplakin ELISA kit

  E01A21583 BlueGene 96T 700 EUR

  Dsg3 ELISA Kit| Mouse Desmoglein-3 ELISA Kit

  EF014678 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Dsg4 ELISA Kit| Mouse Desmoglein-4 ELISA Kit

  EF014679 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Mouse Desmoglein 1 ELISA kit

  E03D0057-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Desmoglein 1 ELISA kit

  E03D0057-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Desmoglein 1 ELISA kit

  E03D0057-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Desmoglein 1 ELISA kit

  E01A21581 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Desmocollin 1 ELISA Kit

  IMSDSC1KT Innovative research each 752 EUR

  Mouse Desmoplakin, Dsp ELISA KIT

  ELI-26462m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoplakin (DSP) ELISA Kit

  abx510162-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

  Mouse Desmoplakin (DSP) ELISA Kit

  RK12961 Abclonal 96T 280 EUR

  Mouse Desmopressin, dDAVP ELISA Kit

  CELI-66024m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Dsp / Desmoplakin ELISA Kit

  E15240m EIAab 96T 776 EUR

  Mouse Desmoglein- 3, Dsg3 ELISA KIT

  ELI-47037m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoglein- 4, Dsg4 ELISA KIT

  ELI-47156m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoglein- 2, Dsg2 ELISA KIT

  ELI-04787m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoglein 2 (DSG2) ELISA Kit

  abx517041-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

  Mouse Desmoglein 3 (DSG3) ELISA Kit

  abx520807-96tests Abbexa 96 tests 886.8 EUR

  Mouse Desmoglein 3 (DSG3) ELISA Kit

  20-abx389049 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Mouse Desmoglein 4 (DSG4) ELISA Kit

  abx389050-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

  Mouse Desmoglein 1 (DSG1) ELISA Kit

  NSL1682m Sunlong 96 Test 528 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  DLR-DSC1-Mu DL Develop 96T 475 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  DLR-DSC1-Mu-48T DL Develop 48T 632.4 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  DLR-DSC1-Mu-96T DL Develop 96T 825.6 EUR

  Mouse Desmocollin- 3, Dsc3 ELISA KIT

  ELI-32953m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmocollin- 2, Dsc2 ELISA KIT

  ELI-47168m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoglein-3(DSG3) Elisa kit

  EK730736 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.71 EUR

  Mouse Desmoglein-2(DSG2) Elisa kit

  EK730737 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.71 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EKU03705-48T Biomatik Corporation 48T 571.55 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EKU03705-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3878.38 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EKU03705-96T Biomatik Corporation 96T 816.5 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EKN44816-48T Biomatik Corporation 48T 389.62 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EKN44816-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2643.85 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EKN44816-96T Biomatik Corporation 96T 556.6 EUR

  Mouse Desmocollin- 1, Dsc1 ELISA KIT

  ELI-27699m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  DL-DSC1-Mu DL Develop 96T 453 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  EK13725 SAB 96Т 768 EUR

  Mouse Desmoglein-2(DSG2) ELISA kit

  CSB-EL007204MO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Mouse Desmoglein-2(DSG2) ELISA kit

  1-CSB-EL007204MO Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Mouse Desmoglein-3(DSG3) ELISA kit

  CSB-EL007205MO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Mouse Desmoglein-3(DSG3) ELISA kit

  1-CSB-EL007205MO Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  20-abx153913 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RDR-DSC1-Mu-48T Reddot Biotech 48T 487.52 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RDR-DSC1-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RDR-DSC1-Mu-96T Reddot Biotech 96T 696.47 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RDR-DSC1-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 928.8 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RD-DSC1-Mu-48T Reddot Biotech 48T 464.3 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RD-DSC1-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 639.6 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RD-DSC1-Mu-96T Reddot Biotech 96T 663.3 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  RD-DSC1-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 888 EUR

  Mouse Desmoglein-2 (DSG2) ELISA Kit

  RK08167 Abclonal 96T 280 EUR

  Mouse Desmoglein-3 (DSG3) ELISA Kit

  RK12949 Abclonal 96T 280 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  SEG435Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5834.88 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  SEG435Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 585.7 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  SEG435Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 785.28 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  SEG435Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3173.76 EUR

  Mouse Desmocollin 1 (DSC1) ELISA Kit

  4-SEG435Mu Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  Mouse Desmocollin-2 (DSC2) ELISA Kit

  abx511065-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

  Mouse Desmocollin-3 (DSC3) ELISA Kit

  abx511068-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

  Mouse desmogleins 1(Dsg-1)ELISA Kit

  GA-E0972MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

  Mouse desmogleins 1(Dsg-1)ELISA Kit

  GA-E0972MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

  Mouse desmogleins 1,Dsg-1 ELISA Kit

  YLA1198MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Mouse desmogleins 1,Dsg-1 ELISA Kit

  YLA1198MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Mouse Dsg2/ Desmoglein-2 ELISA Kit

  E0428Mo Sunlong 1 Kit 543 EUR

  Mouse Dsg3/ Desmoglein-3 ELISA Kit

  E0429Mo Sunlong 1 Kit 543 EUR

  Mouse DSC1(Desmocollin 1) ELISA Kit

  ELK6048-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Mouse DSC1(Desmocollin 1) ELISA Kit

  ELK6048-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Mouse Dsg2 / Desmoglein-2 ELISA Kit

  E1462m EIAab 96T 776 EUR

  Mouse Dsg3 / Desmoglein-3 ELISA Kit

  E8828m EIAab 96T 776 EUR

  Mouse Desmoglein- 1- beta, Dsg1b ELISA KIT

  ELI-31601m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoglein 1 Alpha (DSG1) ELISA Kit

  abx513859-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

  Mouse Desmoglein- 1- gamma, Dsg1c ELISA KIT

  ELI-47164m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Mouse Desmoglein- 1- alpha, Dsg1a ELISA KIT

  ELI-02535m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

  Human desmocollin-2/desmosomal glycoprotein II(DSC2) Elisa Kit

  EK712135 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.24 EUR

  ELISA kit for Mouse DSC1 (Desmocollin 1)

  ELK6048 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

  Mouse Desmoglein-1-beta (DSG1B) ELISA Kit

  abx511084-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

  Mouse Desmoglein-1-alpha (Dsg1a) ELISA Kit

  RK07222 Abclonal 96T 280 EUR

  Mouse Desmoglein-1-gamma (DSG1C) ELISA Kit

  abx511085-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

  Human Pinin, Desmosome Associated Protein (PNN) ELISA Kit

  abx382241-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

  Mouse Dsg1a/ Desmoglein-1-alpha ELISA Kit

  E0427Mo Sunlong 1 Kit 543 EUR

  Mouse Dsg1a / Desmoglein-1-alpha ELISA Kit

  E0729m EIAab 96T 776 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 1 Antibody IgA ELISA kit

  E03A4002-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 1 Antibody IgA ELISA kit

  E03A4002-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 1 Antibody IgA ELISA kit

  E03A4002-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 3 Antibody IgA ELISA kit

  E03A4003-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 3 Antibody IgA ELISA kit

  E03A4003-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 3 Antibody IgA ELISA kit

  E03A4003-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 1 Antibody IgA ELISA Kit

  E01A19027 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Anti- Desmoglein 3 Antibody IgA ELISA Kit

  E01A19028 BlueGene 96T 700 EUR

  Des ELISA Kit| Mouse Desmin ELISA Kit

  EF013564 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Mouse Desmoglein-2, DSG2 GENLISA ELISA

  KLM2002 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Mouse Desmoglein-3, DSG3 GENLISA ELISA

  KLM2003 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Mouse Desmin ELISA kit

  E03D0158-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Desmin ELISA kit

  E03D0158-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Desmin ELISA kit

  E03D0158-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Desmin ELISA kit

  E01A21601 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Desmin ELISA Kit

  IMSDESKT Innovative research each 684 EUR

  Mouse Desmopressin/1-desamino-8-D-arginine vasopressin(dDAVP)ELISA Kit

  GA-E0973MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

  Mouse Desmopressin/1-desamino-8-D-arginine vasopressin(dDAVP)ELISA Kit

  GA-E0973MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

  Mouse desmogleins 1, Dsg-1 GENLISA ELISA

  KLM0959 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  DLR-Des-Mu DL Develop 96T 432 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  DLR-Des-Mu-48T DL Develop 48T 586.8 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  DLR-Des-Mu-96T DL Develop 96T 762 EUR

  Mouse Desmin(DES) ELISA kit

  E03D0282-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Desmin(DES) ELISA kit

  E03D0282-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Desmin(DES) ELISA kit

  E03D0282-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Mouse Desmin,Des Elisa Kit

  EK730713 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.71 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  EKU03702-48T Biomatik Corporation 48T 514.08 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  EKU03702-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3488.4 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  EKU03702-96T Biomatik Corporation 96T 734.4 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  EKN44813-48T Biomatik Corporation 48T 350.42 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  EKN44813-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2377.85 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  EKN44813-96T Biomatik Corporation 96T 500.6 EUR

  Mouse Desmin(Des)ELISA Kit

  GA-E0475MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

  Mouse Desmin(Des)ELISA Kit

  GA-E0475MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  DL-Des-Mu DL Develop 96T 412 EUR

  Mouse Desmin(DES) ELISA kit

  E01A21636 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  EK10779 SAB 96Т 799 EUR

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  abx570400-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  AE47402MO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  AE47402MO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Mouse Desmin,Des ELISA Kit

  CN-02780M1 ChemNorm 96T 520.8 EUR

  Mouse Desmin,Des ELISA Kit

  CN-02780M2 ChemNorm 48T 340.8 EUR

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  abx255317-96tests Abbexa 96 tests 848.4 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  20-abx153912 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RDR-Des-Mu-48T Reddot Biotech 48T 443.42 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RDR-Des-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RDR-Des-Mu-96T Reddot Biotech 96T 633.47 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RDR-Des-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RD-Des-Mu-48T Reddot Biotech 48T 422.3 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RD-Des-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 586.8 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RD-Des-Mu-96T Reddot Biotech 96T 603.3 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  RD-Des-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 812.4 EUR

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  RK06692 Abclonal 96T 280 EUR

  Mouse Desmin(Des)ELISA Kit

  QY-E20467 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  SEA373Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5269.39 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  SEA373Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 539.12 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  SEA373Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 718.75 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  SEA373Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2874.38 EUR

  Mouse Desmin (Des) ELISA Kit

  4-SEA373Mu Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  Mouse Desmin,Des ELISA Kit

  YLA0851MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Mouse Desmin,Des ELISA Kit

  YLA0851MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  abx255317-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

  Mouse Desmin (DES) ELISA Kit

  abx255317-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

  Mouse Des(Desmin) ELISA Kit

  EM0983 FN Test 96T 628.92 EUR

  Mouse Des(Desmin) ELISA Kit

  ELK2656-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Mouse Des(Desmin) ELISA Kit

  ELK2656-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Mouse Des / Desmin ELISA Kit

  E0373m EIAab 96T 776 EUR

  ELISA kit for Mouse Desmin (DES)

  KTE71306-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Mouse Desmin (DES)

  KTE71306-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Mouse Desmin (DES)

  KTE71306-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  ELISA kit for Mouse Des (Desmin)

  E-EL-M0411 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

  ELISA kit for Mouse Des (Desmin)

  ELK2656 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

  Dsg4 ELISA Kit| Rat Desmoglein-4 ELISA Kit

  EF018572 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Rat Desmoplakin ELISA kit

  E02D0059-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Desmoplakin ELISA kit

  E02D0059-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Desmoplakin ELISA kit

  E02D0059-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
  Podsumowując, niedostateczna ekspresja FBN1 u myszy prowadzi do poważnej fragmentacji sieci elastycznej, ale bez zmian w sieciowaniu, wraz z rozszerzeniem aorty.
  Wynik ten sugeruje, że fragmentacja przyśrodkowej sieci sprężystej, a nie defekt we wczesnej elastogenezie, jest jednym z czynników warunkujących poszerzenie aorty w zespole Marfana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.