Rola elastazy neutrofilowej w progresji elastozy słonecznej

  • Myszy bezwłose (SKH-1) połączono z myszami Beige (C57B/bb) w celu wytworzenia bezwłosej myszy  z niedoborem elastazy neutrofili (hhbb). Myszy te poddano działaniu 0,09 J promieniowania UVB przez 5 miesięcy, aby sprawdzić, czy elastaza neutrofilowa była ważnym czynnikiem w przebudowie elastyny ​​i rozwoju elastoz słonecznych.
  • Analiza neutrofili w otrzewnej potwierdziła, że  ​​mysz hhbb  miała niedobór elastazy, zachowując tylko 10% takiej aktywności jak normalne rodzeństwo z tego samego miotu (hhHb). Aktywność MPO skóry była jednakowo podwyższona u wszystkich myszy otrzymujących UVB, co sugeruje równy napływ komórek zapalnych .
  • Bezwzględna wytrzymałość skóry na pękanie zarówno u myszy hhBb, jak i hhbb nie była zmieniona przez traktowanie UVB w ciągu 5-miesięcznego okresu ekspozycji. Ilość elastyny, oznaczona biochemicznie jako  desmozyna lub uwidoczniona histologicznie, wzrosła po ekspozycji na promieniowanie UVB u zdrowych myszy.
  • Jednak u myszy z niedoborem elastazy włókna elastyny ​​wydawały się nie mieć wpływu na promieniowanie UVB na tym poziomie. Wyniki sugerują, że elastaza neutrofilowa jest ważnym mediatorem w rozwoju elastozy słonecznej wynikającej z ciągłej ekspozycji na promieniowanie UVB.

  Wpływ inhibitora MMP-9/MMP-12 na wywołaną dymem rozedmę płuc i przebudowę dróg oddechowych u świnek morskich.

  1. Uważa się, że metaloproteazy macierzy (MMP) są ważne w patogenezie rozedmy płuc wywołanej dymem papierosowym, ale hipoteza ta została udowodniona tylko u  myszy  , a jej zastosowanie w przypadku innych gatunków, zwłaszcza ludzi, jest niepewne. Rola MMP w wywołanej dymem przebudowie małych dróg oddechowych jest nieznana.
  2. Zbadano wpływ podwójnego inhibitora MMP-9/MMP-12, AZ11557272, na rozwój anatomicznych i czynnościowych zmian w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) u świnek morskich narażonych na codzienne działanie dymu papierosowego przez okres do 6 miesięcy.
  3. Przez cały czas, wywołany dymem wzrost liczby komórek zapalnych z płukania, płukania desmosyny (marker rozpadu elastyny) i czynnika martwicy nowotworu alfa (TNFalfa) w surowicy zostały całkowicie zniesione przez AZ11557272. Po 6 miesiącach nastąpił wzrost objętości płuc i rozmiaru przestrzeni powietrznej. AZ11557272 przywrócił krzywą ciśnienie-objętość do poziomów kontrolnych, zmniejszył wywołany dymem wzrost całkowitej pojemności płuc, objętości resztkowej i pojemności życiowej o około 70%, a także odwrócił wywołane dymem powiększenie przestrzeni powietrznej o około 70%. Istniała bardzo silna korelacja między stosunkiem powierzchni do objętości a poziomem desmozyny z płukania i poziomu TNFalfa w surowicy. AZ11557272 chronił przed wywołanym przez dym wzrostem grubości ścianek małych dróg oddechowych, ale nie zapobiegał wywoływanemu przez dym wzrostowi średniego ciśnienia w tętnicy płucnej.
  4. Inhibitor MMP-9/MMP-12 może znacząco złagodzić morfologiczną rozedmę płuc, przebudowę małych dróg oddechowych i funkcjonalne konsekwencje tych zmian u gatunków innych niż mysie. Odkrycia te wzmacniają pogląd, że MMP są ważnymi mediatorami zmian anatomicznych stojących za POChP u ludzi i sugerują, że MMP-9 i MMP-12 mogą być potencjalnymi celami interwencji.

  Wypadanie narządów miednicy u myszy z nokautem fibuliny-5: wywołane ciążą zmiany homeostazy włókien elastycznych w   pochwie myszy .

  1. Wypadanie narządów miednicy jest silnie związane z historią porodu drogą pochwową. Mechanizmy, za pomocą których ciąża i poród prowadzą do niewydolności podparcia narządów miednicy, nie są jednak znane. Ostatnio doniesiono, że myszy z zerowymi mutacjami w oksydazie lizylowej 1 (LOXL1) rozwijają wypadanie narządów miednicy mniejszej.
  2. Elastyna jest substratem dla oksydazy lizylowej (LOX) i LOXL1, a LOXL1 oddziałuje z fibuliną-5 (FBLN5). Dlatego, aby wyjaśnić potencjalną rolę zespołu włókien elastycznych w patogenezie wypadania narządów miednicy, scharakteryzowano podparcie narządów miednicy u myszy Fbln5-/- oraz określono zmiany w homeostazie włókien elastycznych w pochwie myszy  podczas ciąży i porodu.
  3. Wypadanie narządów miednicy u myszy Fbln5-/- było niezwykle podobne do wypadania u naczelnych. Zależność czasowa między mRNA LOX a białkiem, przetwarzanie białka LOXL1, FBLN5 i białka tropoelastyny ​​oraz  zawartość desmosyny  w pochwie sugeruje, że pęknięcie zespołu włókien elastycznych i sieciowanie występuje w ścianie pochwy po porodzie.
  4. Wyniki, wraz z fenotypem myszy Fbln5-/-, sugerują, że synteza i łączenie włókien elastycznych ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia podpory narządów miednicy po porodzie naturalnym oraz że zaburzona homeostaza włókien elastycznych jest głównym wydarzeniem w patogenezie wypadania narządów miednicy mniejszej w myszy.

  Ostry rozpad tkanki łącznej wywołany dymem papierosowym u myszy wymaga zarówno neutrofili, jak i metaloelastazy makrofagów.

  • Komórki/proteazy odpowiedzialne za rozwój rozedmy wywołanej dymem to obszar intensywnych badań. Myszy z nokautem genów metaloelastazy makrofagów (MME(-/-)) nie rozwijają rozedmy płuc po ekspozycji na dym, ale zaobserwowaliśmy również, że neutrofile (PMN) w popłuczynach wydają się być warunkiem ostrego rozpadu tkanki łącznej.
  • W tym badaniu wystawiliśmy myszy na dym papierosowy i zbadaliśmy PMN z płukania, makrofagi (MAC),  desmozynę  (DES, miara rozkładu elastyny) i hydroksyprolinę (HP, miara rozkładu kolagenu) 24 godziny później. Myszy MME(+/+) wystawione na dym wykazywały wzrost w PMN, DES i HP, ale nie zaobserwowano wzrostu u myszy z niedoborem MME.
  • Zarówno napływ PMN, jak i zwiększone poziomy DES/HP można było przywrócić przez podanie MAC myszy MME(+/+) myszom z niedoborem MME, a następnie wystawienie ich na palenie. RS113456, inhibitor metaloproteazy, zapobiegał również napływowi PMN i rozpadowi tkanki łącznej. Analiza Western blot przeciwko  mysiej  alfa(1)-antytrypsynie (alfa(1)AT) wykazała, że ​​alfa(1)AT nie była chroniona u myszy z niedoborem MME, ani po podaniu RS113456.
  • Doszliśmy do wniosku, że u myszy ostry rozpad tkanki łącznej wywołany dymem, prekursor rozedmy płuc, wymaga zarówno PMN, jak i MME, że napływ PMN wydaje się być wtórny do aktywacji MAC i że proces ten początkowo nie obejmuje ochrony alfa(1 )AT od ataku metaloproteazy.

  Mechanika i skład ściany aorty w transgenicznym  mysim  modelu zespołu Marfana.

  1. W zespole Marfana mutacje genu fibryliny (FBN1) prowadzą do tętniaka aorty piersiowej, czyniąc ścianę aorty bardziej podatną na rozwarstwienie, ale dokładna sekwencja zdarzeń leżących u podstaw powstawania tętniaka jest nieznana. Wykorzystaliśmy model gryzoni z zespołem Marfana,  mysz mgR/mgR  (z mutacją mgR: hypomorphic FBN1), która wykazuje niedoekspresję FBN1, aby odróżnić defekt we wczesnym tworzeniu włókien elastycznych od późniejszego ich przerwania.
  2. Jako wskaźnik wczesnej elastogenezy wykorzystano zawartość  desmosyny  plus  izodesmosyny; rozerwanie włókien elastycznych analizowano histomorfometrycznie. Ponieważ przerwanie przyśrodkowych włókien elastycznych może powodować usztywnienie aorty, wzmacniając w ten sposób proces tętniaka, zmierzyliśmy prędkość fali tętna w odcinku piersiowo-brzusznym jako wskaźnik sztywności ściany aorty. Zarówno szczepy mgR/mgR, jak i typu dzikiego (C57BL/6J-129SV) były normotensyjne, a naprężenie ścian nie uległo istotnej modyfikacji, ponieważ wzrost średnicy wewnętrznej (0,80 +/-0,06 vs 0,63 +/-0,03 mm w typie dzikim, P <0,05) towarzyszyło zwiększenie przyśrodkowej powierzchni przekroju.
  3. Usztywniona ściana aorty (4-krotny wzrost współczynnika elastyczności modułu do naprężenia ścianki). Zawartość desmozyny  nie była modyfikowana (mgR/mgR 432+/-31 w porównaniu z typem dzikim 492+/-42 mikrog/mg mokrej masy, P>0,05). Włókna elastyczne wykazywały silną fragmentację: odsetek pożywek zajmowanych przez włókna elastyczne wynosił 18+/-3% u myszy mgR/mgR w porównaniu z 30+/-1% u myszy typu dzikiego, przy liczbie elastycznych segmentów wynoszącej 1,9+/ -0,2 vs 1,4+/-0,1×10(-6)/mm(2) w typie dzikim (oba P<0,05).

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  CSB-E14196m-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Mouse Desmosine ELISA Kit

  1-CSB-E14196m Cusabio
  • 1080.00 EUR
  • 6571.20 EUR
  • 3480.00 EUR
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Mouse Desmosine ELISA kit

  E03D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Goat Desmosine ELISA kit

  E06D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Desmosine ELISA kit

  E04D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Desmosine ELISA kit

  E08D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Monkey Desmosine ELISA kit

  E09D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Desmosine ELISA kit

  E02D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Human Desmosine ELISA kit

  E01D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Desmosine ELISA kit

  E07D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  CSB-E12871h-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Human desmosine(DES) ELISA Kit

  1-CSB-E12871h Cusabio
  • 964.80 EUR
  • 6118.80 EUR
  • 3244.80 EUR
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Guinea pig Desmosine ELISA kit

  E05D0034-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Nori® Bovine Desmosine ELISA Kit

  GR112401 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

  Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

  ELISA-1 Alpha Diagnostics 1 242.4 EUR

  Frit Kit

  FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR

  Column Packing Kit

  PACK-KIT Next Advance 1pack 1242 EUR

  PCR Mycoplasma Detection Kit

  M034-Kit TOKU-E Kit 319.2 EUR

  Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

  CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1332 EUR

  Pesticide Kit Containing All 10 Multi-Compound Mixes

  SPXPR-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 1923.18 EUR

  CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

  CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

  CAS510A-KIT SBI 1 Kit 966 EUR

  Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

  CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

  CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

  Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

  CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 183.6 EUR

  Claritas PPT Grade Minerals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

  SPXMT-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 237.12 EUR

  PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

  PIN320A-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

  Claritas PPT Grade Heavy Metals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

  SPXHM-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 245.1 EUR

  PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

  PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE620A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE622A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

  AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

  GE624A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

  vWF Acty. Kit

  ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 513.6 EUR

  vWF Ant. Kit

  ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 472.8 EUR

  PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

  CAS9-GRNA-KIT SBI 10 rxn 534 EUR

  hspCas9 AAVS1 Safe Harbor Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-hspCas9)

  CAS620A-KIT SBI 1 kit 2582.4 EUR

  PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN300A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR

  PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN400A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR

  PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN410A-KIT SBI 1 Kit 5202 EUR

  PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

  PIN412A-KIT SBI 1 Kit 5202 EUR

  Filtration System 47mm Complete Assembly

  5809/KIT Scientific Laboratory Supplies EACH 427.69 EUR

  mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

  MR-KIT-1 SBI 5 reactions 1382.4 EUR

  42 Component Terpene Kit in Methanol

  CAN-TERP-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 287.28 EUR

  Canadian Pesticide Kit Containing All 6 Mixes

  CAN-CAN-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 758.1 EUR

  AxioCam Erc5s rev 2, w/Accessory Kit

  ZV-Erc5sAC-Kit MiTeGen 1 KIT 1611 EUR

  ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

  EXOAB-KIT-1 SBI 25 ul each 752.4 EUR

  CLOuD9 Gene Expression Regulation Kit (includes 10 ug each of dCas9-PYL1 and dCas9-ABI1 lentivectors, and 100 ul of 0.5M Inducer Agent)

  CASCL9-100A-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

  42 Component Terpene Kit High Level in Methanol

  CAN-TERP-KIT-H Scientific Laboratory Supplies 1ML 308.94 EUR

  Assurance Grade Set of 38 Single-Element Standards 1000 ug/mL (1000 PPM)

  ICP-KIT-1 Scientific Laboratory Supplies EACH 1914.06 EUR

  AXYGEN® AXYPET® PRO STARTER KIT: 4 PIPETTORS, PLEXI STAND, SAMPLE TIPS

  AP-STR-KIT-P CORNING 1/pk 865.2 EUR

  AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

  AP-STR-KIT-1 CORNING 1/pk 426 EUR

  AXYPET STARTER KIT 2 AP-10, AP-100 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

  AP-STR-KIT-2 CORNING 1/pk 440.4 EUR

  Kit ELISA Kit (Mouse) (OKBB01105)

  OKBB01105 Aviva Systems Biology 96 Wells 606 EUR

  KIT ELISA Kit (Mouse) (OKCD06004)

  OKCD06004 Aviva Systems Biology 96 Wells 934.8 EUR

  CALU ELISA Kit| Mouse Calumenin ELISA Kit

  EF013485 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CAM ELISA Kit| Mouse Calmodulin ELISA Kit

  EF013486 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CaN ELISA Kit| Mouse Calcineurin ELISA Kit

  EF013487 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CAST ELISA Kit| Mouse Calpastatin ELISA Kit

  EF013494 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CHE ELISA Kit| Mouse Chemerin ELISA Kit

  EF013514 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CORT ELISA Kit| Mouse Corticosterone ELISA Kit

  EF013533 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Calretinin ELISA Kit| Mouse Calretinin ELISA Kit

  EF013536 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Creatinine ELISA Kit| Mouse Creatinine ELISA Kit

  EF013537 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CRT ELISA Kit| Mouse Calreticulin ELISA Kit

  EF013539 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  CT ELISA Kit| Mouse Calcitonin ELISA Kit

  EF013540 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Des ELISA Kit| Mouse Desmin ELISA Kit

  EF013564 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  DHEA ELISA Kit| Mouse Dehydroepiandrosterone ELISA Kit

  EF013565 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  DMD ELISA Kit| Mouse Dystrophin ELISA Kit

  EF013570 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  DPD ELISA Kit| Mouse Deoxypyridinoline ELISA Kit

  EF013573 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  ELN ELISA Kit| Mouse Elastin ELISA Kit

  EF013582 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  FE ELISA Kit| Mouse Ferritin ELISA Kit

  EF013594 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  FMOD ELISA Kit| Mouse Fibromodulin ELISA Kit

  EF013602 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR
  Podsumowując, niedostateczna ekspresja FBN1 u myszy prowadzi do poważnej fragmentacji sieci elastycznej, ale bez zmian w sieciowaniu, wraz z rozszerzeniem aorty.
  Wynik ten sugeruje, że fragmentacja przyśrodkowej sieci sprężystej, a nie defekt we wczesnej elastogenezie, jest jednym z czynników warunkujących poszerzenie aorty w zespole Marfana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.